Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát triển vùng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

CT&PT - Phát triển vùng là chủ trương lớn của Đảng, nhằm xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ của quốc gia, khai thác tối ưu tiềm năng, thế mạnh của các vùng, ngành, địa phương để tạo ra các động lực tăng trưởng và giá trị mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Nhận thức đúng chủ trương của Đảng; đánh giá thực trạng phát triển vùng ở Việt Nam trong thời gian qua, từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển vùng trong thời gian tới là vấn đề có ý nghĩa quan trọng và mang tính thời sự.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin