Thực tiễn - Kinh nghiệm

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

CT&PT - Văn phòng Đảng ủy là một trong năm ban chuyên môn giúp việc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trong những năm qua, hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Nhà xuất bản đã đạt một số kết quả nhất định, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Văn phòng Đảng ủy Nhà xuất bản cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin