Nghiên cứu - Trao đổi

Kiểm soát quyền lực - thuộc tính cơ bản của quyền lực nhà nước

CT&PT - Kiểm soát là thuộc tính của quyền lực, nhất là quyền lực nhà nước. Bài viết phân tích khái quát các nội dung về quyền lực, chỉ ra tính khách quan, góp phần khẳng định kiểm soát là một thuộc tính cần có của quyền lực nhà nước.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin