Nghiên cứu - Trao đổi

Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị hiện nay

CT&PT - “Bộ đội Cụ Hồ” - tên gọi bình dị nhưng vô cùng cao quý mà nhân dân ta dành tặng, tôn vinh Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là hình tượng cao đẹp, kết tinh những phẩm chất ưu tú của người quân nhân cách mạng, một giá trị văn hóa, đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” được xây đắp nên từ sự phấn đấu, hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công tổ chức, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, nuôi dưỡng.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin