Nhịp cầu tri thức

Giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

CT&PT - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản vào quý I/2024, nhằm nghiên cứu, cụ thể hóa những vấn đề lý luận mà Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra, trong đó tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm, đột phá, mang tính thời sự, cấp thiết trong bối cảnh mới hiện nay. Đây là một tài liệu tham khảo quý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc quan tâm nghiên cứu.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin