Chính trị - Xây dựng Đảng

Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

CT&PT - Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đẩy mạnh tấn công mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, trong đó tập trung tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin