Văn hóa - Xã hội

Đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Tỉnh ủy Điện Biên trong giai đoạn hiện nay

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định: “công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân” . Đối với Tỉnh ủy Điện Biên, việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trên cơ sở kết quả lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của Tỉnh uỷ Điện Biên thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Tỉnh ủy.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin