Đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Tỉnh ủy Điện Biên trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thị Oanh

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định: “công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân” . Đối với Tỉnh ủy Điện Biên, việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trên cơ sở kết quả lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của Tỉnh uỷ Điện Biên thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Tỉnh ủy.

1. Kết quả lãnh đạo thực hiện công tác dân vận của Tỉnh uỷ Điện Biên thời gian qua
Điện Biên là một tỉnh nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên lớn, địa hình đa dạng, giao thông đi lại khó khăn. Tỉnh có đường biên giới kéo dài, là ngã ba biên giới Lào - Việt Nam - Trung Quốc; có 19 dân tộc cùng nhau sinh sống, có nền văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng đa dạng và phong phú. Trình độ dân trí trong tỉnh không đồng đều, vẫn còn những hủ tục lạc hậu, ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, điểm nóng về an ninh chính trị. Đây là địa bàn trọng yếu, giữ vị trí chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh của Tổ quốc.
Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận ở địa bàn chiến lược, trong những năm qua, tỉnh ủy Điện Biên đã chú trọng lãnh đạo tăng cường thực hiện công tác dân vận. Nhờ đó, chất lượng công tác dân vận đã không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc nền an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời khơi dậy quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thực tiễn cho thấy, trình độ nhận thức, hành động cách mạng và chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn Tỉnh những năm qua đã có những chuyển biến tích cực; mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội với các tầng lớp Nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Nhìn chung, Tỉnh uỷ đã lãnh đạo triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn lãnh đạo công tác dân vận của tỉnh ủy Điện Biên vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Theo nhận định trong Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tỉnh uỷ Điện Biên, một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo công tác dân vận, “chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận” ; “Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo có việc chất lượng chưa cao” . Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 khi đánh giá về những hạn chế của công tác vận động quần chúng Nhân dân cũng đã chỉ rõ: “Công tác nắm tình hình, vận động giải quyết tâm tư nguyện vọng và những bức xúc trong Nhân dân có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đôi khi còn hình thức”. Vì thế, hiệu quả tổ chức quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác dân vận chưa thật cao. Những hạn chế này đòi hỏi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Điện Biên đối với công tác dân vận.
2. Một số giải pháp đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Điện Biên đối với công tác dân vận
* Đổi mới về nội dung lãnh đạo công tác dân vận
Trước hết, Tỉnh uỷ cần tăng cường lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm hơn nữa đến việc ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trong từng giai đoạn. Tỉnh ủy cần lãnh đạo các cấp uỷ đảng xác định chính xác những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân để đề ra chủ trương, biện pháp tổ chức giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó Tỉnh ủy cũng cần chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo ở địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung các phong trào thi đua và phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn.
Thứ hai, Tỉnh uỷ cần tiếp tục chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm và kịp thời giải quyết những bức xúc của Nhân dân, coi đó là nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Đối với những vấn đề có thể tiềm ẩn gây ra bức xúc của Nhân dân, cần tăng cường thực hiện công tác dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm. Các cấp lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp tỉnh phải “lắng nghe dân”, tổ chức kịp thời những cuộc đối thoại với Nhân dân, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân như: đền bù, giải tỏa, thu hồi đất đai, việc làm, chế độ chính sách với người có công với cách mạng; các vấn đề xã hội như: dân tộc, tôn giáo, môi trường, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông...
Thứ ba, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh cần đẩy mạnh lãnh đạo định hướng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân gắn với nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân như: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Việc tử tế”,... tăng cường thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của địa phương, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội theo quy định.
Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng giao ban định kỳ giữa Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy với chính quyền, thủ trưởng đơn vị các lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác dân vận. Thường xuyên lắng nghe ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về những vấn đề đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân quan tâm. Tăng cường phối hợp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.
Thứ năm, kiện toàn bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị của tỉnh để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và làm nòng cốt trong thực hiện công tác dân vận. Tỉnh ủy Điện Biên cần tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phân công cấp ủy viên và đảng viên trực tiếp lãnh đạo và trực tiếp thực hiện công tác dân vận tại nơi công tác và nơi cư trú. Đây là công việc quan trọng, nên cần phân công những đồng chí có kinh nghiệm, năng lực, trách nhiệm cao để tổ chức, vận động Nhân dân, nhất là ở những khu vực, địa phương thường xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, mất đoàn kết, khiếu kiện kéo dài.
Để làm được điều đó, Tỉnh ủy Điện Biên cần chú trọng lãnh đạo xây dựng đề án củng cố tổ chức, quy hoạch cán bộ dân vận các cấp; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp để làm công tác dân vận. Cần thống nhất bổ sung cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với cán bộ dân vận cấp cơ sở, đội công tác, lực lượng nòng cốt; tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để trang bị cho họ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, nhiệt huyết, kỹ năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác dân vận.
Thứ sáu, thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình, kế hoạch của cấp ủy địa phương về công tác dân vận. Cấp ủy các cấp trong tỉnh cần đề ra kế hoạch lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo với cấp ủy cấp trên kịp thời theo định kỳ hàng năm, hàng quý và sau khi triển khai thực hiện từng phong trào về công tác dân vận. Cần thực hiện kiểm tra, giám sát xem nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác dân vận có sát với tình hình địa phương không, mức độ, kết quả đạt được đến đâu… để kịp thời điều chỉnh. Nội dung, phong trào nào còn phù hợp thì tiếp tục triển khai thực hiện; nội dung, phong trào nào thiếu thực tế sẽ thay đổi, bổ sung hoặc xây dựng nội dung mới để tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác dân vận một cách hiệu quả.
* Đổi mới về phương thức lãnh đạo công tác dân vận
Một là, Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp lãnh đạo quán triệt kịp thời, sáng tạo việc thực hiện nghị quyết của Đảng và những sự chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Cần tích cực cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao giác ngộ chính trị cho Nhân dân phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tỉnh uỷ cần đẩy mạnh lãnh đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những quyết sách cụ thể, nhằm đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Tỉnh ủy Điện Biên và các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo thông qua chính quyền các cấp, Ban cán sự Đảng - Đoàn, cụ thể hóa nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến đời sống Nhân dân, thông qua cán bộ, đảng viên ở các cơ quan chính quyền để thực hiện tốt công tác dân vận.
Hai là, Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông, tăng cường tuyên truyền, vận động thông qua việc nêu gương của cán bộ, đảng viên để tập hợp, thu hút, hướng dẫn nhân dân thực hiện các nghị quyết về công tác dân vận của tỉnh.
Để lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, Tỉnh ủy cần lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chú trọng đặc điểm dân tộc, tôn giáo để có hình thức, biện pháp thuyết phục phù hợp trong thực hiện công tác dân vận. Cán bộ dân vận phải linh hoạt, có khi phải đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động giúp người dân hiểu về quyền và nghĩa vụ công dân, sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Phải phối hợp lồng ghép thông qua các lễ hội văn hóa, những giá trị tốt đẹp, hợp lý của luật tục; vận dụng linh hoạt các quy định để xây dựng các quy ước về bảo vệ an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, xây dựng đạo đức, lối sống tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân gắn với hướng dẫn, giúp đỡ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Trong công tác tuyên truyền, cần chú trọng lựa chọn những mô hình sản xuất hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo của tổ chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, các vấn đề xã hội... làm ví dụ trực quan. Thường xuyên tuyên truyền, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau cùng phát triển giữa các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng dân cư; hạn chế tâm lý ỉ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ cấp trên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền vận động Nhân dân hiệu quả, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động để mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận.
Ba là, Tỉnh uỷ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp lãnh đạo thực hiện công tác dân vận thông qua hoạt động của các tổ chức và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị tỉnh. Lãnh đạo chính quyền các cấp cần cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận thành đề án, quy định phù hợp với mối quan tâm của các tầng lớp Nhân dân. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải xây dựng nghị quyết, đề án phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án hướng dẫn Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đền bù đất đai, tái định cư. Trong các chương trình, kế hoạch, dự án, nhất là dự án giải tỏa, đền bù đất đai, tái định cư, chính sách dân tộc, tôn giáo..., phải lắng nghe ý kiến Nhân dân trước khi triển khai, thực hiện. Các cơ quan chính quyền cần chú trọng giải quyết tốt các tục hành chính, chế độ, chính sách đối với cá nhân, gia đình có công với cách mạng, chính sách dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo… Các cấp chính quyền cơ sở phải nắm chắc đối tượng được hưởng để giải quyết đúng, thể hiện trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của chính quyền.
Ủy ban nhân dân tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác dân vận chính quyền; ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác dân vận. Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm thoả đáng đến việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; triển khai thực hiện Quyết định số 1557-QĐ/TU, ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên. Uỷ ban nhân dân các cấp cần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp về công tác dân vận với Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp. Các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đảm bảo theo đúng quy định. Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng “chính quyền điện tử”, “chính quyền số” gắn với cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến phát triển đô thị thông minh và cung cấp các dịch vụ tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa các dịch vụ tiện ích hỗ trợ tích cực cho người dân trong những lĩnh vực trọng yếu của cuộc sống. Cơ quan chính quyền cần phải là cầu nối quan trọng giữa dân với Đảng, phát huy sức mạnh của các chủ thể liên quan để xử lý nhanh, kịp thời những vấn đề Nhân dân quan tâm, tăng cường sự đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia đóng góp ý kiến, những cách làm hay, những giải pháp hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chính quyền các cấp cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng nền công vụ theo hướng “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả” gắn với việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Bốn là, Tỉnh uỷ cần đẩy mạnh lãnh đạo công tác dân vận bằng công tác cán bộ thông qua việc quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định. Chính quyền các cấp cần làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Nhân dân, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với công tác dân vận chính quyền và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực. Tỉnh uỷ lãnh đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ Ban Dân vận và cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận tinh gọn, chất lượng, đủ năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận.
Năm là, tỉnh ủy Điện Biên đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp Nhân dân, tích cực vận động Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thông qua Đảng – Đoàn, uỷ viên Ban Thường vụ các cấp, cấp ủy viên được phân công lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cần đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn, thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh và gương mẫu thực hiện công tác dân vận. Nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhằm phát huy tiềm năng, sáng tạo của Nhân dân. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần kịp thời cổ vũ, động viên cách làm hay, tôn vinh tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có những đóng góp, cống hiến xây dựng địa phương ổn định, phát triển.
Về công tác phối hợp, Tỉnh uỷ cần tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị đến với Nhân dân tại các khu dân cư. Thời gian tới, cần tiếp tục phát huy kết quả công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Ban Dân vận cần chủ động ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận trên cơ sở xây dựng quy chế, ký cam kết để xác định rõ trách nhiệm mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công việc của mình và tránh chồng chéo với các đơn vị khác trong hệ thống chính trị khi tiến hành công tác dân vận. Tỉnh ủy cần tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Cần xây dựng quy chế, điều kiện, yêu cầu tiếp nhận, nội dung, phương thức, lộ trình thời gian phản hồi sau khi tiếp nhận các phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.
Sáu là, Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt lãnh đạo thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, kế hoạch thực hiện công tác dân vận một cách linh hoạt, hiệu quả. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy phải đảm bảo kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, khắc phục những nội dung, nghị quyết, chương trình, kế hoạch không phù hợp, việc làm chưa sát, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân, tìm ra mô hình hiệu quả triển khai công tác dân vận rộng rãi trong thời gian tới.

Tòng Thị Ngọc Bích

Văn phòng Huyện uỷ Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin