Tôn chỉ - Mục đích

CT&PT - Tạp chí Chính trị và Phát triển (tiền thân là Tạp chí Nhịp cầu Tri thức), trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước. Tạp chí Chính trị và Phát triển hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 89/GP-BVHTT ngày 24/9/2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 458/GP-BTTTT ngày 20/7/2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Theo đó, kể từ ngày 20/7/2021, Tạp chí chính thức có tên gọi mới là Tạp chí Chính trị và Phát triển. 
Tôn chỉ, mục đích: 
+ Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch;
+ Thông tin, giới thiệu các kết quả, thành tựu nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn về các vấn đề lý luận chính trị; 
+ Tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm, sách lý luận, chính trị, pháp luật và các hoạt động của ngành xuất bản nói chung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị.

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin