Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thu Hằng

CT&PT - Nhận thức rõ cuộc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tích cực triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền các cấp, đoàn kết, quyết tâm phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Trải qua 94 năm kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”1. Nhiệm vụ này đã được Tỉnh ủy Khánh Hòa cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Khánh Hòa là trung tâm du lịch, dịch vụ sôi động của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước; có vịnh Cam Ranh và quần đảo Trường Sa giữ vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất về quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, tỉnh có điều kiện giao thông thuận lợi với đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không… nên các thế lực thù địch, phản động đã chọn Khánh Hòa là một trong những địa bàn để tăng cường các hoạt động chống phá.

Chúng thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết chống phá Đảng, Nhà nước ta, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và quá trình phát triển của tỉnh Khánh Hòa, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, cán bộ Trung ương và cán bộ tỉnh... Ngoài ra, một số đối tượng móc nối, liên hệ với các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài chống phá đất nước. Tính chất hoạt động của các đối tượng này ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội xuyên tạc, lan truyền thông tin xấu, độc vừa xúi giục, kích động, lôi kéo người dân tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự, từng bước làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mơ hồ, dao động, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, dẫn đến suy giảm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chúng thường xuyên lồng ghép thông tin xấu, độc để gây nhiễu loạn thông tin, tạo nhận thức lệch lạc, thúc đẩy quá trình suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hoang mang dư luận; “thổi phồng”, phát tán, lan truyền thông tin tiêu cực về những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, nhất là các vấn đề nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân như: sai phạm trong công tác cán bộ, các vụ án tham nhũng, tham ô, tham nhũng, thất thoát tài sản công, các vụ việc liên quan đến đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, dự án, các vấn đề dư luận quan tâm, như các vụ việc: vụ bãi rác Hòn Rọ tại thị xã Ninh Hòa; dự thảo Luật Đặc khu; lấy ý kiến nhân dân về Đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm...; soạn thảo tài liệu nhằm làm cho người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, kích động sự hiếu kỳ, bức xúc, tạo tâm lý hoài nghi, bất bình trong nhân dân.

Một số đối tượng có “tầm ảnh hưởng” lớn hơn ra sức vận động chính giới các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam về dân chủ, nhân quyền. Các đối tượng này đóng vai trò là “mắt xích” kết nối với các đối tượng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, tìm kiếm sự hậu thuẫn, tài trợ từ các tổ chức dân sự nước ngoài cho các hoạt động tuyên truyền, chống đối của chúng ở trong nước; tổ chức “hoạt động tuyệt thực tập thể” đòi Việt Nam thả tự do cho các “tù nhân lương tâm” bị giam giữ; tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, kích động tư tưởng “bất tuân dân sự”; kêu gọi tài trợ, tập hợp lực lượng để thành lập tổ chức chính trị đối lập mang tên “Quốc hội tự xưng”, thậm chí, có hành động đốt cờ Tổ quốc, cờ Đảng và phát trực tiếp lên mạng xã hội... Ngoài ra, chúng còn tổ chức nhiều hoạt động khuếch trương thanh thế như: Tổ chức “Cà phê nhân quyền”, thăm hỏi “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa”, phát tán trên Facebook các hình ảnh có nội dung “Xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”; một số đối tượng từ Khánh Hòa vào Thành phố Hồ Chí Minh móc nối, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình làm cuộc “Cách mạng cá”...

Trước tình hình đó, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng bộ, quyết liệt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng ngày càng bài bản hơn; chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng cao; nội dung và hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, sinh động, đa dạng hơn, góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực; chủ động theo dõi, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của đối tượng phản động; gỡ bỏ, xử lý hiệu quả những thông tin xấu, độc, tin giả trên không gian mạng... Qua đó góp phần làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung và công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn bộc lộ một số tồn tại: công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa thực sự hiệu quả; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng có nơi, có lúc chưa nhịp nhàng; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nêu cao ý thức cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chưa nhận thấy rõ trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; những hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa được khắc phục triệt để là lỗ hổng để các đối tượng thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng kích động chống phá.

Trước thực trạng đó, để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền các cấp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển tỉnh, tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cần nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên các cấp.

Hai là, xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và bí mật Nhà nước. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tích cực chỉ đạo xây dựng quy chế, nội quy của đơn vị về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động khi tham gia mạng xã hội; nâng cao khả năng nhận biết âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt công tác nắm tình hình tư tưởng; quan tâm công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, nổi cộm liên quan đến các lĩnh vực đất đai, đền bù, giải tỏa, ô nhiễm môi trường, tôn giáo…; chủ động đánh giá, dự báo tình hình, phát hiện sớm để kịp thời chỉ đạo xử lý, không để hình thành “điểm nóng”, tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Ba là, phát huy vai trò của báo chí và các nền tảng truyền thông hiện đại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Tạp chí Nha Trang, cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị tăng cường thông tin, tuyền truyền đến các tầng lớp nhân dân một cách đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, các kết quả của quá trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng… Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, có tính thẩm mỹ và tính thuyết phục cao đối với các tin, bài, phóng sự có hàm lượng chính trị cao…

Bốn là, tích cực nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm phát hiện sớm và kịp thời ngăn chặn, xử lý theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phán tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, kích động chống phá trên internet, mạng xã hội; tăng cường công tác theo dõi, đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu, độc; chủ động đánh giá, dự báo tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng để kịp thời ngăn chặn, xử lý, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Năm là, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh cần phát huy tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng; thực hiện trách nhiệm nêu gương trong mọi hoạt động; tăng cường tuyên truyền những giá trị ưu việt của chủ nghĩa xã hội, thành quả cách mạng đã đạt được trong thực tiễn đời sống xã hội; nhận thức rõ bổn phận, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy đảng, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 234.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Ban Tuyên giáo Trung ương: Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021.

2. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

3. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2022.

4. Hoàng Thu Trang: Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, https://www.tuyengiao.vn/kien-quyet-dau-tranh-voi-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-153379.

5. Lê Nguyên Châu: Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, https://congan.danang.gov.vn/-/chu-ong-au-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-ang.

LƯU HỒNG VÂN

Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin