Đoàn kết trong Đảng bộ Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở Giao dịch 1 theo tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”

Phạm Thị Hương

CT&PT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Câu nói giản dị của Người đã trở thành lẽ sống, phương châm sống của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sở Giao dịch 1 (Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở Giao dịch 1) luôn ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, yêu cầu tiên quyết, quyết định tiến độ và chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

1. Tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở giao dịch 1

Đoàn kết nội bộ trong sinh hoạt chi bộ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt”, “muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và cấp ủy cấp trên.

Nhận thức rõ điều đó, trong thời gian qua, Đảng bộ Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở giao dịch 1 luôn chú trọng công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Đại diện Đảng ủy phụ trách chi bộ tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ, nhất là các buổi sinh hoạt cuối quý, hoặc sinh hoạt theo chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn bảo đảm phong phú, thiết thực, đan xen với tổ chức sinh hoạt ngoại khóa theo các hình thức khác nhau: dã ngoại, tham quan, học tập kinh nghiệm… ; đồng thời, đây cũng là cơ hội để mọi người chia sẻ, gia tăng tinh thần gắn bó, đoàn kết với không khí vui vẻ, thoải mái, nhưng cũng rất nghiêm túc vàhiệu quả.

Các chi bộ trực thuộc tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở Giao dịch 1 thường xuyên đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …

Đoàn kết trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở giao dịch 1 đã thành công trong việc xây dựng và triển khai có hiệu quả những nét văn hóa riêng có bên cạnh những giá trị văn hóa cốt lõi của BIDV, đó là 06 nguyên tắc văn hóa và 07 hành vi lãnh đạo Sở giao dịch 1, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguyên tắc: Hợp tác, đoàn kết - “Mỗi cá nhân là một mắt xích, không so sánh”.

Theo đó, mỗi cán bộ đảng viên trong Chi nhánh đều hiểu rõ tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp; nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt động chung; không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi bản thân để phấn đấu, vươn đến, góp phần giúp Chi nhánh hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch kinh doanh.

Đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những biến động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, Đảng bộ Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở Giao dịch 1 luôn nỗ lực nâng cao năng lực quản trị điều hành, tổ chức thực hiện hoạt động linh hoạt, kiên định với chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động, bảo đảm cung cấp các sản phẩm dịch vụ tốt nhất để khách hàng luôn hài lòng, tin tưởng đồng hành cùng Ngân hàng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở Giao dịch 1 đã nỗ lực chuyển đổi số hoạt động ngân hàng, nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Tháng 9/2023, BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1 đã cùng hệ thống Ngân hàng BIDV tập trung chuyển đổi thành công hệ thống Core Banking Profile, mở ra chặng đường mới, đẩy mạnh sáng tạo, tự tin làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từng bước khẳng định vị thế là Chi nhánh Ngân hàng Thương mại hàng đầu trên địa bàn Thủ đô.

Đến nay, Chi nhánh Sở giao dịch 1 đã trở thành Chi nhánh hàng đầu hệ thống Ngân hàng BIDV, hoạt động an toàn, hiệu quả với tổng quy mô hoạt động đạt trên 100.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm gần đây đạt trên 20% về quy mô và trên 10% về hiệu quả hoạt động; đóng góp cho lợi nhuận trước thuế của hệ thống trên 1.000 tỷ đồng hằng năm; phục vụ trên 3.000 khách hàng doanh nghiệp, định chế tài chính và trên 190.000 khách hàng cá nhânm, góp phần đưa hệ thống Ngân hàng BIDV trở thành ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

2. Một số giải pháp nâng cao tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở giao dịch 1

Thứ nhất, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát huy sức mạnh đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới

Chất lượng, dịch vụ của ngành ngân hàng đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt thông qua sự phát triển của các dịch vụ số hóa. Do đó, cùng với việc xác định tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ ngân hàng số, Ngân hàng BIDV nói chung và BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 nói riêng cần nhanh chóng chuyển đổi thành công hoạt động ngân hàng truyền thống sang hoạt động ngân hàng số, trên cơ sở sự chung sức, đồng lòng của cả đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu., quyết tâm lấy đoàn kết làm nguồn sức mạnh, là động lực để chuyển mình và bứt phá trong giai đoạn tới.

Thứ hai, phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện tốt phê bình và tự phê bình

Đoàn kết trong các chi bộ, Đảng bộ đòi hỏi sự phấn đấu, nêu gương, nói đi đôi với làm, trước hết là người đứng đầu. Các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần thường xuyên trao đổi thẳng thắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nhau phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không ngừng hoàn thiện bản thân. Chất lượng cán bộ có ý nghĩa quyết định trong việc thực thi mục tiêu, nhiệm vụ,. Đặc biệt, đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần quy định rõ trách nhiệm, đưa việc từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ..

Thứ ba, xây dựng môi trường làm việc gắn kết, thân thiện và có tính hỗ trợ cao

Lãnh đạo các chi ủy, các đơn vị cần thường xuyên quán triệt tinh thần đoàn kết trong các buổi sinh hoạt chính trị , nhằm gắn kết tình cảm giữa các cán bộ, đảng viên từ tư tưởng đến hành động, từ sinh hoạt đến công tác, nghiệp vụ, bảo đảm xuyên suốt và thống nhất, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy các bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nội bộ. Đặc biệt, Đảng bộ cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sốngh.

Thứ năm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng

Sinh hoạt chi bộ có vị trí quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, góp phần quán triệt thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân không ngừng được củng cố, phát triển. Thực tiễn cho thấy, một tập thể mạnh là một tập thể đoàn kết, đoàn kết tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành, từ đó đem lại hiệu quả công việc.

Có thể nói, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những thay đổi nhanh chóng, khó lường, đồng thời trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số ngày càng phát triển, ngành Ngân hàng nói chung và Ngân hàng BIDV nói riêng đang có nhiều cơ hội, song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Do đó, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Sở Giao dịch 1 phải luôn giữ vững tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , trong đó lời căn dặn của Người về đoàn kết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, quyết tâm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, “bền ý chí - vững tiên phong”, từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng, ý chí và hành động, thực hiện tốt giao ước thi đua và cam kết thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh.

NGUYỄN THANH HẢI

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Chi nhánh Sở Giao dịch 1

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin