Tọa đàm giới thiệu sách chủ đề “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Phan Văn Mạnh

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, năm 2023 và Hội sách tại thành phố Huế

sáng 23/4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm, giới thiệu sách với chủ đề “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc trong tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cùng đại diện Lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện Lãnh đạo huyện Phong Điền; Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn Địa chí Phong Điền. Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thế là diễn giả tại Tọa đàm.

Quang cảnh Tọa đàm

Phát biểu chào mừng Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản nêu rõ giá trị, tầm quan trọng của sách đối với đời sống con người, giúp mở rộng hiểu biết về văn chương và tinh hoa nghệ thuật trong tâm hồn con người, về sự phát triển và tiến bộ của nhân loại, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm với tương lai, với quốc gia và dân tộc. Đối với những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của từng địa phương, sách góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa. Riêng với đề tài sách về văn hoá, Nhà xuất bản có nhiều ấn phẩm nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá; phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và phát triển hệ giá trị văn hóa quốc gia, hệ giá trị văn hóa gia đình và chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam; nghiên cứu, giới thiệu về truyền thống văn hoá các vùng miền, địa phương trên cả nước…

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập phát biểu chào mừng Tọa đàm

Đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức buổi tọa đàm hôm nay là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần giúp đại biểu và bạn đọc thêm hiểu, thêm trân trọng giá trị văn hoá dân tộc, chuyển hoá một cách chủ động, tự giác thành những hành động góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, vì một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh và hạnh phúc, nâng cao văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu sách đến đông đảo bạn đọc.

Nhà nghiên cứu văn hoá, Nhà giáo ưu tú Trần Đại Vinh phát biểu tại Tọa đàm

Trao đổi tại Tọa đàm, Nhà nghiên cứu văn hoá, Nhà giáo ưu tú Trần Đại Vinh, nguyên Chủ tịch Hội Văn học dân gian tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội viên Hội Văn học dân gian Việt Nam, Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia sẻ vấn đề bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá dân tộc trong tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước. Thông qua nội dung trình bày của diễn giả, bạn đọc thấy được những định hướng lớn, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về văn hoá và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc, qua đó nâng cao nhận thức và hành động để văn hóa thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy tối đa hiệu quả của các nguồn lực nhà nước và xã hội để phát triển toàn diện văn hóa, để văn hóa, con người thực sự là sức mạnh nội sinh trong tiến trình đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thế, Chủ tịch hội Văn nghệ dân gian tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Tọa đàm

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thế, Chủ tịch hội Văn nghệ dân gian tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chia sẻ về nội dung, giá trị nổi bật, những thông điệp, mong muốn của tập thể Ban biên soạn và Nhà xuất bản tới đông đảo bạn đọc thông qua nội dung cuốn sách Địa chí Phong Điền. Cuốn sách là một công trình công phu nghiên cứu, sưu tầm, tổng hợp, biên soạn về điều kiện tự nhiên, dân cư, hành chính, lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hoá của huyện Phong Điền; là một tư liệu vô cùng đầy đủ và quý giá vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một vùng đất trên tất cả các lĩnh vực. Cuốn sách khẳng định ý nghĩa, giá trị trao truyền, giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị văn hoá dân tộc.

Đứng trước sứ mệnh hội nhập to lớn trong bối cảnh lịch sử toàn cầu như vậy, kho tàng di sản văn hóa Việt Nam sẽ trở thành một trong những yếu tố quan trọng của giao lưu văn hóa và sức mạnh mềm để thúc đẩy quá trình phát triển văn hóa Việt Nam đương đại. Và cũng thông qua cuộc tọa đàm nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Từ đó truyền thụ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Đó cũng chính là hướng đến mục tiêu “phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kết thúc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng hoa và cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản tặng hoa và sách cho diễn giả Tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản tặng sách cho đại biểu dự Tọa đàm

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin