Tăng cường bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị hiện nay

Nguyễn Thu Hằng

CT&PT - “Bộ đội Cụ Hồ” - tên gọi bình dị nhưng vô cùng cao quý mà nhân dân ta dành tặng, tôn vinh Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là hình tượng cao đẹp, kết tinh những phẩm chất ưu tú của người quân nhân cách mạng, một giá trị văn hóa, đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” được xây đắp nên từ sự phấn đấu, hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công tổ chức, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng thương yêu đùm bọc, giúp đỡ, nuôi dưỡng.

Là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch cho toàn quân, Học viện Chính trị là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho quân đội và quốc gia; nghiên cứu, phát triển khoa học xã hội và nhân văn quân sự, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm, chăm lo, xây dựng và không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các mặt. Tuyệt đại đa số học viên tốt nghiệp có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các cương vị khác nhau; chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch vẫn còn một số hạn chế nhất định: chưa phát huy tối đa năng lực của học viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; trình trạng ngại khó, ngại khổ trong quá trình học tập và rèn luyện của học viên vẫn diễn ra phổ biến; học viên chưa có phương pháp học tập khoa học, nghiêm túc; một số học viên chưa gương mẫu trong công tác, sinh hoạt dẫn kết quả học tập chưa thật sự đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện chính trị, cần thực hiện một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò của các chủ thể trong bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Các tổ chức, lực lượng thực hiện công tác giảng dạy, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị hiện nay bao gồm các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên ở các cơ quan, khoa, đơn vị. Mỗi tổ chức, lực lượng có vị trí, vai trò khác nhau, trong đó Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Phòng Chính trị, Phòng Đào tạo, đội ngũ giảng viên các môn khoa học xã hội và nhân văn có vai trò quan trọng, song thường xuyên nhất, trực tiếp nhất là cán bộ của Hệ quản lý học viên. Do vậy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng được xem là giải pháp quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị hiện nay.

Thực tiễn cho thấy, nhận thức đúng, tư tưởng đúng sẽ định hướng hành động thực tiễn của con người một cách đúng đắn. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, lực lượng nghĩa là làm cho họ nhận thức rõ về đặc trưng, vị trí, ý nghĩa, giá trị của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, mối quan hệ giữa bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ được giao của đơn vị và toàn Học viện. Từ đó, khơi dậy ở người học tình cảm, niềm tự hào, phát huy trách nhiệm trong tiếp nhận các giá trị của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, bảo đảm cho đội ngũ học viên sau khi tốt nghiệp có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nâng cao nhận thức cho các tổ chức, lực lượng trong bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị được tiến hành theo sự phân cấp và có sự phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng với nhau. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên bồi dưỡng cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo thẩm quyền bồi dưỡng cho đội ngũ học viên. Hình thức bồi dưỡng cần đa dạng, phong phú, tiến hành trong mọi hoạt động của đơn vị, chú trọng lồng ghép giữa lý thuyết và thực hành trong các hoạt động giảng dạy , học tập lý luận chính trị. Đồng thời, cần phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng và khả năng tự bồi dưỡng của mỗi học viên… nhằm không ngừng nâng cao nhận, trách nhiệm các chủ thể trong việc bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được hình thành, phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đồng thời không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn. Trong bối cảnh mới hiện nay, việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho đội ngũ học viên cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả thiết thực; đổi mới phải bám sát tình hình, nhiệm vụ, yêu cầu của thực tiễn,trên tinh thần phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, bám sát định hướng của cấp trên, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Học viện… Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đội ngũ học viên; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung bồi dưỡng bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, chuẩn đầu ra; có kế hoạch cụ thể, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, điều chỉnh nội dung, hình thức giảng dạy phù hợp với trình độ nhận thức của đối tượng người học.

Nội dung bồi dưỡng về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cần dựa trên các yêu cầu của Quân ủy Trung ương, Tổng Cục Chính trị, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung xây dựng bản chất giai cấp công nhân, niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng lối sống mới; lòng tự hào, tự tôn dân tộc…Qua đó, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ giá trị tốt đẹp của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ba là, phát huy tính tích cực, tự giác trong bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị

Theo đó, mỗi học viên cần xác định đúng phương hướng, biện pháp tự giáo dục, bồi dưỡng, tự đặt ra cho mình mục tiêu rèn luyện phẩm chất đạo đức, có khả năng “miễn nhiễm” với những thói hư, tật xấu, trước tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường. Các chủ thể giáo dục cần xây dựng cho mỗi học viên có ý thức và tình cảm tích cực trong tự tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng lòng kiên trì, tính chịu khó, thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh; đấu tranh với những suy nghĩ, hành vi sai lệch, nhận thức chưa đúng trong việc bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, động viên, khích lệ đối với các học viên có ý thức tự giác bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm của học viên trong việc tự bồi dưỡng, rèn luyện, từ đó đề ra các biện pháp thiết thực, cụ thể giúp học viên khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của bản thân.

Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo đó, cần xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thiết chế văn hóa, các hoạt động “ngày pháp luật”, “ngày chính trị và văn hóa - tinh thần”, “sinh hoạt dân chủ”, qua đó vừa góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, vừa đa dạng hóa các hình thức, biện pháp bồi dưỡng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng những giá trị cao đẹp trong phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện nhận thức lệch lạc, sai trái; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh, đủ sức ngăn chặn những tư tưởng, lối sống, hành vi sai trái tác động đến quá trình học tập và rèn luyện của đội ngũ học viên, trong đó có học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị.

Cùng với phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường tích cực, việc bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cần bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cơ quan, đơn vị.

Như vậy, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch ở Học viện Chính trị hiện nay cần thiết phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần hiện thực hóa các nội dung bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên, qua đó hình thành, phát triển phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong từng học viên trong quá trình học tập tại Học viện.


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

3. Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đại tá, TS. NGUYỄN DUY PHƯƠNG

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin