Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trần Ngọc Anh

CT&PT - Chiều 06/12/2023, tại trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay”.

Tọa đàm là dịp đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng, phong cách của Người về công tác dân vận, từ đó biến tư duy thành hành động, triển khai trong công việc, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Tham dự và chủ trì Tọa đàm có ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

a-toa-dam-01-1701870126426-17018701265741689167318-1702005683.jpeg
Tọa đàm “Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay” diễn ra chiều 06/12/2023.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Khối đã thường xuyên quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Trung ương phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của Đảng bộ Khối, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối các cơ quan Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Theo ông Nguyễn Văn Thể, thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận, chúng ta cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành một nhu cầu văn hóa trong Đảng.

“Kết quả hoạt động của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối các cơ quan Trung ương không chỉ có tác động đến Đảng bộ mà còn tác động đến hoạt động của toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định.

Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, PGS. TS. Vũ Trọng Lâm cho biết, làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan Trung ương chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

PGS. TS. Vũ Trọng Lâm cho rằng, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tiềm tàng dẫn đến làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ... Do đó, cần phát huy vai trò và hiệu quả của công tác dân vận theo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tọa đàm Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay tập trung vào một số nội dung:

Một là, phân tích, làm sâu sắc hơn giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận; những yêu cầu đặt ra trong vận dụng tư tưởng của Người để thực hiện tốt công tác dân vận trong điều kiện, tình hình mới hiện nay.

Hai là, đánh giá những kết quả đạt được về công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng, giải pháp thời gian tới.

Ba là, giới thiệu những mô hình "Dân vận khéo" trong Đảng bộ Khối, từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

"Ban Tổ chức Tọa đàm mong muốn rằng, những kết quả đạt được của Tọa đàm hôm nay sẽ góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân vận và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh"- PGS. TS. Vũ Trọng Lâm chia sẻ.

z4948233676664ef647ec00bd24ad90cef5621599df80b-17018709852901061013746-1702005776.jpg
PGS, TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu tại Tọa đàm.

Tọa đàm Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay tập trung vào một số nội dung:

Một là, phân tích, làm sâu sắc hơn giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận; những yêu cầu đặt ra trong vận dụng tư tưởng của Người để thực hiện tốt công tác dân vận trong điều kiện, tình hình mới hiện nay.

Hai là, đánh giá những kết quả đạt được về công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng, giải pháp thời gian tới.

Ba là, giới thiệu những mô hình "Dân vận khéo" trong Đảng bộ Khối, từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

"Ban Tổ chức Tọa đàm mong muốn rằng, những kết quả đạt được của Tọa đàm hôm nay sẽ góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân vận và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh"- PGS, TS. Vũ Trọng Lâm chia sẻ.

Ban tổ chức tọa đàm đã nhận 26 tham luận có chất lượng của các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài Đảng bộ Khối cùng nhiều ý kiến phát biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết đối với công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong Đảng bộ Khối nói riêng.

Các tham luận đề cập nhiều vấn đề quan trọng, góp phần làm rõ hơn những vấn đề về lý luận tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận; đồng thời, đánh giá đúng về thực trạng công tác dân vận trong Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng, giải pháp thời gian tới; giới thiệu những mô hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối, từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

KIỀU TRANG

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin