Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới

Vũ Thị Kiều Trang

CT&PT - Chiều 18/7/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo buổi Lễ.

mot-so-van-de-ve-duong-loi-quan-su-chien-luoc-quoc-phong-trong-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-viet-nam-xa-hoi-chu-nghia-thoi-ky-moi-chinh-tri-va-phat-trien-1-1689922376.jpg
Đại biểu tham dự Lễ giới thiệu sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”

Chủ trì buổi Lễ có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Dự buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo các Ban, cơ quan Đảng, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu; đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

mot-so-van-de-ve-duong-loi-quan-su-chien-luoc-quoc-phong-trong-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-viet-nam-xa-hoi-chu-nghia-thoi-ky-moi-chinh-tri-va-phat-trien-1689761568.jpg
Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” trưng bày tại buổi Lễ

Nội dung cuốn sách gồm 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về quan điểm, mục tiêu chỉ đạo và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nội dung những chỉ đạo này kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách được kết cấu thành ba phần: Phần thứ nhất: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và phương hướng xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Phần thứ hai: Xây dựng các lực lượng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống”, gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng các cơ quan, đơn vị, các quân chủng, binh chủng, các học viện quân đội.

Phần thứ ba là bài viết “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Với ngôn ngữ giản dị, tư duy sắc sảo, tác giả bài viết đã khái quát sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương - “nhà chiến lược kiến tạo nên những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời đại mới”.

Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương thể hiện sự am hiểu sâu sắc, tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, quốc phòng Việt Nam; trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam và bằng nhãn quan chính trị sắc bén, những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn cách mạng. Những quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

mot-so-van-de-ve-duong-loi-quan-su-chien-luoc-quoc-phong-trong-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-viet-nam-xa-hoi-chu-nghia-thoi-ky-moi-chinh-tri-va-phat-trien-2-1689922450.jpg
PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Chia sẻ về quá trình biên soạn, biên tập, xuất bản cuốn sách, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi. Việc tham gia biên tập, xuất bản cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư là một nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn, niềm vinh dự của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đòi hỏi yêu cầu rất cao về nội dung cuốn sách. Đồng chí tin tưởng rằng, cuốn sách là tài liệu nghiên cứu có giá trị, là tư liệu bổ ích, là “cẩm nang” đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với hơn 400 trang viết, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trong xây dựng và hoạch định đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và quán triệt thực hiện trong toàn quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, giúp các cán bộ, chiến sĩ dễ dàng tiếp cận nội dung cuốn sách, song song với việc xuất bản 2.000 bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn của Nhà xuất bản.

Tại buổi Lễ, đại biểu đã được lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu của các đồng chí đại diện các cơ quan, ban, ngành, các học viện. Các ý kiến tham luận đều tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

mot-so-van-de-ve-duong-loi-quan-su-chien-luoc-quoc-phong-trong-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-viet-nam-xa-hoi-chu-nghia-thoi-ky-moi-chinh-tri-va-phat-trien-3-1689922487.jpg
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương không chỉ có ý nghĩa đối với lực lượng Quân đội, mà còn có ý nghĩa đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên để hiểu rõ, nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội cần tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách trong sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với các cơ quan báo chí, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp, tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách để mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tại buổi Lễ, các đồng chí trong đoàn chủ trì cũng đã trao tặng cuốn sách cho đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội. Cuốn sách là công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc và càng có ý nghĩa thiết thực hơn khi các cấp, các ngành, các địa phương đang nỗ lực triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024).

mot-so-van-de-ve-duong-loi-quan-su-chien-luoc-quoc-phong-trong-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-viet-nam-xa-hoi-chu-nghia-thoi-ky-moi-chinh-tri-va-phat-trien-4-1689922478.jpg
Độc giả tham quan không gian trưng bày sách tại buổi Lễ

Theo Trang tin điện tử Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Kiều Trang tổng hợp

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin