Xuất bản hai cuốn sách thể hiện tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với những vấn đề quan trọng của đất nước

Phạm Thị Hương

CT&PT - Hai cuốn sách “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” và “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện… tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ba năm 2021 - 2023 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2024), là sự tiếp nối các cuốn sách của Tổng Bí thư đã xuất bản trong nhiệm kỳ khóa XI và khóa XII của Đảng, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của người đứng đầu Đảng ta trên các lĩnh vực, với các ngành, các cấp, các địa phương; đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nếu cuốn sách Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, thì cuốn sách Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện tiêu biểu của Tổng Bí thư trong năm 2023, cho thấy sự chỉ đạo sát sao, tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta với các vấn đề quan trọng của đất nước trong năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua cuốn sách Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bạn đọc sẽ có cái nhìn khách quan, toàn diện về sự định hướng mang tầm chiến lược của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư - động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết và những mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với quyết tâm cao nhằm tạo ra bước đột phá, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng mọi thời cơ, tranh thủ mọi điều kiện, hoàn thành các kế hoạch đề ra với kết quả cao nhất.

Theo Tổng Bí thư, điểm mới rất quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là “chúng ta đã ban hành và chỉ đạo tổ chức rất thành công các Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn bộ 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phát triển vùng - một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng, cả về lý luận và thực tiễn, trong việc phát triển nhanh, bền vững các vùng nói riêng và cả nước nói chung”. Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã tạo ra một nguồn sinh lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng, chấn hưng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị ngày càng nhận thức đúng đắn hơn và hành động tích cực, có hiệu quả hơn đối với vấn đề phát triển văn hóa, xã hội theo đúng tinh thần mà đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh: “Phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế và xã hội; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách, từng bước đi”.

Trong năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục có nhiều đổi mới, đạt những kết quả quan trọng, trong đó đặc biệt là đã ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực, với trọng tâm là “phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề”. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nhằm khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách “bốn không” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để: “không dám”, “không thể”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Với cuốn sách Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bạn đọc không chỉ thấy rõ những kết quả quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam - điểm sáng đầy ấn tượng của năm 2023, góp phần to lớn trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế, mà còn hiểu rõ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Trong bối cảnh rất đặc biệt với nhiều khó khăn, thách thức, nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả”.

Theo Tổng Bí thư, những kết quả đạt được trong 3 năm 2021 - 2023 là vô cùng quan trọng, song trong thời gian tới, trước bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, “chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, bởi vì đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là những khó khăn thách thức gay gắt, mới xuất hiện”. Đặc biệt, trong năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu phải “Tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục theo dõi sát tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời có những quyết sách phù hợp, hiệu quả; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa XIII”.

Với những nội dung được trình bày, có thể khẳng định, Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là hai cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và sâu sắc, là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhằm lan tỏa ý nghĩa, nội dung, giá trị của hai cuốn sách quý đến với đông đảo bạn đọc trên cả nước, bên cạnh phiên bản sách in, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành bản điện tử hai cuốn sách của Tổng Bí thư trên trang https://sachquocgia.vn.

ThS. Phạm Thị Hương

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin