Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong tình hình mới

Nguyễn Thu Hằng

CT&PT - Hoạt động hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, Nhà xuất bản không chỉ tiếp cận với công nghệ, quy trình xuất bản tiên tiến trên thế giới; tăng cường chất lượng và hiệu quả xuất bản sách, đa dạng hóa các lĩnh vực sách xuất bản phục vụ nhu cầu của bạn đọc trong nước và quốc tế, mà còn thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là nhà xuất bản nòng cốt của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở trình bày thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2020 - 2023, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong tình hình mới.

1. Một số vấn đề trong hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật Xuất bản, có nhiệm vụ: Biên tập, xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận, chính trị, tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề chính trị, lý luận, pháp luật về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong gần 80 năm xây dựng và trưởng thành, bên cạnh nhiệm vụ biên tập, xuất bản, nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật còn chú trọng triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế như: hợp tác trao đổi bản quyền và phối hợp xuất bản, phát hành sách dịch (sách in và sách điện tử); ký kết thỏa thuận hợp tác, biên bản hợp tác với một số đối tác quốc tế; tổ chức đoàn ra - đoàn vào, trao đổi đoàn hằng năm với một số đối tác quan trọng; tham gia các triển lãm, hội thảo quốc tế về xuất bản; tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm, sự kiện trực tuyến với các đối tác nước ngoài; triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, biên tập viên của Nhà xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới…

z5472162449403-7c988eda9a45a34c6655b7573406a2cb-1716543779.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và đồng chí Tưởng Mậu Ngưng, Giám đốc Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 và Hợp đồng bản quyền cuốn sách Tập Cận Bình kể chuyện (tập 2), ngày 23/5/2023.

Vai trò của hoạt động hợp tác quốc tế đối với sự phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Hoạt động hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trước hết, hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thông tin đối ngoại, thông tin văn hóa. Thông qua việc dịch và xuất bản bằng tiếng nước ngoài nhiều đầu sách có nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về ngoại giao, kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam; phối hợp truyền thông và phát hành các đầu sách dịch này với một số cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và một số tổ chức, cơ quan của nước ngoài, góp phần khẳng định chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định Việt Nam có nhu cầu tạo lập và củng cố bền vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Ngoài các đầu sách có nội dung chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật còn tổ chức xuất bản hoặc hợp tác với một số tổ chức/cá nhân quốc tế để dịch và xuất bản bằng tiếng nước ngoài nhiều đầu sách với nội dung cung cấp thông tin, giới thiệu thành tựu đổi mới của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển và hợp tác của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Qua đó, giúp độc giả thế giới hiểu đúng và đầy đủ về đất nước, con người Việt Nam, thêm yêu mến Việt Nam; giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thêm gắn bó với quê hương, đất nước.

Thứ hai, hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản nhằm trao đổi, tiếp thu và ứng dụng kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực xuất bản, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức Nhà xuất bản có dịp tiếp cận công nghệ mới, cách làm mới, hiện đại, mở rộng tầm nhìn và học hỏi kinh nghiệm về công tác xuất bản tại các nước, đồng thời khai thác các đề tài, bản thảo để xuất bản phục vụ bạn đọc trong nước.

Thứ ba, hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản nhằm khai thác bản quyền sách nước ngoài, các đề tài, bản thảo sách dịch để xuất bản phục vụ bạn đọc trong nước; biên dịch và phát hành sách dịch phục vụ bạn đọc nước ngoài; làm giàu thêm kho tàng tri thức Việt Nam và kho tàng tri thức nhân loại. Hay nói cách khác là đưa văn hóa tri thức của Việt Nam ra thế giới, và ngược lại, mang văn hóa tri thức của thế giới tới Việt Nam.

Thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giai đoạn 2020 - 2023

Trong giai đoạn 2020 - 2023, đất nước ta diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại: tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương (đặc biệt là Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tháng 12/2021), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… Trong bối cảnh đó, Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã sát sao chỉ đạo, phổ biến, quán triệt nghiêm túc tới cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản nói chung và các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế nói riêng các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước liên quan tới công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Trong giai đoạn này, hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản được tổ chức bao gồm các nội dung: (1) Công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào, hoạt động hội đàm trực tuyến và đón tiếp khách quốc tế; (2) Công tác hợp tác bản quyền, phối hợp xuất bản và phát hành sách dịch; (3) Công tác tổ chức, tham gia các sự kiện, triển lãm sách quốc tế; (4) Công tác ký kết thỏa thuận và các văn bản hợp tác; (5) Công tác xây dựng quy định, quy trình, quy chế và kế hoạch hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản.

Cụ thể, trong giai đoạn 2020 - 2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức 12 hội nghị, hội đàm trực tuyến; tổ chức 10 Đoàn ra, trong đó có 5 Đoàn trong Kế hoạch được Thường trực Ban Bí thư phê duyệt và 5 Đoàn phát sinh không trong Kế hoạch được Thường trực Ban Bí thư phê duyệt; tiếp đón 2 Đoàn vào trong Kế hoạch được Thường trực Ban Bí thư phê duyệt; tổ chức 9 hoạt động đón tiếp khách quốc tế; mua/trao đổi bản quyền và tổ chức dịch xuôi/dịch ngược, xuất bản nhiều ấn phẩm có giá trị; tích cực tổ chức, phối hợp tổ chức hoặc tham gia các sự kiện, triển lãm sách quốc tế; ký kết 3 thỏa thuận và các văn bản hợp tác quốc tế.

z5472169476286-3d0b16047ef6aa9dc4e8b98d481abb3a-1716543924.jpg
Đoàn công tác Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm việc với Tập đoàn truyền thông và xuất bản Phượng Hoàng (Trung Quốc) tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (Frankfurt Book Fair) năm 2023, tại Cộng hòa liên bang Đức.

Kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong giai đoạn này có thể khái quát bằng một số điểm nhấn nổi bật như sau:

Một là, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản bảo đảm chặt chẽ, quán triệt các nghị quyết, quyết định của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản. Trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết rút kinh nghiệm được quan tâm chú trọng; các khó khăn, vướng mắc được kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ.

Hai là, hoàn thành kế hoạch hoạt động đối ngoại được Thường trực Ban Bí thư phê duyệt hằng năm. Hằng năm, Nhà xuất bản xây dựng Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm tiếp theo, gửi về Ban Đối ngoại Trung ương để tổng hợp, thẩm định và trình đồng chí Thường trực Ban Bí thư xét duyệt, bảo đảm thực hiện đúng Kế hoạch hoạt động đối ngoại đã được Thường trực Ban Bí thư phê duyệt. Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động đối ngoại đã được Thường trực Ban Bí thư phê duyệt, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế. Nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, nhất là về chế độ thỉnh thị, báo cáo thường xuyên sau mỗi chuyến công tác; báo cáo công tác đối ngoại định kỳ 6 tháng và định kỳ năm cho Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan; đặc biệt là thực hiện nghiêm chế độ thỉnh thị, báo cáo đối với các hoạt động đối ngoại phát sinh không trong kế hoạch hoạt động đối ngoại được Thường trực Ban Bí thư phê duyệt.

Ba là, phát huy tốt, nâng tầm mối quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và tăng cường giao lưu, trao đổi, đặt nền móng cho sự phát triển các mối quan hệ hợp tác mới thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức, chủ yếu là các hoạt động tổ chức trao đổi đoàn hằng năm, tổ chức các hoạt động trực tuyến, ký kết một số văn bản thỏa thuận hợp tác, đón tiếp khách quốc tế, trao đổi bản quyền, tham dự các Hội chợ sách quốc tế, tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa quốc tế… Tích cực khai thác và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới qua nhiều hình thức, nhiều kênh và qua các cộng tác viên quốc tế. Bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế bằng hình thức trực tuyến (hội nghị, hội thảo, tọa đàm, ra mắt sách và trao đổi bản quyền trực tuyến...).

Bốn là, các hoạt động hợp tác quốc tế nhìn chung được tổ chức trọng thị, tiết kiệm, thiết thực, đạt hiệu quả cao, qua đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp cận công nghệ tiên tiến trong hoạt động xuất bản; giao lưu trao đổi về sách, phát triển văn hóa đọc, giao dịch bản quyền với các nhà xuất bản trên thế giới; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để tổ chức các sự kiện quốc tế về sách; đồng thời, nắm bắt được những xu hướng, diễn biến phát triển mới của ngành xuất bản toàn cầu. Trong quá trình làm việc tại nước ngoài, cán bộ Nhà xuất bản đã có điều kiện tìm hiểu về tập quán, điều kiện sinh sống và làm việc, nghiên cứu nhu cầu sách của người Việt Nam ở nước ngoài để tham mưu với Đảng và Nhà nước xây dựng Đề án xuất bản sách điện tử phục vụ công tác thông tin đối ngoại cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Năm là, với những đóng góp trong công tác xuất bản sách dịch, trong giai đoạn 2020 - 2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có 1 cán bộ cấp vụ được nhận Cúp và Giấy chứng nhận khen thưởng của Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản quốc gia Trung Quốc, Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây chính là sự khẳng định đối với công tác xuất bản sách dịch và công tác hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Để đạt được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; sự giúp đỡ, phối hợp của nhiều ban, bộ, ngành ở Trung ương và các cơ quan hữu quan, đặc biệt là Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt về các yêu cầu và nhiệm vụ hợp tác quốc tế; phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến hợp tác quốc tế; bảo đảm sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động hợp tác quốc tế; các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp tổ chức, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2020 - 2023 một cách chủ động và tích cực, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục: (1) Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản trong giai đoạn 2020 - 2023 chưa được tổ chức hoặc chuyển đổi hình thức từ trực tiếp sang trực tuyến, dẫn đến một số mối quan hệ hợp tác quốc tế bị gián đoạn; (2) Một số hoạt động hợp tác quốc tế chưa bảo đảm tiến độ và chất lượng, còn để xảy ra tình trạng “chạy theo kế hoạch”, đôi khi còn lúng túng trong cách xử lý tình huống có yếu tố chính trị nhạy cảm, nhiều hoạt động chỉ đổi đối tác mà chưa đổi nội dung và cách thức tổ chức thực hiện; (3) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hợp tác quốc tế mới được triển khai và bước đầu thu được hiệu quả, song triển khai còn chậm so với xu thế phát triển của khoa học và công nghệ; (4) Trong giai đoạn 2020 - 2023, công tác hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được giao cho Văn phòng, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Vụ Tổ chức - Cán bộ và Ban Sách quốc tế phối hợp thực hiện, Nhà xuất bản chưa có cán bộ chuyên trách về hợp tác quốc tế, chủ yếu là kiêm nhiệm, dẫn đến chưa thể phát huy cao độ trong thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, công tác hợp tác quốc tế chưa thực sự hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng; (5) Nguồn kinh phí dành cho hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản còn hạn chế, chưa huy động được nguồn xã hội hóa phục vụ hoạt động hợp tác quốc tế. Chế độ công tác phí cho cán bộ, viên chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài còn hạn hẹp so với chi thực tế; (6) Nhà xuất bản chưa có văn bản quy định thống nhất về quy trình, quy chế tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế; (7) Công tác truyền thông, quảng bá về hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản nhìn chung còn chậm đổi mới, chưa phát huy hiệu quả vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong việc tuyên truyền về hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản góp phần thu hút hợp tác và khẳng định vị thế, vai trò của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

2. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong tình hình mới

Thứ nhất, xây dựng quy định, quy trình, quy chế và kế hoạch hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bảo đảm các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai trọng thị, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khoa học, phát huy các thành tựu hiện có, tiếp tục mở rộng hơn nữa mạng lưới đối tác quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà xuất bản. Cần quản lý chặt chẽ việc tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hợp tác quốc tế. Việc xây dựng quy định, quy trình, quy chế và kế hoạch hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật góp phần hình thành bộ khung tiêu chí để quản lý các khâu trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế. Bộ khung này cũng giúp cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế một cách khoa học, bài bản, chủ động, hiệu quả, đúng các quy trình, thủ tục cần thiết.

Thứ hai, tăng cường tổ chức đoàn ra, đoàn vào, hoạt động trực tuyến và đón tiếp khách quốc tế, bảo đảm tính chính trị, tính an ninh, an toàn, tập trung vào mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế bằng hình thức trực tuyến nhằm giảm thiểu chi phí phục vụ hợp tác quốc tế mà vẫn bảo đảm hiệu quả tối đa.

Thứ ba, mở rộng hợp tác bản quyền, đẩy mạnh phối hợp xuất bản và phát hành sách dịch. Theo đó, cần tăng cường tuyển chọn xuất bản những đầu sách tiêu biểu, có giá trị để dịch và xuất bản. Tiếp tục ký kết chương trình hợp tác giữa Nhà xuất bản với các nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Tăng cường hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy tăng cường mối quan hệ phối hợp, hợp tác giữa hai bên; mở rộng không gian tuyên truyền, quảng bá về sách lý luận, chính trị nước bạn và ở Việt Nam, qua đó, giúp bạn đọc hai nước có thêm tư liệu tham khảo và cơ hội tìm hiểu về hai nước, hai dân tộc, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác. Ngoài hình thức mua bản quyền, Nhà xuất bản cần hợp tác với các đối tác nước ngoài để chọn dịch và xuất bản sách theo các chương trình tài trợ của các quỹ hay các chương trình tài trợ của đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam...; tận dụng các mối quan hệ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, các tùy viên văn hóa, các đại sứ quán Việt Nam để việc phát hành sách được thuận lợi hơn.

Thứ tư, tích cực tham gia có hiệu quả các sự kiện, triển lãm sách quốc tế. Cùng với các hoạt động trong nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần tích cực tham gia các triển lãm, hội chợ sách quốc tế, đặc biệt là Hội chợ sách quốc tế Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức - sự kiện quan trọng nhất của lĩnh vực xuất bản toàn cầu.

Thứ năm, tăng cường kinh phí phục vụ hoạt động hợp tác quốc tế. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản cần chủ động tăng cường kinh phí được phân bổ trong thực hiện các hoạt động truyền thông về hợp tác quốc tế; hoạt động tổ chức đoàn ra và đón đoàn vào, tiếp khách quốc tế và hoạt động trực tuyến; kinh phí thực hiện đặt hàng các nhà nghiên cứu, cộng tác viên công tác tại các viện nghiên cứu, trường đại học, học viện... để nghiên cứu, biên soạn nội dung sách phù hợp với mục đích, yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại với các nước bạn; kinh phí tổ chức biên dịch, biên tập, thẩm định, xuất bản, bàn giao sách và công tác tuyên truyền, giới thiệu sách; kinh phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chuyên trang sách điện tử nhằm phổ biến rộng rãi nội dung sách xuất bản cho bạn đọc hai nước; kinh phí tổ chức khảo sát nắm bắt nhu cầu đề tài sách của phía bạn và các hoạt động trao đổi, tọa đàm nhằm nâng cao chất nội dung biên soạn, dịch sách. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp tác quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Có các giải pháp để thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa để phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế, điển hình như hợp tác quốc tế về xuất bản có sự tham dự của bên thứ ba, thiết lập thỏa thuận về việc đầu tư cho hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Thứ sáu, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực thực hiện công tác hợp tác quốc tế. Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Thực tiễn đó đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn về tiêu chuẩn đối với đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, trong đó yêu cầu “đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”. Theo đó, để tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới, trước hết, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại, cử cán bộ tham gia các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo tập huấn kiến thức, kỹ năng về công tác đối ngoại. Chú trọng nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác quốc tế; chủ động thích ứng trước những chuyển biến của tình hình mới. Đội ngũ cán bộ cần hiểu đúng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng nội dung nâng cao chất lượng (bao gồm cả năng lực và phẩm chất) đội ngũ cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế, coi đây là một nội dung quan trọng, cần được thực hiện theo một kế hoạch dài hạn, bài bản, có tính tổng thể. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, đo lường năng lực các công việc liên quan đến hợp tác quốc tế để thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế tuyển dụng, đánh giá, chính sách đãi ngộ; hoàn thiện cơ chế thu hút và trọng dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, như cơ chế tuyển dụng, chính sách đãi ngộ, các biện pháp tạo điều kiện làm việc thuận lợi, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo để đội ngũ này phát huy tối đa năng lực, đóng góp trí tuệ, tâm huyết đối với sự phát triển của Nhà xuất bản. Nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo và học hỏi kinh nghiệm nước ngoài về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với bối cảnh quốc tế.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về xuất bản trở thành xu thế, cùng với làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặt ra yêu cầu tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, giải quyết các tồn tại, hạn chế và bảo đảm hiệu quả triển khai các hoạt động, việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp trên có vai trò quan trọng, góp phần phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hiện đại, xứng đáng là nhà xuất bản nòng cốt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

VŨ THỊ KIỀU TRANG

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin