Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay

Vũ Thị Kiều Trang

CT&PT - Tổ chức, triển khai thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng dẫn của Đảng ủy khối, Đảng ủy Agribank đối với các tổ đảng, cấp ủy cấp dưới trong toàn hệ thống; bảo đảm hoạt động của Agribank luôn quán triệt và thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, đạt kết quả cao; thực hiện đúng vai trò, sứ mệnh mà Agribank đã đề ra trong từng thời kỳ.

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò chiến lược của Ngân hàng Nhà nước trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, về hoạt động của tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, đặc biệt là vai trò quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Agribank; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Ương, Đảng ủy Agribank, tổ chức đảng các cấp trong hệ thống Agribank, cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên Agribank đã có nhiều hoạt động góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của đơn vị. Trong thời gian qua, chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của Agribank đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về triển khai thực hiện Quy định số 60 của Ban Bí thư, ngày 29/03/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank, bao gồm: Quyết định kết thúc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank, bao gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy; Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank phân công các đồng chí Trưởng cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; các Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với Trưởng, Phó các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy.

nang-cao-chat-luong-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-trong-hoat-dong-cua-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-viet-nam-hien-nay-chinh-tri-va-phat-trien-1697706920.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank

Việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc này không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cơ quan lãnh đạo đối với hoạt động của Agribank nói chung, mà còn bảo đảm cho Đảng ủy Agribank thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện đối với công tác đảng, công tác chính trị. Ngoài ra, việc thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank không đơn thuần là việc tái lập các Ban của Đảng trước đây mà mang tinh thần mới, thể hiện ở việc vừa đòi hỏi trách nhiệm rất cao của các cơ quan tham mưu, giúp việc, đồng thời yêu cầu đội ngũ đảm nhiệm công tác này cần phải có năng lực, trình độ, phẩm chất. Việc quan tâm bố trí nguồn lực cán bộ chuyên trách có chất lượng ngay từ khi thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank thể hiện sâu sắc tinh thần coi công tác đảng, công tác chính trị là nhiệm vụ quan trọng, trung tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Agribank.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác đảng, công tác chính trị của Agribank vẫn còn những hạn chế, bất cập. Nhận thức của một số cá nhân, tổ chức về nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị chưa sâu sắc và đầy đủ. Nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị còn chung chung, chậm đổi mới. Chưa phối hợp và phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng trong việc nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của Agribank.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của Agribank trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về việc nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank hiện nay.

Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định tới việc nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank. Nhận thức là cơ sở của hành động, có nhận thức đúng thì trách nhiệm mới cao và hành động mới đúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được”1. Thực tiễn cũng cho thấy, mọi ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm của công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank thời gian qua đều gắn liền với nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể và lực lượng tiến hành. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank, cần phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng. Theo đó, cần thực hiện tốt các yêu cầu sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Tạo sự chuyển biến nhận thức của các tổ chức, lực lượng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank.

Tạo sự chuyển biến về nhận thức của các tổ chức, lực lượng về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank.

Hai là, thực hiện đúng nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank.

Đây là giải pháp quan trọng và là khâu đột phá để nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank. Bởi nếu nội dung công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank thực hiện không đầy đủ, đúng đắn, bị bớt xén so với yêu cầu; các hình thức, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị được thực hiện một cách máy móc, hình thức… thì chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong công tác của Agribank sẽ thấp, thậm chí rất thấp.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong việc nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank.

Đây vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của Agribank. Công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank có sự tham gia của nhiều tổ chức, lực lượng ở các cấp, các ngành, cả trong và ngoài hệ thống Agribank. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp và các cơ quan tham mưu, giúp việc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn hệ thống có vai trò đặc biệt quan trọng.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động của Agribank phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Thực tiễn đời sống xã hội đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị của Agribank phải luôn có sự vận động, phát triển không ngừng. Để theo kịp sự vận động và phát triển đó đòi hỏi việc nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của Agribank cũng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Mặt khác, do công tác đảng, công tác chính trị của Agribank gồm nhiều mặt công tác cụ thể khác nhau, do nhiều tổ chức, lực lượng cùng tiến hành, thông qua các nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng tác động vào đối tượng là tất cả các tổ chức, lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác của Agribank, với sự phong phú, đa dạng về độ tuổi, trình độ dân trí, dân tộc, tôn giáo, phong tục, tập quán, điều kiện sống và sinh hoạt khác nhau… Do đó, phải nâng cao chất lượng toàn diện tất cả các mặt công tác của công tác đảng, công tác chính trị và các giải pháp đồng bộ tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, mắt xích quan trọng để tập trung mọi nỗ lực giải quyết làm chuyển biến tình hình.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm trong quá trình triển khai thực hiện công tác đảng, công tác chính trị của toàn hệ thống Agribank.

Cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảng, công tác chính trị; xử lý dứt điểm, đúng thẩm quyền và quy định của Đảng đối với những tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật phát ngôn, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây mất đoàn kết nội bộ. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và đội ngũ báo cáo viên, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo tại các chi, đảng bộ cơ sở cần chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; làm tốt công tác tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị, tư tưởng có thể xảy ra; kịp thời báo cáo, tham mưu với cấp ủy các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh; bảo đảm giữ vững ổn định tư tưởng và đồng thuận trong nội bộ. Chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình những điểm nóng ở cơ sở, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng các biện pháp giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong tình hình mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước ngày càng phát triển, cấp ủy các cấp trong Khối các Doanh nghiệp Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Agribank cần hết sức coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong Agribank thực sự trong sạch vững mạnh; góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày một hùng cường, thịnh vượng.


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 6, tr. 355 - 363.

ThS. LÊ THỊ THẢO

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin