Đảng bộ thành phố Hải Phòng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Thu Hằng

CT&PT - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm đó, trong thời gian qua, Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo cấp ủy các cấp, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến địa phương, đơn vị triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Người, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, lời nói và việc làm. Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

1. Một số kết quả đạt được

Tính đến tháng 3/2024, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 1.065 tổ chức cơ sở đảng với 128.260 đảng viên. Sau 8 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về nội dung triển khai

Một là, đa số cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyết tâm chính trị cao trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không hoang mang, dao động trước những diễn biến mới, phức tạp; có tinh thần, trách nhiệm và thái độ kiên định trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tích cực, chủ động trong công tác rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, dân chủ của mỗi cán bộ, đảng viên; tôn trọng, tiếp thu ý kiến, lắng nghe mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ.

Hai là, cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hành dân chủ và kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp, thể hiện trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp: gần dân, trọng dân, gắn bó với dân; chỉ đạo xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà nhân dân quan tâm, đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng... Qua đó tác động tích cực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị; hiện thực hóa chủ trương của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”.

Ba là, cán bộ, đảng viên thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong sinh hoạt và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, định mức kinh tế, kỹ thuật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn, tài nguyên, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện; thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng thường xuyên tổ chức các hoạt động: Sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và giải pháp phòng, chống”; Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang thành phố; Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”...

Về hình thức, phương pháp thực hiện

Một là, việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm về chất lượng, nội dung, tiến độ thực hiện; trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tập thể, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, tích cực tổ chức các hội thi, phát động phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tích cực vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đăng tải, chia sẻ, lan tỏa hình ảnh, thông tin tích cực về sự phát triển của thành phố trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok... Đa dạng hóa các phương thức truyền thông, phối hợp và phát huy hiệu quả giữa phương thức truyền thống và công nghệ hiện đại, đẩy mạnh xuất bản các ấn phẩm, tận dụng hiệu quả mạng xã hội nhằm tuyên truyền, quảng bá về thành phố, tạo sự quan tâm, tham dự, tương tác của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài địa phương.

Ba là, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc khen thưởng, biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Cơ quan báo chí thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thực hiện phóng sự tuyên truyền, đưa tin về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị…

Bốn là, các đảng bộ, chi bộ thực hiện lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, từng bước khắc phục “bệnh thành tích” trong đánh giá, xếp loại chất lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ thành phố Hải Phòng còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát với thực tế; việc tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

2. Đảng bộ thành phố Hải Phòng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, trong đó chú trọng nghiên cứu lý luận, tiếp tục bổ sung những nguyên tắc cốt lõi, nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam. Nâng cao hiệu quả, chất lượng việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, đồng thời tiến hành khảo sát đối tượng người học nhằm xác định nội dung, hình thức, thời lượng... một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng trong đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, sinh hoạt chi bộ

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên, tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân toàn thành phố; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong từng chi bộ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, quận ủy, huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn cần cụ thể hóa các nội dung thành kế hoạch, tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ; nghiên cứu, cụ thể hóa tài liệu của Trung ương và Thành ủy thành phố phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng trong đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thành ủy Hải Phòng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, duy trì đoàn kết thống nhất trong Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, toàn diện, từng bước đi vào chiều sâu, nền nếp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải được cụ thể hóa trong các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác của Thành ủy, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố...

Bốn là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân, đổi mới và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể; phát huy trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, từng bước nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, phát huy tinh thần tự giác trong học tập và rèn luyện của cán bộ, đảng viên

Cán bộ, đảng viên phải tích cực, tự giác chủ động trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Đây là yêu cầu đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, tự giác thực hiện, không phụ thuộc vào các chế tài, quy định mà phải coi tu dưỡng, rèn luyện như “rửa mặt hằng ngày”. Xây dựng và quyết tâm thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện thông qua các bản cam kết, chương trình hành động, bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương và công khai trước tập thể. Đồng thợi, khắc phục tình trạng nêu gương bằng báo cáo, giấy tờ, hình thức, khẩu hiệu.

Sáu là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng hình thức. Các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

TRỊNH MINH ANH

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin