Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quản trị rủi ro ngành Ngân hàng

Vũ Thị Kiều Trang

CT&PT - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi nhọ danh dự, phẩm chất của cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

1. Yêu cầu đặt ra với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định chủ nghĩa Mác - Lênin “là cốt”, “là gốc”, là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến Đại hội Đảng lần thứ VII (1991), Đảng ta khẳng định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”1. Luận điểm này tiếp tục được khẳng định trong các văn kiện qua các kỳ đại hội. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nêu rõ: “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”2. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”3.

Thực tiễn quá trình lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua đã chứng minh, nhờ có chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập dân tộc và đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta tiếp tục cụ thể hóa và phát triển cương lĩnh, chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm… của Đảng, qua đó, chỉ đạo thực hiện mọi hoạt động trong công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc bảo đảm đúng hướng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực sự trở thành công cụ sắc bén để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng thời, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng yếu hiện nay. Bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng thì sẽ có đủ sức mạnh để chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy hành động sáng tạo vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đấu tranh có hiệu quả để vạch trần và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là thái độ và hành động tích cực, chủ động để khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây đi liền với chống. Muốn bảo vệ thì phải trung thành, muốn trung thành thì phải vận dụng đúng và phát triển sáng tạo học thuyết, chủ nghĩa mà chúng ta theo đuổi. Cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng đòi hỏi Đảng, mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân không chỉ nâng cao nhận thức khoa học, trau dồi lập trường quan điểm chính trị và rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn rất cần đến phẩm chất đạo đức trong sáng của mỗi người. Ngược lại, sự nghiệp của Đảng, của dân tộc có những thành tựu to lớn, tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao chính là minh chứng thực tiễn có sức thuyết phục lớn nhất về bản chất khoa học - cách mạng - nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là đối tượng và mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chúng tìm mọi cách vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, dao động, lệch hướng. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới xác định rõ mục tiêu: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”. Nghị quyết chỉ ra một số vấn đề quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cải cách, xây dựng, đổi mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Hơn 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Đó chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi chúng ta khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quản trị rủi ro ngành Ngân hàng

Trong quá trình hoạt động, ngành Ngân hàng luôn đối mặt với rất nhiều vấn đề, trong đó, quan trọng nhất là bảo đảm thường xuyên duy trì tình trạng cân đối giữa nhu cầu và khả năng có được nguồn vốn cho mọi điều kiện, bảo đảm sự ổn định, vững chắc về tài chính cho ngân hàng và làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Muốn vậy, quản trị ngân hàng buộc phải tập trung vào vấn đề quản trị rủi ro để muốn tối đa hóa lợi nhuận và đưa ra được các biện pháp giảm thiểu thiệt hại cho ngân hàng. Trên thực tế, rủi ro của ngân hàng có thể xuất phát từ tất cả các nghiệp vụ như: thanh toán, tín dụng, tiền gửi, ngoại tệ, đầu tư… Vì vậy, vấn đề quản trị rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành do đây là ngành trọng yếu, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiện nay, tình hình kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần ngày càng phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quản trị rủi ro ngành Ngân hàng trở nên vô cùng quan trọng. Sự lãnh đạo của Đảng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy các chính sách và quy định liên quan đến ngành ngân hàng, mà còn định hình nền văn hóa tổ chức và phương pháp làm việc của các tổ chức tài chính.

Một trong những cốt lõi của nền tảng tư tưởng của Đảng trong quản trị rủi ro ngành Ngân hàng là sự minh bạch và trung thực. Đảng nhấn mạnh việc cung cấp thông tin chính xác và minh bạch về tình hình tài chính và rủi ro của ngân hàng, giúp tăng cường sự tin cậy từ phía khách hàng và cộng đồng. Ngoài ra, nền tảng tư tưởng của Đảng cũng đặt ra các nguyên tắc về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ để bảo đảm rằng bộ máy quản trị điều hành ngân hàng được hoạt động một cách bền vững và an toàn. Việc xác định, đánh giá và quản lý các loại rủi ro tiềm ẩn là một phần quan trọng của quản trị rủi ro và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh là không thể thiếu để duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Hơn nữa Đảng ta cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền và đào tạo nhân sự về vấn đề rủi ro và tuân thủ quy định, từ đó tạo ra một văn hóa tổ chức mạnh mẽ trong việc chấp hành các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng và độ tin cậy của lực lượng lao động trong ngân hàng mà còn bảo đảm rằng mọi quyết định đều được đưa ra một cách có trách nhiệm và chính xác.

Trong tất cả các khía cạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch trong quản trị rủi ro lĩnh vực Ngân hàng hiện nay là một công tác cần thiết giữa các lĩnh vực chính trị, kinh doanh và quản lý. Chỉ khi các tổ chức Ngân hàng tuân thủ một cách nghiêm ngặt các nguyên tắc dựa trên nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, hệ thống tài chính mới có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời đại đầy thách thức này.

Để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động quản trị rủi ro ngành Ngân hàng, cần triển khai đồng bộ một số giải pháp chính sau:

Nhóm một, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên quản trị rủi ro ngành Ngân hàng “tâm chính trực”

Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên quản trị rủi ro ngành Ngân hàng phải luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng đường lối lãnh đạo của Đảng. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn trau dồi, nghiên cứu, nắm vững bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, củng cố và giữ vững lập trường cách mạng, kiên định và chủ động tích cực trước những biến đổi về địa - kinh tế, địa - chính trị. Theo đó, trong mọi hoàn cảnh, luôn kiên định, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước theo Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!4. Bản thân mỗi cán bộ, công chức phải toàn tâm, toàn ý, một lòng theo Đảng. Biến những nhận thức, tư duy, niềm tin thành hành động cách mạng, thành ý chí quyết tâm, kiên trung, vượt mọi khó khăn, gian khổ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định rõ quan điểm, đường lối của Đảng trong việc lãnh đạo sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, nhất là quan điểm khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng xác định: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”5; để tới “- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. - Đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. - Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”6.

Thứ ba, cán bộ, đảng viên nuôi dưỡng “tâm chính trực” thông qua việc tự tu dưỡng, rèn luyện “đạo đức cách mạng” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tháng 01/1965, trong thư gửi Hội nghị cán bộ ngân hàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Quản lý tiền bạc là một công tác rất quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cán bộ ngân hàng là người có trách nhiệm giữ tiền cho Nhà nước và nhân dân, phải học tập cách quản lý tiền cho tốt, đừng để lãng phí, mất mát. Một đồng vốn bỏ ra phải bảo đảm tăng thêm của cải cho xã hội, phải luân chuyển nhanh, đừng để đọng. Phải tích cực huy động tiền nhàn rỗi để bỏ vào sản xuất… Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn”7.

Trong những lời dặn của Bác, văn hóa, đạo đức của người cán bộ ngân hàng luôn phải được đặt lên vị trí hàng đầu. Cán bộ ngân hàng giữ tiền cho Nhà nước, cho nhân dân, nên phải nêu cao đạo đức cách mạng, phải trong sáng, chính trực, liêm chính…, đồng thời phải có chuyên môn vững, nghiệp vụ sâu để quản lý được tiền của cho Nhà nước, cho nhân dân, để không bị thất thoát, lãng phí, đồng thời phải tăng thêm của cải cho xã hội. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của cán bộ ngân hàng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Muốn trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên trung, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân thì bản thân mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ thông qua các văn bản mang tính quy phạm để thực hiện. Bởi lẽ, muốn thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức giao phó thì không chỉ thực hiện một cách rập khuôn, máy móc mà cần quá trình tự học hỏi, trau dồi nhận thức, suy nghĩ, tư tưởng và hành động của mỗi người.

Việc nuôi dưỡng “tâm chính trực” thông qua việc tự tu dưỡng, rèn luyện “đạo đức cách mạng” là điều không phải dễ dàng, bởi bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải đấu tranh với những ham muốn vật chất, quyền lực và các điều kiện thụ hưởng. Chính vì vậy, việc đấu tranh để chiến thắng những ham muốn trên là cuộc đấu tranh khó khăn, khốc liệt và có chọn lọc. Cái tâm chính trực nghĩa là nâng cao đạo đức cách mạng nhằm quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng để nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên cần suốt đời rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, giữ vững uy tín, thanh danh của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nhân dân và đất nước giao phó.

Nhóm hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng “có ý chí kiên định vững vàng”

Thứ nhất, kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ lẽ phải. Trước những quan điểm sai trái, thù địch nhằm phủ nhận thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhân dân ta, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên định lập trường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhận diện, phân biệt được các quan điểm sai trái và kiên quyết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý trên tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”. Kiên quyết giữ gìn “ý chí kiên định, liêm chính” của bản thân trước những cám dỗ về vật chất, chức quyền. Nâng cao “ý chí kiên định vững vàng” bảo vệ thành quả của Đảng ta trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nhận diện, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Thứ hai, không ngừng trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực, chủ động và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Theo đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng là yếu tố và là yêu cầu căn bản đối với việc rèn luyện “ý chí kiên định vững vàng” của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Phải kiên định vững vàng dưới sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cũng như nâng cao năng lực và chủ động đáp ứng các yêu cầu của tổ chức giao phó.

Vững vàng tâm thế kiên trung vì sự nghiệp cách mạng của Đảng trước những biến động, những thay đổi về địa - kinh tế, địa - chính trị trong khu vực và trên thế giới. Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những thành quả đã đạt được. Trước những thay đổi mới, đất nước ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó có những hạn chế, bất cập, yếu kém trong quá trình lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện. Rất nhiều yêu cầu mới, nhiệm vụ mới được đặt ra đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ vững tâm thế để nghiêm túc nhìn nhận, quyết tâm cao độ, nỗ lực phấn đấu giải quyết các yêu cầu mang tính thời đại.

Đối với công tác chuyên môn, không chỉ cần đáp ứng đủ các yêu cầu mà còn phải chủ động, linh hoạt, đổi mới sáng tạo. Trong bối chuyển đổi số ngày càng phát triển mạnh mẽ, phương thức thực hiện nhiệm vụ, công tác cũng có những thay đổi nhất định. Điển hình như, hiện nay, cán bộ, đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin, internet cùng thành tựu khoa học kỹ thuật trong giải quyết công việc. Kết quả công việc cũng như chất lượng công việc được nâng cao, rút ngắn thủ tục rườm rà, tạo đà cho việc thực hiện cải cách trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân cũng như phụng sự sự phát triển chung của ngành ngân hàng và đất nước. Bên cạnh đó, hiện nay, tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp. Đặc biệt là, trong bối cảnh ngành Ngân hàng đang áp dụng chuyển đổi số, công nghệ số, việc lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và khách hàng diễn ra phổ biến và ngày càng nghiêm trọng. Do đó, các cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng phải thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, chủ động và đổi mới sáng tạo, cập nhật các phương thức công nghệ mới đề vừa phòng, vừa chống được các rủi ro hiện hữu và có thể xảy ra trong tương lai.

Nhóm ba, chủ động tham gia công tác chuyển đổi số và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ngày càng an toàn và bảo mật

Thứ nhất, có chiến lược cụ thể cho chuyển đổi số, bao gồm các mục tiêu, kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới, tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng và nâng cao hiệu quả cho ngân hàng. Liên tục đánh giá và tối ưu hóa chiến lược công nghệ số của ngân hàng để đảm bảo phản ánh xu hướng và nhu cầu mới nhất của khách hàng và thị trường.

Thứ hai, đầu tư cho xây dựng và phát triển công nghệ cao. Xây dựng ứng dụng và dịch vụ số có sử dụng các thành tựu công nghệ như: sinh trắc học, Blockchain… Từ đó, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tốt, an toàn, bảo mật và tối ưu hóa quy trình giao dịch. Đầu tư vào hệ thống, phần mềm và cơ sở hạ tầng công nghệ mới đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số. Hợp tác với các công ty Fintech, các nhà cung cấp dịch vụ để tận dụng công nghệ mới và cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Thứ ba, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một phần quan trọng của chiến lược chuyển đổi số, giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ và nắm bắt kiến thức và kỹ năng mới cũng như nâng cao năng lực số. Đảm bảo rằng các cán bộ, đảng viên được đào tạo và thường xuyên cập nhật các kiến thức mới về công nghệ để có thể thích ứng nhanh. Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ thể hiện qua khía cạnh trình độ nghiệp vụ ngân hàng, kỹ năng vận hành công nghệ số mà gắn liền với tính tuân thủ trong quy trình vận hành, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trong môi trường công nghệ. Các ngân hàng có thể phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức công nghệ uy tín phù hợp để triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho nguồn nhân lực.

Thứ tư, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Các tổ chức Đảng phải chỉ đạo các cấp cơ sở, cán bộ, đảng viên tuân thủ quy trình, quy định, tuyên truyền cho cán bộ thực hiện bảo đảm an toàn bảo mật thông tin cũng như có biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu khách hàng, ngăn chặn các hình thức gian lận và tấn công bất hợp pháp từ các đối tượng chống phá công nghệ và thế lực thù địch. Đồng thời, tuân thủ tất cả các quy định và pháp luật liên quan đến bảo mật, quản lý danh tính và quyền riêng tư khi sử dụng công nghệ số.

Trong quản trị rủi ro của ngành Ngân hàng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, suy thoái về đạo đức lối sống là vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng. Nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là “kim chỉ nam” để lãnh đạo và soi đường cho các tổ chức cơ sở ngành Ngân hàng và cá nhân đi đúng định hướng chuẩn mực mà chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đề ra. Đảng ta luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên hàng đầu và việc áp dụng các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống trong quản trị rủi ro ngành Ngân hàng không chỉ giúp tăng cường uy tín và sự tin cậy của Đảng, các tổ chức tín dụng mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và đất nước.


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2007, t. 50, tr. 610.

2, 5, 6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 180, 34, 36.

3, 4, 7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Hà Nội, 2021, t. 2, tr. 289; t. 12, tr. 400; t. 14, tr. 472-473.

ThS. NGUYỄN TUẤN ĐẠT

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin