Tăng cường công tác tư tưởng của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trong bối cảnh mới hiện nay

Nguyễn Thu Hằng

CT&PT - Trong thời gian qua, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tư tưởng đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên luôn chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ trong thời gian tới.

1. Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, với nhiều lần thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức; hiện là đảng bộ đứng đầu về số lượng tổ chức đảng với gần 80 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; đứng thứ 4 trong 14 đảng bộ trực thuộc tỉnh Điện Biên về số lượng đảng viên với tổng số 4.145 đảng viên.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên luôn quan tâm đến việc giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp. Nội dung công tác tư tưởng của Đảng bộ không chỉ là những nội dung giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động, mà còn tập trung vào những vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội quan trọng đối với cơ quan và doanh nghiệp trong tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, làm công tác tư tưởng và chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ và các cấp ủy đảng trực thuộc. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ về cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng và bảo đảm về chất lượng; nội dung và phương thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phù hợp với điều kiện và trình độ ngày càng cao của các đối tượng khác nhau. Đội ngũ này được lựa chọn từ những cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm và giỏi chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và các tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người lao động; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Quan tâm xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động; tuyên truyền, giải thích, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động yên tâm công tác, phấn đấu thi đua lao động sản xuất. Chính vì vậy, những năm qua, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên ít xảy ra các vấn đề về công tác tư tưởng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn tìm hướng đi lên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tìm tòi, thử nghiệm những mô hình, đề xuất những chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng; công tác dự báo tình hình tư tưởng để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho công tác tư tưởng ở một số cấp ủy còn lúng túng về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức. Hoạt động đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động, xử lý “điểm nóng” về tư tưởng trong một số cơ quan, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Việc quán triệt nghị quyết của Đảng và của cấp ủy cấp trên có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền chưa phù hợp.

Một số cơ quan, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cán bộ, đảng viên và người lao động dẫn đến mất động lực và thiếu trách nhiệm trong công việc. Một số nơi còn tiến hành theo phong trào dẫn đến các hoạt động này thường bị xem nhẹ và chưa được đầu tư đúng mức. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số cơ quan, doanh nghiệp còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Một số lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp thiếu sự sát sao và chưa thể hiện được vai trò của người đứng đầu dẫn đến tình trạng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW còn chậm, chưa kịp thời, chưa sát với thực tế. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa rõ nét, thiếu tính gương mẫu trong công tác và sinh hoạt.

Công tác đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và người lao động còn chưa cụ thể. Phương thức giải quyết các vấn đề tư tưởng phát sinh còn mang tính “một chiều”, hoạt động lắng nghe, đối thoại còn nhiều hạn chế, chưa mang lại hiệu quả.

2. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp; hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chính, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, nhất là việc định hướng nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây hoang mang trong xã hội, làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng.

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi, nằm cách xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, nhất là vấn đề di cư tự do, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Điện Biên. Điều này đòi hỏi Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác tư tưởng, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay.

Cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cần nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác tư tưởng, tránh tình trạng “khoán trắng” cho cơ quan, lực lượng chuyên trách làm công tác tư tưởng. Xây dựng và thực hiện cơ chế tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và người lao động. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng, phù hợp với trình độ, nhu cầu của các đối tượng. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần thường xuyên bám sát, nắm chắc cơ sở, sâu sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động, không để những bức xúc xảy ra, tích tụ từ sự việc nhỏ thành sự việc lớn; “xây” phải đi liền với “chống”, giáo dục đi liền với các biện pháp hành chính. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thoái thác nhiệm vụ, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện công tác tư tưởng trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức tiến hành công tác tư tưởng.

Công tác tư tưởng của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên phải được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, theo đúng quy trình các bước, phù hợp với đối tượng, địa bàn, nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp. Nội dung công tác tư tưởng phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của Khối; thực hiện toàn diện song phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới đối tượng đặc thù, nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là cán bộ, đảng viên và người lao động thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đổi mới nội dung tuyên truyền, thông tin thời sự, chính sách theo hướng đa dạng hóa thông tin, song phải có sự công khai, minh bạch, có định hướng, đẩy lùi và lấn át các loại thông tin nhiễu loạn, tiêu cực. Tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của Đảng, đất nước và địa phương, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí kiên cường vươn lên chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, góp phần thúc đẩy cơ quan, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ba là, kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng.

Quan tâm kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn. Đồng thời, có cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài để họ gắn bó với nghề, có trách nhiệm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao đạo đức cách mạng. Qua đó giúp cho họ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần yêu quê hương, đất nước, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có lối sống lành mạnh và nhân văn, có ý thức trách nhiệm trong lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm và kinh doanh tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý, đánh giá, xếp loại đảng viên. Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết công tác tư tưởng.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết công tác tư tưởng là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng và củng cố ý thức chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan và doanh nghiệp, góp phần bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động của các thành viên trong tổ chức, từ đó tạo nên sự đoàn kết và hiệu quả cao trong công việc. Do đó, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tư tưởng. Chú trọng vào những khâu yếu, việc khó, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tư tưởng, đặc biệt tư tưởng không tích cực để phòng ngừa, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời các biểu hiện lệch lạc; không để tồn tại, hạn chế, khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, sai phạm. Chú trọng sơ kết và tổng kết định kỳ để đánh giá kết quả công tác tư tưởng của Đảng bộ, qua đó động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2021 - 2025.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên: Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, https://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/chinh-tri/202302/ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-dien-bien-5801481/.

NGÔ THỊ HIỀN

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin