Quản lý chất lượng sản phẩm ở Nhà in Sự thật trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thu Hằng

CT&PT - Quản lý chất lượng sản phẩm là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chất lượng sản phẩm quyết định đến sự sống còn của đơn vị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cũng như uy tín, thương hiệu của các nhà in nói riêng, nhà xuất bản nói chung. Trong những năm qua, Nhà in Sự thật thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, bước đầu thu được những kết quả quan trọng. Trên cơ sở đánh giá hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm ở Nhà in Sự thật giai đoạn từ năm 2019 đến nay, bài viết đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm trong thời gian tới.

1. Tầm quan trọng của hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm ở Nhà in Sự thật

Quản lý chất lượng sản phẩm là quá trình tổ chức và điều hành các hoạt động nhằm bảo đảm sản phẩm đạt mức độ chất lượng cao nhất, từ quá trình phát triển đến quá trình sản xuất và dịch vụ sau bán hàng. Trong lĩnh vực in ấn, quản lý chất lượng sản phẩm in được hiểu là quá trình tổ chức, điều hành và kiểm soát các hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm in từ đầu đến cuối quy trình. Mục tiêu của quản lý chất lượng sản phẩm in là làm cho sản phẩm in được sản xuất và cung cấp đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng và mong đợi của khách hàng, bảo đảm hiệu quả của hoạt động in.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Trải qua gần 80 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản luôn thực hiện tốt vai trò xuất bản cũng như nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị và pháp luật nói chung, trong đó có nhiều cuốn sách trọng tâm, mang tính định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước. Các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản đã góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân, phục vụ sự nghiệp đổi mới và các nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn chung, sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là loại sản phẩm đặc biệt, nhất là sách lý luận, chính trị. Sản phẩm sách của Nhà xuất bản có tác động trực tiếp, sâu rộng đến tâm tư, tình cảm, góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách con người Việt Nam. Với vai trò to lớn đó, sản phẩm sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đóng vai trò nòng cốt trong “binh chủng đặc biệt” hoạt động trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng. Do tính chất đặc biệt này, các sản phẩm sách của Nhà xuất bản cần bảo đảm yêu cầu cao về chất lượng thông tin, nội dung tư tưởng và nội dung khoa học. Về hình thức bên ngoài, cảm quan vật lý về chất lượng sản phẩm của các cuốn sách cũng là một yếu tố quan trọng, góp phần củng cố độ tin cậy và tạo nên thương hiệu, uy tín ngày càng cao của Nhà xuất bản.

Với tư cách là một đơn vị chuyên biệt, chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động in sách, văn hóa phẩm và các công việc liên quan đến in và tham mưu cho Lãnh đạo Nhà xuất bản các vấn đề về hoạt động in, Nhà in Sự thật là một trong số các nhà in có vai trò quan trọng, bảo đảm chất lượng xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Trong quá trình triển khai in các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, sách viết về các lãnh tụ, về chính sách, pháp luật…, việc bảo đảm tính chính xác về nội dung, màu sắc, khuôn khổ, kích thước trong chất lượng từng sản phẩm in và từng cuốn sách khi gia công là những yêu cầu được đặt lên hàng đầu của Nhà in Sự thật. Đối với những đầu sách này, ngoài tính chính trị, sản phẩm sách còn phải bảo đảm yêu cầu về độ bền chắc để có thể lưu giữ và tra cứu lâu dài. Vì vậy, việc triển khai xuất bản các cuốn sách cần bảo đảm về kỹ thuật, tính thẩm mỹ cao, nguyên vật liệu tốt, sự kiểm soát chất lượng sản phẩm chặt chẽ. Đối với nhiệm vụ in các đầu sách dịch cho nước bạn Lào, sách của Tổng Bí thư dịch ra các thứ tiếng phục vụ công tác tuyên truyền trên phạm vi quốc tế, Nhà in Sự thật luôn quán triệt việc nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Với sản phẩm chuẩn mực khi truyền thông quốc tế sẽ giúp khẳng định vị thế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cánh chim đầu đàn của ngành xuất bản Việt Nam, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành công nghiệp in nói chung và các công ty in nói riêng đang có sự cạnh tranh gay gắt trên nhiều phương diện, trong đó có việc giảm chi phí sản xuất và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Trước những yêu cầu của thị trường, đòi hỏi Nhà in Sự thật phải tăng cường triển khai nhiều phương án, chủng loại sách khác nhau, như: sách bìa cứng gáy tròn; sách bìa cứng gáy vuông; sách bộ đóng hộp; sách khổ ngang; sách láng phủ UV, mạ nhũ, thúc nổi…

Có thể nói, công tác quản lý chất lượng sản phẩm được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà in Sự thật, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, Nhà in đã xây dựng và áp dụng nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, từng bước cải thiện hiệu quả và hiệu suất công việc, nâng cao uy tín thương hiệu của Nhà in Sự thật nói riêng, góp phần khẳng định thương hiệu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói chung.

2. Hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm ở Nhà in Sự thật từ năm 2019 đến nay

Trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà xuất bản, Nhà in Sự thật luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ của các sản phẩm được giao. Cùng với các hoạt động nhằm đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm như mua sắm thêm máy móc, trang thiết bị; tăng cường thu hút nhân sự chất lượng cao; học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay của những đơn vị khác; tuyên truyền vận động thay đổi tư duy của cán bộ, công nhân viên về các sản phẩm phù hợp và thúc đẩy việc tích cực tìm tòi, khám phá những tính năng mới của máy móc, thiết bị…, trong những năm gần đây, Nhà in Sự thật đã áp dụng hàng loạt biện pháp đẩy mạnh quản lý chất lượng sản phẩm, với trọng tâm là việc ban hành nhiều quy trình vận hành máy móc, bảo dưỡng trang thiết bị, quy trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm… và đổi mới cách thức quản lý. Đồng thời, từng bước xây dựng cách làm việc khoa học, ban hành thử nghiệm các quy trình làm việc cụ thể cho từng công đoạn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và dần làm chủ được công nghệ làm sách hiện đại.

Mặc dù chưa có văn bản chính thức của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quy định về các quy trình cần tuân thủ trong quản lý chất lượng sản phẩm của Nhà in Sự thật, song căn cứ vào tình hình thực tế, từ năm 2019, Nhà in Sự thật đã từng bước xây dựng và đưa vào áp dụng các quy trình, quy phạm công việc, tạm thời áp dụng trong thực tế để quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm nói riêng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh nói chung. Các quy trình, quy phạm được phân chia thành ba nhóm: Quy trình sản xuất; Quy trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị; Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm. Nội dung các nhóm quy trình được mô tả chi tiết, cung cấp tương đối đầy đủ các hướng dẫn cụ thể để người lao động có thể dễ dàng áp dụng trong các công đoạn sản xuất.

Có thể nói, việc xây dựng và bước đầu đưa vào áp dụng quy trình, quy phạm công việc nói trên là nỗ lực quan trọng của Nhà in Sự thật, đóng vai trò nền tảng để Nhà in tiếp tục đẩy mạnh quản lý chất lượng sản phẩm trong thời gian tới. Các quy trình này được xây dựng trên cơ sở đáp ứng sự vận hành thực tế của dây chuyền trong từng công đoạn sản xuất và các bước theo trình tự cần thực hiện trong quy trình bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Căn cứ các quy trình, quy phạm đã thống nhất, Ban Lãnh đạo Nhà in Sự thật triển khai thông báo và hướng dẫn thực hiện đối với toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Nhà in, đồng thời giám sát chặt chẽ việc tuân thủ của từng cán bộ, công nhân viên trong mỗi công đoạn lao động sản xuất. Kết quả theo dõi, giám sát đã được sử dụng để đánh giá, bình xét thi đua lao động trong toàn bộ Nhà in. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng được đặc biệt chú ý, với yêu cầu kiểm tra liên tục trong mỗi công đoạn, khâu sau kiểm soát khâu trước trên cơ sở quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm đã ban hành. Trong chuỗi dây chuyền liên hoàn, khâu sau sẽ kiểm tra, giám sát công việc khâu trước đó. Sau khi hoàn thành sản phẩm, sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) trước khi giao hàng. Đặc biệt, đối với các đầu sách quan trọng như: sách văn kiện hoặc sách của Tổng Bí thư, sách phục vụ hội nghị Trung ương…, Nhà in thực hiện biện pháp kiểm tra 5 tờ (xác suất hoặc toàn bộ). Đây là phương pháp kiểm tra hiệu quả nhất của ngành in, cho kết quả chính xác gần như tuyệt đối. Nhờ vậy, chất lượng sản phẩm của Nhà in đã ngày càng được nâng cao. Trong công tác quản lý, Ban Lãnh đạo Nhà in Sự thật luôn phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và đúng thẩm quyền được giao, bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất.

Từ năm 2019 đến nay, sau khi triển khai mạnh mẽ các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hoạt động của Nhà in Sự thật đã có những chuyển biến đáng kể, từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, chất lượng và hình thức sản phẩm ngày càng được cải thiện, doanh thu và sản lượng trang in tăng cao (từ năm 2019 đến năm 2022 tăng lên gần 4 lần), công tác in và gia công hoàn thiện đa chủng loại sách được đẩy mạnh... Qua đó, góp phần khẳng định thương hiệu của Nhà in Sự thật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng sản phẩm vẫn còn những hạn chế nhất định: chưa có quy chuẩn chất lượng sản phẩm chính thống, nhất là quy định trong quy trình vận hành; các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm còn mang tính tự phát, chủ yếu là giải quyết những vấn đề trước mắt, mang tính sự vụ; các quy trình, quy phạm chủ yếu là văn bản lưu hành nội bộ của Nhà in, mang tính chất tạm thời, chưa có tính pháp lý cao; chưa có nhân sự chuyên trách thực hiện việc giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm, chủ yếu được giao cho các cá nhân tự kiểm tra và kiểm tra chéo; công tác quản lý, giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định liên quan như về vấn đề an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường… chưa được quan tâm thỏa đáng; các yêu cầu, hướng dẫn về bảo đảm chất lượng sản phẩm chưa thể hiện sự gắn kết chặt chẽ với các quy định cụ thể của các cơ quan chức năng; không ít cán bộ, công nhân viên còn làm việc với tâm thế thụ động...

Với yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật và phương pháp sản xuất, kinh doanh hiện đại, một số biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm chưa được áp dụng triệt để tại Nhà in Sự thật do những hạn chế nhất định về nguồn nhân lực. Hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Nhà in Sự thật hiện nay là 31 người, trong đó có 12 người thuộc biên chế, 15 người là nhân viên hợp đồng lao động và 4 lao động vụ việc. Căn cứ theo Quy định số 19-QĐ/NXBCTQG, ngày 05/02/2010, hiện nay, bộ máy lãnh đạo Nhà in còn thiếu 1 Phó Giám đốc, 2 Phó Trưởng phòng và 9 cán bộ, công nhân viên (không tính lao động vụ việc). Với lực lượng và cơ cấu như vậy, có thể thấy nhân sự của Nhà in tương đối mỏng, nhất là nhân sự quản lý và nhân sự có trình độ tay nghề kỹ thuật cao. Hơn nữa, một số cán bộ, công nhân viên, nhất là nhân sự của Phòng Sản xuất có tuổi đời tương đối lớn, nên việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trước yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật in ấn hiện đại. Theo thống kê, độ tuổi trung bình của cán bộ, công nhân viên Nhà in là 44 tuổi, trong đó số nhân sự có tuổi đời từ 45 tuổi trở lên chiếm 45,16%. Đây là những thách thức không nhỏ khi Nhà in tiến hành áp dụng một số quy trình kỹ thuật trong sản xuất để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

3. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quản lý chất lượng sản phẩm tại Nhà in Sự thật trong thời gian tới

Thứ nhất, cần xác định việc nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của Nhà in Sự thật nói riêng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói chung trong thời gian tới. Đây là định hướng có tính nguyên tắc, yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà in phải quán triệt sâu sắc, coi việc thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là yếu tố bảo đảm quyền lợi của mỗi người trong tập thể Nhà in Sự thật. Mỗi cá nhân thuộc các bộ phận chức năng của Nhà in cần thấu hiểu từng bước, từng yêu cầu cụ thể của các quy trình, quy phạm để có thể áp dụng một cách chính xác trong thực thi nhiệm vụ của mình, đồng thời hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng sản phẩm tổng thể của Nhà in đạt được mức cao nhất.

Thứ hai, trên cơ sở các quy trình, quy phạm tạm thời đã áp dụng trong quản lý chất lượng sản phẩm, Nhà in Sự thật cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đặc thù, phù hợp với quy mô, năng lực với hệ thống máy móc thiết bị, cơ sở vật chất thực có của đơn vị. Theo đó, cần phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên trong đơn vị theo các quy chuẩn khoa học, nhằm bảo đảm hiệu quả và sự ổn định của toàn bộ các hoạt động theo dây chuyền sản xuất. Nội dung các quy trình, quy phạm cần được rà soát, bổ sung để bao quát được các lĩnh vực công việc, cũng như đáp ứng đầy đủ các tiêu chí toàn diện về kỹ thuật liên quan đến các mặt an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường…, tiệm cận các quy chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm in, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, đặc biệt là về kỹ năng quản lý chất lượng sản phẩm cho cán bộ, công nhân viên Nhà in Sự thật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà in Sự thật nói riêng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói chung trong thời kỳ mới. Việc tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm in thông qua đào tạo về lý thuyết và thực tiễn sản xuất sẽ giúp họ trở thành những chuyên gia về quản lý chất lượng, không chỉ đối với chất lượng trong các công đoạn họ được giao phụ trách, mà còn đối với chất lượng của toàn bộ quá trình sản xuất theo dây chuyền của đơn vị. Việc đào tạo, bồi dưỡng này không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, công nhân viên Nhà in hiểu rõ tiêu chuẩn chất lượng và quy trình sản xuất in ấn, mà còn trang bị cho họ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để kiểm tra chất lượng sản phẩm in một cách chính xác và hiệu quả.

Thứ tư, kiện toàn bộ máy, bổ sung nhân sự, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ, công nhân viên ở Nhà in Sự thật. Trước những yêu cầu ngày càng cao của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ cấu tổ chức nhân sự của Nhà in cần được bổ sung, củng cố nâng cao cả về chất lượng và số lượng. Để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn, Lãnh đạo Nhà xuất bản cần quan tâm, kiện toàn bộ máy nhân sự của Nhà in. Bên cạnh đó, cần bổ sung kịp thời đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Nhà in nói riêng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói chung.

Thứ năm, tranh thủ khai thác, tận dụng các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà xưởng… đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế về bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành in và xuất bản. Trước mắt, cần ưu tiên đầu tư khắc phục tình trạng thiếu hụt và không đồng bộ về trang thiết bị, máy móc, qua đó gia tăng tính đồng nhất về chất lượng sản phẩm của Nhà in.

Tóm lại, trước những đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm ngày càng trở nên quan trọng, hướng tới bảo đảm hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh cũng như sự ổn định, có tính hệ thống về chất lượng sản phẩm của Nhà in Sự thật. Trong thời gian qua, Nhà in Sự thật đã áp dụng một số biện pháp tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những khó khăn, rào cản trong thực hiện hoạt động này, xuất phát từ cả những nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Việc rà soát một cách hệ thống, toàn diện về các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm của Nhà in Sự thật để tìm kiếm các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này không chỉ giúp tăng cường chất lượng của các sản phẩm in, mà còn góp phần quan trọng trong việc làm thay đổi tư duy, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên Nhà in, nâng cao uy tín, vị thế của Nhà in Sự thật nói riêng và trong toàn ngành in nói chung.

NGUYỄN HỮU THẠCH, LÊ ANH LƯƠNG

Nhà in Sự thật

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin