Dựa vào nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nguyễn Thị Oanh

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, và hiểu rõ những khát vọng, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đảng đã lãnh đạo Nhân dân giành độc lập, thống nhất đất nước và đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân là nền tảng vững chắc nhất, là sức mạnh tinh thần to lớn nhất để Đảng lãnh đạo cách mạng thành công. Sự gắn kết máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân đối với Đảng là yếu tố then chốt, tạo nên sức mạnh vô địch để Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thành công vang dội.

1. Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều thế kỷ đấu tranh gian khổ, đầy cam go để giành độc lập, tự do. Trong suốt quá trình đấu tranh vẻ vang ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, đồng hành cùng Nhân dân, đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn gian khổ, giữ vững khát vọng độc lập, tự do và chủ quyền dân tộc. Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một học thuyết mở ra con đường giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do cho Việt Nam. Học thuyết ấy giúp Nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lật đổ ách thực dân phong kiến để xây dựng nền dân chủ mới - nền dân chủ nhân dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng ra đời và phát triển từ chính nền văn hóa, truyền thống yêu nước của dân tộc, mang trong mình khát vọng, lý tưởng và ước nguyện của muôn triệu trái tim người dân Việt Nam.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta đã khẳng định vai trò quan trọng của Nhân dân: “Nước lấy dân làm gốc” ; “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân” . Đồng thời, Người chỉ rõ: “Nếu không có nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì hết” . Do đó, Người yêu cầu, “một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta và dân chúng” . Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân được coi là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, là nguồn gốc của mọi quyền lực, là những người làm nên của cải vật chất và tinh thần của xã hội. Người đã đặt vấn đề phục vụ Nhân dân là mục tiêu tối thượng, là thước đo giá trị của mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều này thể hiện nhận thức sâu sắc của Người rằng, Đảng lãnh đạo là phục vụ Nhân dân chứ không phải để Nhân dân phục vụ quyền lực của Đảng. Phục vụ Nhân dân cũng đồng nghĩa với việc lấy lợi ích của quần chúng làm mục đích tối thượng. Bất kỳ chủ trương nào của Đảng cũng đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân. Người cho rằng, thắng lợi bền vững chỉ có thể đạt được khi xây dựng trên nền tảng vững chắc là lòng tin của quần chúng nhân dân, do đó nếu đánh mất lòng tin của Nhân dân thì mọi nỗ lực đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Thực hiện lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi mối quan hệ với nhân dân là mối quan hệ mật thiết, máu thịt. Đảng khẳng định: “Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân” ; do đó, “trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” .
Gần đây, trong bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu” ; “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội” . Sự khẳng định này không chỉ thể hiện sự tiếp nối và kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân đối với Đảng, mà còn khẳng định rõ ràng hơn nữa bản chất gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhân dân - điều kiện tất yếu để Đảng có thể tồn tại và phát triển: “Liên hệ với quần chúng là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của đảng cộng sản” .
Thực tế cho thấy, thế mạnh của chúng ta là sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sức mạnh của những người nông dân miệt mài cày cấy trên cánh đồng lớn; của những công nhân tận tụy lao động trong nhà máy; của các nhà khoa học, tri thức say mê nghiên cứu khoa học; của những người lính canh giữ biên cương, hải đảo luôn kiên cường bất khuất… Tất cả đều có chung một trái tim đỏ rực nhiệt huyết, niềm tin mãnh liệt vào con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo.
Trong suốt chặng đường lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử cam go, gian khổ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó chính là nguồn sức mạnh nội lực để vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giữ vững con đường cách mạng, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với cách mạng Việt Nam.
Thực tế cho thấy, nhiều đảng cầm quyền trên thế giới đã tan rã chỉ vì để xảy ra sự xuống cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị. Khi nền tảng tư tưởng lung lay, lý tưởng cách mạng bị tổn thương thì đảng sẽ không còn lẽ sống, không còn sự tin tưởng của nhân dân và sẽ khó lòng tiếp tục lãnh đạo cách mạng. Chính vì vậy, hệ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng đã đặt lên hàng đầu quan điểm mang tính nguyên tắc, đó là: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” . Trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề quan trọng hàng đầu.
Trong quá trình đổi mới, đã xuất hiện nhiều nguy cơ, thách thức đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng cơ hội chính trị, vụ lợi, bất mãn đã len lỏi làm mất đi lý tưởng, khát vọng cách mạng của không ít cán bộ, đảng viên. “Một số cán bộ, đảng viên nói đến quyền làm chủ tập thể của quần chúng như hô một khẩu hiệu suông, không có hành gì thiết thực. Không ít đảng viên có thái độ coi thường quần chúng […] không tích cực làm công tác giáo dục, vận động quần chúng” . Nếu không được ngăn chặn kịp thời, chắc chắn sẽ làm mất niềm tin của Nhân dân. Do đó, “Cần kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, bị quần chúng oán ghét” , nếu không sẽ gây nguy hiểm cho sự tồn vong của Đảng và chế độ.
Sinh ra từ Nhân dân, lớn lên nhờ Nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn không có lý do gì để lìa xa, tách rời khỏi quần chúng nhân dân. Thực tế, chủ trương, đường lối của Đảng ta luôn xuất phát từ gốc rễ Nhân dân, thể hiện nguyện vọng, đạo lý của dân tộc, chân lý từ cuộc sống, từ thực tiễn cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ngay từ thuở khai sinh đã bắt nguồn từ nhân dân lao động, đồng bào nghèo khổ, khát vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế, tư tưởng cách mạng của Đảng được Nhân dân Việt Nam tin tưởng, ủng hộ một cách mạnh mẽ.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, mối liên hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân càng được chứng minh rõ nét qua những khó khăn, thử thách lịch sử. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chính nỗi đau xót khôn nguôi trước sự áp bức, bạo tàn của kẻ thù, niềm khao khát hòa bình, độc lập của nhân dân, trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau ngày giải phóng, hàng triệu nhân dân lao động đã quyết tâm xây dựng Tổ quốc từ đống đổ nát, ủng hộ đường lối cách mạng của Đảng vì khát vọng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
Sau gần 40 năm đổi mới, những thành tựu to lớn của đất nước đã làm cho Nhân dân càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng; “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” . Tư tưởng của Đảng vì dân giàu, nước giàu, đất nước hòa bình, ổn định, phồn vinh được Nhân dân đồng thuận ủng hộ. Đồng thời, tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng có sức mạnh vô biên đã giúp đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” .
2. Nền móng sâu xa nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, xuất phát từ trái tim của mỗi người dân
Lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam đã minh chứng rằng, từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn nguyện phấn đấu vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân lao động, nỗ lực để xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Thành công đó có được là nhờ Đảng luôn giữ vững nền tảng tư tưởng vững chắc, không lung lay, dao động trước những khó khăn, thử thách, trước những cám dỗ vật chất và âm mưu của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, con đường cách mạng không bao giờ dễ dàng, luôn tồn tại những thách thức, nguy cơ làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng từ nhiều phía. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là cuộc chiến không khoan nhượng, không ngừng nghỉ. Cần phải có một niềm tin, một nghị lực kiên cường để chiến thắng. Và nguồn sức mạnh đó đến từ chính trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
Trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc, Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng và kiên định tin theo sự lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ chính khát vọng giải phóng khỏi ách nô lệ và áp bức của quần chúng nhân dân lao động vốn bị đế quốc và phong kiến tước đoạt mọi quyền lợi. Lịch sử chứng minh rằng, Nhân dân đã dành cho Đảng tình cảm thiêng liêng nhất, vượt lên cả máu thịt, chiến đấu cho lý tưởng cao cả “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Đó là nền móng tinh thần vững chắc để Đảng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách.
Trong những năm tháng chiến tranh khói lửa, bằng trái tim nồng nàn yêu nước, nhân dân đã sẵn sàng xả thân vì nền độc lập của Tổ quốc. Chặng đường ấy đã để lại biết bao dấu son bi tráng. Mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già hay trẻ, nam hay nữ, nông thôn hay thành thị, giàu hay nghèo… đều sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì con đường cách mạng mà Đảng và Nhân dân đã chọn. Những người nông dân nghèo nhất cũng rất hăng hái ủng hộ Mặt trận Việt Minh của Đảng, bằng cách đóng góp cả số lương thực ít ỏi cuối cùng; người dân đóng góp đồng tiền lẻ cuối cùng để mua súng đạn... Sức mạnh tinh thần và quyết tâm đó đến từ niềm tin tuyệt đối, tình cảm sâu nặng mà Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng.
Không chỉ trong kháng chiến, ngay cả sau khi đất nước được độc lập, tái thiết xây dựng đất nước, Nhân dân vẫn luôn dõi theo Đảng và niềm tin đó không hề lung lay. Nhân dân đồng lòng đi theo đường lối đổi mới của Đảng, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước những thách thức mới, Nhân dân vẫn kiên định niềm tin với Đảng, quyết tâm đồng hành cùng với Đảng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các thế lực thù địch không ngừng tìm cách xâm nhập tư tưởng nhằm “diễn biến hòa bình”, làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng. Song, chính nguồn sức mạnh vô tận từ trái tim của mỗi người dân đã đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động; không để cho bất cứ thế lực thù địch nào phá hoại niềm tin yêu của mình đối với Đảng. Đó là bởi mối dây liên kết giữa Đảng và Nhân dân đã trở nên vô cùng bền chặt qua hàng trăm năm của dòng lịch sử Việt Nam đấu tranh bảo vệ non sông gấm vóc; “là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu” .
Lịch sử đã chứng minh rằng, chỉ khi nào Đảng thực sự gần gũi với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân thì Nhân dân mới có thể trọn niềm tin yêu, đồng lòng ủng hộ và bảo vệ Đảng. Do vậy, để củng cố niềm tin yêu và nguồn sức mạnh tinh thần vô tận ấy, việc quan trọng nhất là Đảng phải tiếp tục giữ vững và tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân, phải thực sự trở thành đại diện trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Trong hoạch định và thực hiện đường lối của Đảng luôn nhất quán nguyên tắc dân chủ, lấy lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Tất cả chủ trương, chính sách đều phải thực sự vì hạnh phúc của Nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Cùng với việc giữ gìn sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, Đảng cần quyết liệt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phải kiên quyết đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân - những mầm mống gây ra sự mất đồng thuận giữa Đảng và Nhân dân; “phát hiện, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai để “không dám” tham nhũng, tiêu cực” . Bên cạnh đó, cần phải nhấn mạnh khẳng định rằng “Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu” . Hơn lúc nào hết, Đảng ta phải xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo xứng đáng nhận sự tin yêu của nhân dân. Mọi hành động, việc làm của Đảng đều phải thể hiện sự tận tâm phục vụ Nhân dân, lấy lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
3. Phát huy sức mạnh từ trái tim của mỗi người dân để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nhân dân ta tin vào Đảng vì Đảng đã đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn gian khổ, giành được độc lập dân tộc và xây dựng lại đất nước sau chiến tranh tàn khốc. Niềm tin của Nhân dân càng lan tỏa và bền chặt hơn qua mỗi thành quả mà Đảng lãnh đạo đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Kết quả là Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn sau những cuộc chiến tranh, nay đã trở thành nước đang phát triển, với nền kinh tế có độ mở cao, vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đó là cơ sở vững chắc để Nhân dân tiếp tục tin tưởng và ủng hộ đường lối của Đảng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều tư tưởng phẩm ngoại lai xâm nhập, gây ra những ảnh hưởng nhất định đến đời sống tư tưởng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch tìm mọi cách để xuyên tạc, chống phá Đảng, làm lung lay niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Trước thách thức đó, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm hành động quyết liệt, khắc phục khuyết điểm để củng cố niềm tin của Nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không ngừng được đẩy mạnh. Những vụ việc tham nhũng, lãng phí, quan liêu được xử lý nghiêm minh. Nhiều chủ trương, chính sách mới được ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi của nhân dân, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Các phong trào thi đua yêu nước cũng được phát động rộng rãi để thu hút sự tham gia của toàn dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những cố gắng, nỗ lực ấy đã lấy lại niềm tin yêu của Nhân dân dành cho Đảng.
Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, muốn củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân thì Đảng phải quyết liệt hơn nữa trong việc tự đổi mới, sửa chữa khuyết điểm. Mọi hành vi vi phạm phải được xử lý triệt để, không có vùng cấm, không thiên vị, với quyết tâm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” . Đặc biệt, cần tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực” . Kiên quyết đẩy lùi những biểu hiện quan liêu, xa dân, mất dân chủ để không bị tách rời khỏi Nhân dân, làm mất đi nguồn sức mạnh nội lực vốn có từ trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
Đồng thời, cần thường xuyên giáo dục và quán triệt sâu sắc hơn nữa trong hệ thống tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc giữ vững bản lĩnh, lập trường cách mạng, không bị dao động trước các âm mưu của các thế lực thù địch. Từ đó, cán bộ, đảng viên sẽ là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, tận tụy phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải gần gũi với Nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân.
Khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân được giữ gìn vững bền; các chủ trương được hoạch định, ban hành phục vụ lợi ích của Nhân dân, thì niềm tin sâu sắc của Nhân dân dành cho Đảng lại được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ. Trái tim của mỗi người dân chính là nguồn sức mạnh to lớn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chính Nhân dân sẽ đứng lên lên án, phê phán mạnh mẽ mọi hành vi phá hoại Đảng, Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhân dân; đồng thời ủng hộ mạnh mẽ đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thực tế cho thấy, không có sức mạnh tinh thần nào lớn lao và vô tận hơn niềm tin và tình cảm của hàng triệu trái tim của người dân dành cho Đảng. Nguồn sức mạnh ấy sẽ là lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp Đảng vượt qua muôn vàn gian nan thử thách. Trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh, chỉ cần Đảng và Nhân dân luôn gắn bó mật thiết, đồng tâm hiệp lực, không gì là không thể vượt qua.
Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, để duy trì và phát huy mạnh mẽ niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta cần chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt mà tương lai đất nước sẽ gửi gắm. Tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phải nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua việc đổi mới nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Chỉ khi được trang bị đầy đủ nền tảng tư tưởng vững chắc, thế hệ trẻ mới có thể đủ sức chống lại mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Cùng với đó, các cơ quan truyền thông cần chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân để họ thấu hiểu và ủng hộ. Báo chí cần nâng cao trách nhiệm xã hội, chủ động phản bác lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc. Đồng thời, tăng cường các chương trình về đường lối cách mạng, về truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đảng và dân tộc để nhân dân tự hào về lịch sử, về con đường mà Đảng đã lựa chọn.
Tóm lại, niềm tin của Nhân dân là nguồn sức mạnh vô tận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Vì vậy, củng cố, duy trì và phát huy lòng tin yêu của Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ta hiện nay. Khi trái tim của Nhân dân luôn hướng về Đảng, đồng hành cùng Đảng thì không khó khăn, thách thức nào có thể cản bước nội lực chúng ta trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ngày càng vững bền./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập I, II.
2. Nguyễn Phú Trọng (2024), Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
3. Nguyễn Phú Trọng (2023), Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
4. Nguyễn Phú Trọng (2023), Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

VƯƠNG NGỌC PHƯỚC
Lớp Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước K40,
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quý bạn đọc đặt sách/tạp chí online vui lòng để lại thông tin