Huyện ủy Ninh Giang, tỉnh Hải Dương lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên hiện nay

CT&PT - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, công tác giáo dục lý luận chính trị luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, nhất là đối với thế hệ trẻ nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định thực hiện mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, bài viết đề xuất một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Ninh Giang đối với công tác này trong thời gian tới. 

1. Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy Ninh Giang đối với việc giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên trong thời gian qua

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, trong những năm qua, Huyện ủy Ninh Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng đổi mới nội dung và phương thức tiến hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng đối tượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn Huyện, qua đó đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trước tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” trong một bộ phận thanh niên, Huyện ủy Ninh Giang luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp trong toàn Huyện tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Huyện ủy xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

Xuyên suốt các hoạt động công tác, Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có đối tượng đoàn viên thanh niên. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ và đảng bộ cấp dưới, đặc biệt là Huyện Đoàn triển khai mạnh mẽ các chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cùng với việc nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thống lịch sử dân tộc, văn hóa, lối sống và ý thức tuân thủ pháp luật trong thế hệ trẻ. Các hoạt động này đã thúc đẩy ý thức học tập lý luận chính trị trong thanh thiếu niên trên địa bàn. Đặc biệt, Huyện ủy chú trọng lãnh đạo Huyện Đoàn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ quan trọng, các sự kiện lịch sử trọng đại của quốc gia, của tỉnh và huyện, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ và tích cực tham gia các hoạt động học tập lý luận chính trị, góp phần củng cố vững chắc ý thức cách mạng và đạo đức xã hội trong giới trẻ, từ đó tạo dựng một thế hệ trẻ kiên cường, tự hào và tràn đầy nhiệt huyết với lý tưởng của Đảng và nhân dân.

Trên cơ sở các hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về  công tác giáo dục lý luận chính trị, cũng như hướng dẫn chi tiếtcủa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, Huyện ủy Ninh Giang tập trung lãnh đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn Huyện. Các kế hoạch bảo đảm phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương. Huyện ủy đề ra các mục tiêu cụ thể và định hướng chi tiết cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng như Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của Huyện, nhằm bảo đảm việc thực thi các nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị được tiến hành một cách hiệu quả và đạt được mục đích đã đề ra. Đối với đoàn viên thanh niên, Huyện ủy đã lãnh đạo Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp với thế hệ trẻ, lồng ghép trong các nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị phục vụ mục tiêu phát triển chung của Huyện theo đường lối của Đảng, góp phần vào sự tiến bộ và phát triển bền vững của địa phương. Cùng với đó, chú trọng hướng dẫn và chỉ đạo sâu sát tới các cấp ủy cơ sở, đặc biệt là các tổ chức Đoàn Thanh niên quán triệt thực hiện triệt để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Khuyến khích và hỗ trợ Đoàn Thanh niên Huyện trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình hành động theo cách thức phù hợp với từng hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. Qua đó, góp phần bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được đoàn viên thanh niên hiểu chính xác và đầy đủ, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng vào thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu chính trị đề ra.

Về nội dung chương trình giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, Huyện ủy Ninh Giang đã chỉ đạo Huyện Đoàn xây dựng chương trình bao quát các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. Đặc biệt, nội dung các chương trình được thiết kế linh hoạt, bảo đảm tính hệ thống, khoa học và thực tiễn, phù hợp với các đặc điểm của đối tượng đoàn viên thanh niên. Để truyền tải hiệu quả những thông điệp quan trọng đến đoàn viên thanh niên, Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên trong Huyện đẩy mạnh triển khai các phương pháp truyền thông tích cực, tăng cường kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền đạt thông tin. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết và phương pháp sư phạm tốt; định hướng cho tổ chức Đoàn Thanh niên mời các chuyên gia, các báo cáo viên phù hợp để thực hiện các cuộc trao đổi, nói chuyện chuyên đề cho thanh niên trong Huyện. Bên cạnh các hoạt động giáo dục lý luận chính trị truyền thống như tổ chức lớp học, hội thảo…, Huyện ủy Ninh Giang cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động giáo dục lý luận chính trị với hình thức phong phú, đa dạng như tọa đàm, diễn đàn, câu lạc bộ lý luận chính trị, các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động trải nghiệm thực tế... nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy Ninh Giang còn đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra và giám sát đối với hoạt động giáo dục lý luận cho đoàn viên thanh viên, thông qua việc thực hiện các biện pháp kiểm tra khác nhau, bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp, thông qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tổ chức Đoàn Thanh niên Huyện. Qua kiểm tra, giám sát, Huyện ủy đã kịp thời phát hiện những vấn đề còn tồn tại, những bất cập trong nội dung và phương pháp giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, từ đó kịp thời điều chỉnh phương thức và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tiễn của đoàn viên thanh niên ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho thế hệ trẻ trong toàn huyện.

Về kết quả thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên trong thời gian qua, Huyện ủy Ninh Giang đã tổ chức nhiều lớp học, hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, trong đó có những lớp học, hoạt động có sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên. Các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị giúp đoàn viên thanh niên huyện Ninh Giang nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đoàn viên thanh niên được trang bị kỹ năng áp dụng một cách linh hoạt lý luận vào thực tiễn, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương. Qua đó, góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn và các tổ chức xã hội khác tại Huyện. Theo số liệu thống kê, từ năm 2015 đến năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Ninh Giang đã tổ chức thành công 24 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với tổng số hơn 3.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; 100% lớp học đều đạt yêu cầu với tỷ lệ đoàn viên thanh niên đạt điểm khá, giỏi từ 65-75%. Kết quả này góp phần đáng kể vào việc bồi dưỡng đội quân hậu bị có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng nói chung, của Đảng bộ Huyện Ninh Giang nói riêng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn hoạt động lãnh đạo của Huyện ủy Ninh Giang đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở và một bộ phận đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Một số đoàn viên thanh niên cũng chưa có nhận thức đúng và ý thức tốt trong học tập và trau dồi các nội dung lý luận chính trị. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên trong Huyện Ninh Giang đôi khi chưa kịp thời và sâu sát, chưa phù hợp với đặc thù của đoàn viên thanh niên. Công tác tổ chức thực hiện giáo dục lý luận cho thanh niên trong thực tế còn có những bất cập do thiếu nguồn lực; nội dung giáo dục lý luận chính trị chưa gắn với đặc thù hoạt động của đối tượng đoàn viên thanh niên; một số hoạt động còn mang tính phong trào, thời vụ…

2. Một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là của đoàn viên thanh niên đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

Giáo dục lý luận chính trị không chỉ nhằm mục đích xây dựng và củng cố thế giới quan khoa học, phương pháp luận nhận thức và niềm tin chính trị cho đoàn viên thanh niên, mà còn nhằm phát triển bản lĩnh và năng lực hành động thực tiễn của đoàn viên thanh niên đáp ứng yêu cầu và thách thức của thực tiễn cách mạng. Để làm tốt việc này, Huyện ủy Ninh Giang cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cá nhân ở cơ sở nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm thông qua các hoạt động quán triệt và phổ biến nghị quyết, lồng ghép nội dung giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, qua đó giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên thực hiện kèm cặp, giáo dục thế hệ trẻ nói chung, đoàn viên thanh niên nói riêng. Đặc biệt, Huyện ủy cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên Huyện thực hiện tuyên truyền mạnh mẽ để mỗi đoàn viên thanh niên phát triển ý thức tự giác và nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ học tập lý luận chính trị. Thông qua việc nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và học tập lý luận chính trị cho các tổ chức và cá nhân, ý thức phấn đấu vào Đảng của đoàn viên thanh niên sẽ được củng cố, tạo tiền đề tốt cho công tác phát triển Đảng ngay từ cấp cơ sở.

Hai là, ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục lý luận chính trị bảo đảm kịp thời và sâu sát, phù hợp với đặc thù của đoàn viên thanh niên

Huyện ủy cần tăng cường chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục lý luận chính trị trong cả nhiệm kỳ và cụ thể từng năm. Cần lưu ý chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên gắn với việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng. Huyện ủy cần chỉ đạo Huyện Đoàn kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa, có tính đến các yếu tố đặc thù của đoàn viên thanh niên; chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở quan tâm xây dựng chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên bám sát thực tiễn; tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các chương trình và định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên, tăng cường các nội dung gắn liền với đặc thù hoạt động của đoàn viên thanh niên

Huyện ủy cần tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo các tổ chức, cá nhân trong Đảng bộ tích cực đổi mới các nội dung giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên theo hướng chú trọng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, phòng chống các quan điểm sai trái, phá hoại của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục lý luận chính trị gắn với những chủ đề gần gũi với đoàn viên thanh niên, tiếp nối và phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, liên kết chặt chẽ với giá trị gia đình, quê hương và các chuẩn mực xã hội đúng đắn, khuyến khích và thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật của đoàn viên thanh niên. Tiếp tục phát huy, lan tỏa các hoạt động như: tìm hiểu về Luật Thanh niên, các cuộc thi “An toàn giao thông”, “Vì hạnh phúc của bạn”, phong trào tình nguyện “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Cổng trường em sạch đẹp an toàn”… Đẩy mạnh gắn kết những hoạt động phong trào với các nội dung thông điệp giáo dục lý luận chính trị, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên.

Bốn là, tăng cường hỗ trợ các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt công tác giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên 

Cùng với việc tăng cường chỉ đạo bằng các văn bản chính thống, Huyện ủy cần đẩy mạnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp và tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Huyện, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và cơ sở vật chất để tổ chức tốt hoạt động giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực đảng ủy các xã, thị trấn cần chủ động thực hiện quán triệt nghị quyết, chuyên đề hoặc phân công thành viên trong Ban Chấp hành đảng bộ xã, thị trấn báo cáo những chuyên đề về nhiệm vụ công tác của mình cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Năm là, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản liên quan về giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo đã ban hành, Huyện ủy cần tăng cường các các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên và phân công tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt công tác này, tránh tình trạng hình thức, mang tính phong trào, thời vụ. Đồng thời, phân công các đồng chí huyện ủy viên, lãnh đạo, cán bộ thuộc các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham dự và theo dõi việc giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên tại các cơ sở trực thuộc. Qua đó, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đối với cơ sở, đồng thời giúp các cấp ủy đảng nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh để triển khai các quyết định lãnh đạo đúng đắn.

PHAN LƯU HOÀI NAM 

Huyện Đoàn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Link nội dung: https://chinhtrivaphattrien.vn/huyen-uy-ninh-giang-tinh-hai-duong-lanh-dao-cong-tac-giao-duc-ly-luan-chinh-tri-cho-doan-vien-thanh-nien-hien-nay-a8638.html