Thứ sáu, 03/02/2023 14:40:20 (GTM +7)

Xuất bản cuốn sách “Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay” 03/02/2023

CT&PT - Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam, góp phần thôi thúc mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thanh niên, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện lòng yêu nước chân chính, phát huy phẩm chất anh hùng cách mạng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, là cơ sở để nâng cao tri thức, tình cảm, ý chí, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, xứng đáng là thế hệ kế cận, chủ nhân tương lai của đất nước, vì lợi ích đất nước mà phấn đấu, dấn bước và cống hiến.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược 01/02/2023
CT&PT - Vì sao phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, thậm chí làm “chậm đi” sự phát triển của đất nước. Thực tiễn đã minh chứng: “Cuộc chiến” chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đặc biệt đã từng bước củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, thúc đẩy đất nước phát triển. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ” như một số người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu. Nhận định trên được khẳng định ngay ở trang đầu tiên của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thực trạng các mô hình du lịch cộng đồng đang hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng 17/12/2022
CT&PT - Lâm Đồng là một tỉnh miền núi phía Nam Tây nguyên, là địa bàn sinh sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số như Churu, Mạ, Cơ ho, M’Nông… Do đó, Lâm Đồng có nhiều lễ hội văn hóa, làng nghề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc bản địa. Thời gian vừa qua, loại hình du lịch dựa vào cộng đồng ở Lâm Đồng - với phương châm 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” bước đầu xuất hiện và trở thành sự lựa chọn mới của nhiều du khách. Loại hình du lịch cộng đồng mang lại cho du khách những trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống của người dân tộc bản địa tại Lâm Đồng. Ngoài ra, với loại hình du lịch này, chính người dân bản địa tại Lâm Đồng được tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch, quảng bá phong tục tập quán của dân tộc mình và thu được các lợi ích kinh tế - xã hội từ các hoạt động du lịch, đồng thời chịu trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và văn hóa địa phương.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với mốc son vàng của lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam 01/02/2023
CT&PT - Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam: Xây dựng căn cứ địa cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng và phát triển khu giải phóng, thành lập lực lượng vũ trang chính quy đầu tiên... Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi.
Tác động của hội nhập quốc tế đến tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 25/11/2022
CT&PT - Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam chính thức được Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định trong Văn kiện Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ (khóa VII) vào năm 1994. Kể từ khi chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền được đặt ra đến nay, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực hiện thực hóa các giá trị phổ biến của nhà nước pháp quyền  vào Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, hoàn thiện hơn nữa lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, chúng ta đang trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Xuất bản cuốn sách “Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay” 03/02/2023
CT&PT - Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam, góp phần thôi thúc mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thanh niên, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện lòng yêu nước chân chính, phát huy phẩm chất anh hùng cách mạng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, là cơ sở để nâng cao tri thức, tình cảm, ý chí, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, xứng đáng là thế hệ kế cận, chủ nhân tương lai của đất nước, vì lợi ích đất nước mà phấn đấu, dấn bước và cống hiến.
Đồng chí Võ Văn Kiệt - tấm gương nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân 21/11/2022
CT&PT - Đồng chí Võ Văn Kiệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Với 86 năm tuổi đời, 69 năm tuổi Đảng, đồng chí đã hoạt động không ngừng nghỉ vì độc lập dân tộc, phát triển đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương tiêu biểu của nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân.
Hệ tư tưởng trong thời đại toàn cầu hóa 03/02/2022
CT&PT - Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đời sống chính trị - xã hội trên thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư tưởng. Bài viết tập trung làm rõ sự hồi sinh, sự tự điều chỉnh của các hệ tư tưởng và sự xuất hiện của các hệ tư tưởng mới trong thời đại toàn cầu hóa, góp phần nhận diện các vấn đề về hệ tưởng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.
Giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Thành phố Hồ Chí Minh 06/12/2022
CT&PT - Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn của khu vực và cả nước, là mô hình về cách làm chủ động, sáng tạo trong nền kinh tế thị trường từ những năm 80 của thế kỷ XX, đặc biệt là từ những năm 90 đến nay, khả năng tăng trưởng kinh tế của Thành phố có vai trò chi phối khả năng tăng trưởng kinh tế cả nước. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh có sức hút và khả năng thúc đẩy, lôi kéo sự phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ cả nước. Tuy nhiên, hiện nay, thị trường hàng hóa, dịch vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh tồn tại những bất cập, hạn chế, cần có những giải pháp để khơi thông các điểm nghẽn và tập trung phát triển đồng bộ các loại thị trường.