Thứ năm, 08/12/2022 20:53:47 (GTM +7)

Xuất bản sách phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 11:22 14-03-2021 |  Lượt xem: 1202

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đông đảo cử tri nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu QH đại biểu HĐND, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số ấn phẩm tiêu biểu về bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuốn sách gồm 18 văn bản của Đảng, QH, Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan. Nội dung sách được bố cục thành hai phần:

Phần A. Các văn bản của Đảng;

Phần B. Các văn bản của Nhà nước, đoàn thể.

Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể trong cuốn sách sẽ giúp các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri cả nước thực hiện, hoàn thành tốt quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần hướng tới thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trong công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc tham gia công tác bầu cử và giám sát công tác bầu cử nhằm góp phần thực hiện dân chủ, vận động nhân dân tham gia tích cực vào cuộc bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong QH, HĐND các cấp.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn và xuất bản; nội dung chia làm hai phần:

Phần I: Tập hợp, lược trích các văn bản chỉ đạo, quy định của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử.

Phần II: Hệ thống các câu hỏi - đáp trình bày ngắn gọn, súc tích về các nội dung cơ bản liên quan đến việc tham gia công tác bầu cử, giám sát bầu cử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Với nội dung phong phú, được trình bày một cách khoa học, logic, cuốn sách là tài liệu hướng dẫn thiết thực, hữu ích, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Mặt trận thực hiện tốt hơn các quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở nước ta hiện nay, vấn đề tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp là yêu cầu tất yếu, khách quan.

Trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp đã không ngừng được củng cố, kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước khẳng định và phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Cuốn sách được xuất bản nhằm hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND các cấp:

- Kỹ năng thuyết trình, thảo luận của đại biểu HĐND;

- Kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND;

- Kỹ năng tiếp công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đại biểu HĐND;

- Kỹ năng giám sát chuyên đề của đại biểu HĐND cấp xã (khi tham gia Đoàn giám sát);

- Kỹ năng giám sát thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước của đại biểu HĐND các cấp;

- Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp;

- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của đại biểu HĐND;

- Một số kỹ năng cơ bản trong tiếp xúc báo chí của đại biểu HĐND cấp xã báo chí của đại biểu HĐND các cấp;

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển năng lực cá nhân của đại biểu HĐND các cấp;

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động của đại biểu HĐND.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích đối với các đại biểu HĐND các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND.

Ngoài 03 ấn phẩm tiêu biểu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã và đang triển khai xuất bản, phát hành nhiều tài liệu nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của độc giả về các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND một cách đầy đủ, chính thống, như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tổ chức Quốc hội; 200 câu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; v.v..

 

Chia sẻ:

Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội 07/12/2022
CT&PT - Cuộc cách mạng công nghệ thông tin phát triển bùng nổ; xu hướng cá nhân hóa thông tin ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác dư luận xã hội phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
Vùng đồng bằng sông Hồng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thật tốt vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia và động lực phát triển kinh tế của đất nước* 01/12/2022
CT&PT - Ngày 29/11/2022, Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:
Phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia, quản trị địa phương 29/11/2022
CT&PT - Trong quản trị quốc gia, văn hóa được nhìn nhận là một mục tiêu bên cạnh chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng hơn thế, văn hóa cần phải được nhìn nhận rõ là một động lực quan trọng để quản trị hiệu lực, hiệu quả. Khi quản trị quốc gia vận hành dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực, chính là đang dựa trên các giá trị nền tảng để xác lập giá trị cốt lõi.