Thứ năm, 08/12/2022 20:22:23 (GTM +7)

Xuất bản Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Đăng lúc: 19:40 12-03-2021 |  Lượt xem: 1368

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản, gồm 648 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được Đại hội XIII thông qua gồm:

1) Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc);

2) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng;

3) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng);

4) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030;

5) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

6) Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng);

7) Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội;

8) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam;

9) Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên bế mạc Đại hội;

10) Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc tại phiên bế mạc Đại hội).

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1 dày 292 trang, giá 44.000đ 

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Các văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Các văn kiện đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh hiện nay, khi cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thì việc quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội XIII vừa là một yêu cầu, vừa là một nhu cầu cấp bách, sẽ tạo cơ sở cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, như mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.


Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2 dày 356 trang, giá 52.000đ

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã kịp thời phục vụ Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và sẽ được phát hành rộng rãi trong tháng 3/2021. Tập 1 dày 292 trang, giá 44.000đ; tập 2 dày 356 trang, giá 52.000đ.

Cũng trong dịp này, để các văn kiện của Đại hội XIII thực sự đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan Trung ương, như Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương,... tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, tiêu biểu là các sách: Những điểm mới, điểm nhấn trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân); Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bộ giáo trình giảng dạy các môn lý luận chính trị trong chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành chuyên và không chuyên lý luận chính trị (sẽ được cập nhật, bổ sung những nội dung trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng). 

 

Chia sẻ:

Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội 07/12/2022
CT&PT - Cuộc cách mạng công nghệ thông tin phát triển bùng nổ; xu hướng cá nhân hóa thông tin ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác dư luận xã hội phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
Vùng đồng bằng sông Hồng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thật tốt vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia và động lực phát triển kinh tế của đất nước* 01/12/2022
CT&PT - Ngày 29/11/2022, Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:
Phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia, quản trị địa phương 29/11/2022
CT&PT - Trong quản trị quốc gia, văn hóa được nhìn nhận là một mục tiêu bên cạnh chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng hơn thế, văn hóa cần phải được nhìn nhận rõ là một động lực quan trọng để quản trị hiệu lực, hiệu quả. Khi quản trị quốc gia vận hành dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực, chính là đang dựa trên các giá trị nền tảng để xác lập giá trị cốt lõi.