Thứ sáu, 24/03/2023 09:08:07 (GTM +7)

Xuất bản cuốn sách “Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay”

Đăng lúc: 08:59 03-02-2023 |  Lượt xem: 167

CT&PT - Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam, góp phần thôi thúc mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thanh niên, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện lòng yêu nước chân chính, phát huy phẩm chất anh hùng cách mạng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, là cơ sở để nâng cao tri thức, tình cảm, ý chí, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, xứng đáng là thế hệ kế cận, chủ nhân tương lai của đất nước, vì lợi ích đất nước mà phấn đấu, dấn bước và cống hiến.

Đề cập vai trò của việc đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên”1. Trên cơ sở bổ sung lý luận về tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và sự hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước nói riêng, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước đối với thanh niên Việt Nam hiện nay, cuốn sách Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản là một công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ trên mọi mặt của đời sống xã hội, yêu cầu tạo dựng thế hệ công dân toàn cầu, thế hệ thanh niên tân tiến có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Nguồn gốc, quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước.

Để làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước, trước hết, cuốn sách khái quát chung về quan niệm, nguồn gốc, nội dung cơ bản và tầm quan trọng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là sự phát triển đến đỉnh cao của lòng yêu nước, gồm hệ thống những tư tưởng, tình cảm, quan điểm, quan niệm lấy đạo lý yêu nước làm điểm cốt yếu, thể hiện ở tinh thần, hành động sẵn sàng hy sinh vì nước, vì dân để bảo vệ Tổ quốc, giống nòi. Có thể thấy, ý thức phục vụ Tổ quốc nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân Việt Nam... là những yếu tố không tách rời, gắn bó với nhau thành một khối thống nhất, trong đó có sự hài hòa giữa lý tính và cảm tính, tư tưởng và tình cảm, suy nghĩ và hành động, nói và làm. Đó là tinh hoa của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, được hình thành, vun đắp, bồi dưỡng qua nhiều thế hệ và trở thành những giá trị bền vững của dân tộc.

Đề cập nguồn gốc hình thành chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam, cuốn sách đưa ra 4 tiền đề quan trọng, đó là: Lịch sử dựng nước và giữ nước, sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, xứ sở; Lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc; Nền văn hóa thống nhất trong tính đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Quá trình hình thành và thống nhất sớm của quốc gia, dân tộc Việt Nam. Trong đó, lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc được xem là cơ sở rất quan trọng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ, góp phần hun đúc và rèn luyện tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí thống nhất đất nước, dân tộc, tạo nên khí phách quật cường, sẵn sàng dấn thân vào mọi khó khăn, gian khổ để bảo vệ nền độc lập dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Chủ nghĩa yêu nước truyền thống được biểu hiện ở một số nội dung cơ bản như: yêu gia đình, hàng xóm, quê hương xứ sở; yêu con người, nhân dân, đồng bào; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước, ý chí tự chủ, tự cường, lòng tự hào dân tộc. Các nội dung này có mối quan hệ gắn bó với nhau. Ở mỗi giai đoạn, thời kỳ, mỗi trang sử đầy đau thương và mất mát của đất nước, nội dung của chủ nghĩa yêu nước có biểu hiện, mức độ khác nhau, song đều mang đậm cốt cách, suy nghĩ và hành động của mỗi người dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể khẳng định, chủ nghĩa yêu nước không chỉ là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với tư tưởng “lấy dân làm gốc”, mong muốn đem lại hạnh phúc cho nhân dân, mà đó còn là giá trị chuẩn mực cao nhất của đạo lý, đứng đầu trong thang bậc giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh, động lực nội sinh to lớn, tạo nên sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, vì sự trường tồn và phát triển của quốc gia - dân tộc.

Cũng giống như hướng tiếp cận chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, cuốn sách nghiên cứu bối cảnh lịch sử, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước, từ đó chỉ ra những quan niệm, đặc điểm và một số nội dung cơ bản trong tư tưởng của Người về chủ nghĩa yêu nước. Có thể khẳng định, chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh được hình thành ngay từ khi Người còn nhỏ, với tên gọi Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành cho đến khi Người ra đi tìm đường cứu nước, gắn với bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trong đó chính tình yêu quê hương, đất nước, thấm thía nỗi đau của người dân mất nước, mất tự do là những yếu tố đầu tiên hun đúc nên lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, là động lực thôi thúc Người dấn bước gian lao, bôn ba năm châu bốn biển để thấu hiểu tận cùng nỗi thống khổ của kiếp người nô lệ, phụ thuộc, nỗ lực hoạt động, nghiên cứu, trở thành một người cộng sản chân chính, tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm ra con đường cách mạng vô sản, từ đó tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc. Có thể nói, từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, thấu triệt lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, cùng thực tiễn hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy nhiệt huyết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra một bước phát triển mới về chất, một sức mạnh mới dẫn dắt cách mạng Việt Nam, đó là chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh - một chủ nghĩa yêu nước mang tính nhân văn, khoa học và cách mạng, là dòng chủ lưu xuyên suốt trong tư tưởng một con người cống hiến không chút do dự, rằng “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”.

Trải qua 3 thời kỳ: thời kỳ trước năm 1930, thời kỳ 1930 - 1945 và thời kỳ 1945 - 1969, chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hoàn thiện, gắn với sự phát triển nhận thức lý luận và thực tiễn quá trình hoạt động cách mạng của Người, đồng thời cho thấy sự nhất quán, xuyên suốt trong quan niệm, đặc điểm về chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là yêu nước không chỉ là yêu Tổ quốc, mà còn là tình yêu bao la đối với đồng bào, nhân dân mình; mọi suy nghĩ, việc làm và hành động của Người đều chỉ vì mục đích ích nước, lợi dân; quyết tâm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Từ đó, nội dung cơ bản của chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cũng đã được làm rõ với những luận điểm quan trọng, đó là: (1) Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại; (2) Yêu nước gắn với lòng khát khao độc lập, tự do; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; (3) Yêu nước là phải phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân, luôn tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân; (4) Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế. Trên cơ sở đó, cuốn sách khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong thời đại ngày nay, trong đó có việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với thời đại, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đánh bại các thế lực ngoại xâm, đấu tranh với những phần tử xấu, cơ hội lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để làm được điều đó, cần phát huy tối đa vai trò của thanh niên, theo đó, giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu trước nhất và tất yếu, phải làm sao để thanh niên thấu hiểu trách nhiệm của những người trẻ, đó là “luôn luôn là những người yêu nước, tranh đấu cho độc lập và thống nhất thật sự của Tổ quốc”.

Phần 2: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Để làm rõ nội dung này, trước hết, cuốn sách đưa ra khái niệm, phân tích đặc điểm và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên Việt Nam, đó là: học tập, tu dưỡng và rèn luyện, qua đó bồi dưỡng trí tuệ và đạo đức cách mạng cho nguồn nhân lực phục vụ đất nước; là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần cụ thể hóa và tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, truyền thống, lịch sử dân tộc Việt Nam; là lực lượng lao động chất lượng cao, có vai trò thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo; cung cấp nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi thanh niên phải thấm nhuần quan điểm: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”2. Nghĩa là thanh niên phải hiểu rõ vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với đất nước, yêu nước và phải sống xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc, mà muốn thanh niên hiểu rõ, cần quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ thanh niên. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, giáo dục toàn diện cho thanh niên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, trong đó có giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, cuốn sách đề cập nội dung giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: (1) Giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng và chí khí cách mạng; (2) Giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với giáo dục cách ứng xử giao tiếp hằng ngày của thanh niên, tinh thần yêu lao động, yêu khoa học và tôn trọng kỷ luật; (3) Giáo dục tinh thần đoàn kết, nhân nghĩa, thủy chung, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội; (4) Giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua, học tập, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng cách mạng cho đời sau.

Bên cạnh đó, cuốn sách chỉ ra phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn, trên cơ sở bám sát nội dung, đối tượng giáo dục, bảo đảm tính đa dạng hóa và tích cực hóa: học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục thanh niên; quan tâm tìm hiểu, gần gũi với thanh niên, chú trọng tới đặc điểm tâm lý, tính cách của thanh niên, coi giáo dục thanh niên là một công tác khoa học, tập hợp và giáo dục thanh niên trong tổ chức Đoàn; kết hợp giáo dục với việc tự giáo dục, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên; phát huy phương thức giáo dục thông qua phương pháp nêu gương để thanh niên học tập, noi theo; phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc; kết hợp giữa “xây” và “chống”.

Cũng trong phần này, vấn đề vận dụng và phát huy chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay đã được phân tích một cách cụ thể, thuyết phục. Nếu trong giai đoạn 1975 - 1986, phát huy chủ nghĩa yêu nước của dân tộc, chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tích cực, hăng hái tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xây dựng và phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời nỗ lực tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt Nhà nước - một trong những nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng và cấp thiết lúc bấy giờ; thì ở giai đoạn từ năm 1986 đến nay, với tinh thần yêu nước, xung kích, hăng hái, đi đầu trong các phong trào, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vươn lên gặt hái được những kết quả quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước, triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ môi trường và hợp tác quốc tế.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, việc vận dụng và phát huy chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, là “cánh tay phải” vững chắc của Đảng, thế hệ chủ nhân tương lai, làm rạng danh non sông, Tổ quốc. Song, bên cạnh đó cũng tồn tại những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Trên cơ sở làm rõ nguyên nhân của những hạn chế đó, thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình giáo dục và phát huy chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn 1975 - 2020, cuốn sách đúc rút những bài học kinh nghiệm sâu sắc, có ý nghĩa thiết thực trong những chặng đường tiếp theo của công tác giáo dục và phát huy chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho lực lượng thanh niên, đó là: sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là tổ chức đoàn các cấp đối với công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên, nhất là đoàn viên, thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có hoàn cảnh khó khăn, vùng có đông thanh, thiếu niên là người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài... về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của việc giáo dục và phát huy chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết cho thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên trong quá trình giáo dục và phát huy chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; dựa vào sự ủng hộ và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong quá trình giáo dục và phát huy chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kế thừa, chọn lọc, phong phú, đa dạng về nội dung, đổi mới, sáng tạo trong cách thể hiện trong triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động liên quan đến giáo dục và phát huy chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, hợp tác, hội nhập sâu rộng với các tổ chức và phong trào thanh niên quốc tế...

Phần 3: Giải pháp tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. 

Để bảo đảm tính logic, thuyết phục cho nội dung này, cuốn sách phân tích những biến đổi và tác động sâu sắc của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước đối với việc tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên Việt Nam; khẳng định sự cần thiết phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên, nhằm khơi dậy và phát huy hơn nữa chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo, quyết tâm, với tinh thần “Ở đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, nhất là trong bối cảnh mới, khi đất nước ta đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trước những tác động to lớn của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, cuốn sách đã đề xuất những giải pháp cơ bản, có tính định hướng sâu sắc: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của chủ nghĩa yêu nước và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam; (2) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên; (3) Nghiên cứu, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện nội dung và đa dạng hình thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên; (4) Tăng cường nguồn lực (nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính) cho hoạt động giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên; (5) Xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh niên phát huy vai trò của mình trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng việc xây dựng công dân toàn cầu trong tương lai; (6) Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đưa ra một số khuyến nghị quan trọng đối với các chủ thể trong quá trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên, đó là: Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp; gia đình, nhà trường và xã hội; Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam, đặc biệt là đối với mỗi thanh niên. Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên phải ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, xây dựng ước mơ, hoài bão, khát vọng lớn, đề cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, kiên quyết chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc, nhân dân, giữ vững niềm tin vào Đảng, chế độ và con đường đổi mới, phát triển đất nước, xứng đáng là “người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già..., là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”3.

Có thể khẳng định, với những nội dung được trình bày, Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay là một công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần khẳng định ý nghĩa to lớn của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay và mai sau; đồng thời là tài liệu quý cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như bạn đọc quan tâm tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 143.

2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. 9, tr. 265; t. 13, tr. 298.

ThS. PHẠM THỊ HƯƠNG

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Chia sẻ:

Ngoại giao văn hóa Pháp và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 23/03/2023
CT&PT - Ngày nay, ngoại giao văn hóa được coi là “sức mạnh mềm” của mỗi quốc gia. Là quốc gia có nền văn hóa truyền thống lâu đời, được coi là cái nôi của văn hóa châu Âu, Pháp đặc biệt chú trọng phát huy các lợi thế của văn hóa, ngoại giao văn hóa và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực này. Trên cơ sở khái quát tiềm năng, lợi thế, những chính sách lớn, mục tiêu, chiến lược… của ngoại giao văn hóa Pháp, bài biết rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Quan điểm Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí 22/03/2023
CT&PT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm vấn đề phòng, chống tham ô, lãng phí. Người coi tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là giặc nội xâm, là kẻ thù của nhân dân, là “tội lỗi đê tiện nhất” trong xã hội. Vì vậy, cần phải nghiêm trị các hành vi tham nhũng. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Bài viết làm rõ vai trò, ý nghĩa và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quan điểm Hồ Chí Minh.
Không thể xuyên tạc cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực 20/03/2023
CT&PT - Khi cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản, nhất là khi các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm và triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi của cuốn sách này, trên mạng xã hội xuất hiện không ít các luận điệu xuyên tạc, phản động.