Thứ sáu, 24/03/2023 10:26:25 (GTM +7)

Tài liệu học tập, hỏi - đáp, nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII - Một bộ sách có giá trị chính trị sâu sắc

Đăng lúc: 08:56 15-12-2022 |  Lượt xem: 203

CT&PT - Thực hiện Chương trình làm việc khóa XIII, từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức họp Hội nghị lần thứ sáu, tiến hành thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc với nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc với các tờ trình, báo cáo, đề án. Từ đó, Hội nghị đã thống nhất thông qua: Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời thông qua các kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII có bước phát triển quan trọng về tư duy lý luận trong sự lãnh đạo của Đảng: từ quan điểm không nóng vội làm trái quy luật mà phải đổi mới với những hình thức và bước đi thích hợp được Đảng xác định tại các khóa trước đến chỗ “Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép; những chủ trương đã thực hiện, nhưng không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời”. Theo đó, Đảng ta đã có bước đi vững chắc, đối với cái mới không nóng vội thực hiện ngay, vì có thể mất tiềm lực và thực lực quốc gia, nhưng cũng không thể bỏ qua vì sẽ mất thời cơ, cơ hội phát triển và thực hiện cái mới thông qua thí điểm, tổng kết thực tiễn; đối với cái cũ thì nhanh chóng kiểm soát, điều chỉnh lại phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Những nội dung được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII là sự cụ thể hóa các vấn đề lớn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua. Đây là những nội dung rất hệ trọng, có tính chất định hướng trung hạn và dài hạn phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI. Trong Lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Qua đây, Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Điều đó đòi hỏi cần quán triệt sâu rộng và toàn diện các những nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm đưa Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống và đạt được hiệu quả cao nhất.

Nhằm phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành cũng như đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng xuất bản ba cuốn sách:

- Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở), thể hiện những vấn đề cơ bản và trọng tâm các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

- Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân), gắn liền với nội dung cốt lõi, then chốt trong cuốn sách Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), thể hiện những vấn đề chuyên sâu, xác định những nhiệm vụ, phương hướng cụ thể trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Mỗi cuốn sách trên gồm bốn chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chuyên đề tập trung làm rõ: Thực trạng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, từ đó xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị.

Chuyên đề 3: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung của chuyên đề khái quát tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, trên cơ sở đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2045, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chuyên đề 4: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung chuyên đề có tầm quan trọng đặc biệt với hai điểm lớn: Thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước trong thời gian qua; Định hướng chủ yếu Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc xuất bản bộ tài liệu học tập, hỏi - đáp và nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII góp phần phổ biến, tuyên truyền sâu rộng những chủ trương lớn cũng như sự phát triển tư duy phát triển đất nước của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Bộ sách còn là một tài liệu tham khảo có giá trị trong công tác giảng dạy và nghiên cứu các môn lý luận chính trị cũng như các ngành Luật học, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Bộ tài liệu học tập, hỏi - đáp và nghiên cứu các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII cung cấp nội dung cần thiết giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những vấn đề cơ bản được xác định trong các Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, tạo điều kiện cho việc học tập, quán triệt và vận dụng các văn kiện Hội nghị vào đời sống thực tiễn. Đồng thời, đặt ra những vấn đề mới, các mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu cụ thể đòi hỏi cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện để đạt được thành quả, đây cũng là trách nhiệm lớn lao đối của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong việc phát triển đất nước nhanh, bền vững. Từ đó tập hợp, quy tụ lực lượng và tiềm năng, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến phát triển đất nước, phấn đấu nước ta năm 2030 cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á.

ThS. HOÀNG THỊ THU HƯỜNG

HUỲNH THANH MỘNG

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Chia sẻ:

Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 24/03/2023
CT&PT - Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam vừa là một tất yếu khách quan, vừa là mục đích và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Bài viết góp phần làm rõ sự cần thiết, nội dung và giải pháp góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Ngoại giao văn hóa Pháp và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 23/03/2023
CT&PT - Ngày nay, ngoại giao văn hóa được coi là “sức mạnh mềm” của mỗi quốc gia. Là quốc gia có nền văn hóa truyền thống lâu đời, được coi là cái nôi của văn hóa châu Âu, Pháp đặc biệt chú trọng phát huy các lợi thế của văn hóa, ngoại giao văn hóa và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực này. Trên cơ sở khái quát tiềm năng, lợi thế, những chính sách lớn, mục tiêu, chiến lược… của ngoại giao văn hóa Pháp, bài biết rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Quan điểm Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí 22/03/2023
CT&PT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm vấn đề phòng, chống tham ô, lãng phí. Người coi tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là giặc nội xâm, là kẻ thù của nhân dân, là “tội lỗi đê tiện nhất” trong xã hội. Vì vậy, cần phải nghiêm trị các hành vi tham nhũng. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Bài viết làm rõ vai trò, ý nghĩa và đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quan điểm Hồ Chí Minh.