Thứ năm, 08/12/2022 19:57:27 (GTM +7)

Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đăng lúc: 15:15 28-03-2022 |  Lượt xem: 225

CT&PT - Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

1. Sự cần thiết vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được ban hành, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu.

Những thành quả cách mạng vĩ đại, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 35 năm đổi mới đất nước là minh chứng thuyết phục cho việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Điều này đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”1. Từ đây, Đảng ta đã đưa ra một nhận định quan trọng mang tính tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về đường lối đổi mới đất nước: “Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”2.

Mặt khác, Đảng ta cũng luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu lý luận, coi đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò “dân là gốc”, là trung tâm, chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra các luận điểm thúc đẩy bạo lực, chiến tranh, gây tác động tiêu cực đến hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa; bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; chống lại chính trị và pháp luật của Đảng và Nhà nước ta. Đáng chú ý, các thế lực thù địch không ngừng tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, hạ thấp, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; đẩy mạnh công kích, xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam. Lợi dụng những hạn chế trong quản lý nhà nước để kích động biểu tình trái phép; tổ chức các hội thảo đòi xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử; đòi đòi đa nguyên, đa đảng; phá bỏ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ... Các thế lực thù địch còn trực tiếp tấn công vào báo chí cách mạng và những nhà báo cách mạng. Với chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, các thế lực thù địch vu cáo Đảng và Nhà nước vi phạm quyền tự do ngôn luận, hòng làm cho báo chí tách rời sự lãnh đạo của Đảng, các nhà báo mất phương hướng chính trị, mất tính chiến đấu trong hoạt động báo chí của mình. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn lôi kéo, kích động người dân và cán bộ hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo tham gia vào các hoạt động sai trái, bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong suốt quá trình cách mạng, đặc biệt là thời gian gần đây, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, việc vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay là vô cùng quan trọng và cấp thiết.

2. Tinh thần sáng tạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC, PHÁT HUY Ý CHÍ, SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI; TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI; XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH; PHẤN ĐẤU ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XXI, NƯỚC TA TRỞ THÀNH NƯỚC PHÁT TRIỂN, THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”3. Theo đó, tinh thần sáng tạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể hiện ở các điểm sau:

Thứ nhất, khẳng định được vị thế, vai trò, nhiệm vụ của chủ thể lãnh đạo, quản lý, đó là Đảng và hệ thống chính trị, gắn “xây dựng” với “chỉnh đốn”; giữa Đảng và hệ thống chính trị. Trong bối cảnh mới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, có vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tuy nhiên, Đảng không đồng nhất với hệ thống chính trị. Đảng mạnh phải được biểu hiện qua hệ thống chính trị vững mạnh do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội luôn có sự phân công, phân nhiệm chức năng, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, không bao biện, làm thay. Yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải hướng tới trong sạch, vững mạnh. Chỉ khi Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mới có khả năng dẫn dắt đất nước, dân tộc đạt được những mục tiêu đề ra.

Thứ hai, thể hiện được khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam: “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”4. Khát vọng, ý chí được nhắc tới ở đây không chỉ là của riêng Đảng, mà là của toàn dân tộc, đó là hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh. Kết hợp giữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, đó là tổng hợp các yếu tố do thời đại tạo ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa…

Thứ ba, thể hiện tầm nhìn của thời đại, đó là: “thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”5. Hiện nay, trước những thách thức đặt ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế, vai trò của khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo được Đảng ta đặc biệt coi trọng, coi đây là một trong những đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới.

Thứ tư, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”6. Theo đó, đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã kế thừa bài học kinh nghiệm của các kỳ Đại hội trước đây, đồng thời có sự bổ sung, phát triển những luận điểm mới phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và thời đại trong bối cảnh mới. Đây là những luận cứ khoa học, cần được vận dụng một cách triệt để nhằm tăng tính chiến đấu, đập tan các quan điểm sai trái, thù địch nhằm vào Đảng và Nhà nước ta.

3. Một số giải pháp nhằm vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, Đảng ta khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí, tuyên truyền các cấp là lực lượng nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Một là, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khẳng định vững chắc quan điểm có tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn của Đảng ta, đó là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Hai là, huy động sự tham gia của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng mạng lưới đấu tranh rộng khắp, với sự vào cuộc quyết liệt của nhiều người, trên nhiều mặt trận, nhiều diễn đàn, tạo thành thế trận vững chắc, nâng cao khả năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, cấp ủy và chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan truyền thông, báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Xác định vai trò nòng cốt, chủ động dẫn dắt, định hướng, phản ánh những thông tin có nội dung tích cực, sắc bén của các cơ quan truyền thông, báo chí, góp phần lan tỏa, khẳng định giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Hạn chế tối đa những thông tin xấu, độc lan tràn, mất kiểm soát, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, tư tưởng, dư luận xã hội, gây khó khăn, cản trở trong nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Ba là, thường xuyên nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, nghiên cứu, cập nhật, bổ sung những nội dung của Nghị quyết vào từng hành động, việc làm cụ thể; chủ động tiếp cận để nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp một cách đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm. Đồng thời, so sánh với những nội dung của Đại hội XII, các đại hội Đảng và Hội nghị Trung ương trước đó để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Trên cơ sở đó, việc vận dụng những nội dung của Văn kiện mới thực sự thuyết phục, sát với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm học tập, quán triệt Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, mà đó là truyền thụ đường lối, quan điểm của Đảng đến người dân, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho quan điểm, đường lối của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh, làm thất bại luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Bốn là, đặc biệt coi trọng việc kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những sai trái; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách. Đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với việc nhận diện rõ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, cần kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo kịch bản chặt chẽ, tổ chức chiến dịch truyền thông thống nhất, đa dạng, rộng rãi, có sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, nhất là quản lý thông tin trên internet và mạng xã hội. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý các hoạt động trên không gian mạng, tạo căn cứ để cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm.

Năm là, gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, sinh viên công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ nội bộ, xây dựng tổ chức đảng và đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu, độc. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, có nhiệt huyết và tư duy lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ kế nhiệm, nhất là cán bộ trẻ. Tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm điều kiện làm việc để người tài chuyên tâm, nỗ lực đóng góp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tìm kiếm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh; khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tóm lại, việc vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Tuy nhiên, việc vận dụng của các cấp ủy, tổ chức đảng, của các cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên cần tuân thủ nguyên tắc khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể trong nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Trung tá, ThS. ĐẶNG CÔNG THÀNH

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng


1, 2, 3, 4, 5, 6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 25-26, 26, 57, 111-112, 110, 112.

Chia sẻ:

Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội 07/12/2022
CT&PT - Cuộc cách mạng công nghệ thông tin phát triển bùng nổ; xu hướng cá nhân hóa thông tin ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác dư luận xã hội phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
Vùng đồng bằng sông Hồng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thật tốt vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia và động lực phát triển kinh tế của đất nước* 01/12/2022
CT&PT - Ngày 29/11/2022, Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:
Phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia, quản trị địa phương 29/11/2022
CT&PT - Trong quản trị quốc gia, văn hóa được nhìn nhận là một mục tiêu bên cạnh chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng hơn thế, văn hóa cần phải được nhìn nhận rõ là một động lực quan trọng để quản trị hiệu lực, hiệu quả. Khi quản trị quốc gia vận hành dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực, chính là đang dựa trên các giá trị nền tảng để xác lập giá trị cốt lõi.