Thứ năm, 08/12/2022 18:51:57 (GTM +7)

Xuất bản bộ giáo trình các môn lý luận chính trị dùng cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên Lý luận chính trị

Đăng lúc: 11:07 22-07-2021 |  Lượt xem: 1356

Thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tổ chức biên soạn giáo trình các môn lý luận chính trị dùng cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị. Trải qua 5 năm biên soạn nghiêm túc, công phu, cẩn trọng, bộ giáo trình lý luận chính trị đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Bộ giáo trình gồm 5 môn, mỗi môn học gồm hai cuốn giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị và bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu đến bạn đọc các ấn phẩm trên.

Các giáo trình được biên soạn theo tinh thần đổi mới cả về nội dung và phương pháp giảng dạy, tiếp cận với những phương pháp giáo dục hiện đại, cập nhật những nghiên cứu, kiến thức lý luận chính trị mới, chú trọng liên hệ với thực tiễn công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu của 35 năm đổi mới đất nước. Trong đó, các giáo trình dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị cung cấp các vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, trọng tâm là về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng. Còn các giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị được các tác giả hệ thống hóa kiến thức theo hướng sâu rộng hơn, đầy đủ hơn, phong phú hơn, cung cấp nhiều kiến thức mới để mở rộng hiểu biết về những vấn đề lý luận, có thêm nhiều nội dung gắn với thực tiễn, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới cho người học.

1. Giáo trình Triết học Mác - Lênin (PGS, TS. Phạm Văn Đức - Chủ biên) cung cấp những tri thức có tính nền tảng và hệ thống về triết học Mác - Lênin; xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác; nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác - Lênin.

Giáo trình dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị trình bày một cách cơ bản những vấn đề của triết học Mác - Lênin, gồm 3 chương: Chương 1 trình bày những tri thức cơ bản về triết học và vấn đề cơ bản của triết học; triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 phân tích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng: vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 phân tích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử: học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

 Giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị gồm 4 chương. Ba chương đầu trình bày những vấn đề giống như giáo trình dành cho hệ không chuyên lý luận chính trị. Đặc biệt, Chương 4 trình bày một cách toàn diện và cụ thể những vấn đề của triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: trên cơ sở bối cảnh lịch sử, khẳng định yêu cầu phải bảo vệ triết học Mác - Lênin; mối quan hệ giữa triết học Mác - Lênin với các khoa học; vai trò của triết học Mác - Lênin đối với việc nhận thức và giải quyết những vấn đề toàn cầu; vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam; điều kiện cần thiết để nhận thức và vận dụng có hiệu quả triết học Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay. Đây là nội dung được đi sâu phân tích nhằm trang bị cho sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị hiểu biết đầy đủ hơn về những vấn đề của triết học hiện nay, gắn với thực tiễn và bối cảnh của thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 2. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (PGS, TS. Ngô Tuấn Nghĩa - Chủ biên) nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở đó, sinh viên hình thành tư duy lý luận, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp với bản thân; xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin, hình thành nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Giáo trình dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị gồm 6 chương: Chương 1 trình bày sự ra đời và phát triển của môn học; đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác - Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn. Chương 2 cung cấp một cách có hệ thống về lý luận giá trị lao động của C. Mác thông qua các phạm trù cơ bản: hàng hóa, tiền tệ, giá cả, quy luật giá trị, tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, năng suất lao động... Chương 3 tập trung phân tích Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư - hòn đá tảng trong lý luận kinh tế chính trị của C. Mác; Tích lũy tư bản (cách thức sử dụng giá trị thặng dư); Phân phối giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ nghĩa. Chương 4 cung cấp hệ thống tri thức lý luận của V.I. Lênin về độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Chương 5 phân tích những lý luận cơ bản về nền kinh tế thị trường mang đặc thù phát triển của Việt Nam, vấn đề quan hệ lợi ích và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam. Chương 6 cung cấp hệ thống tri thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó đề cập đến những nội dung cơ bản như: khái quát lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp; khái quát về công nghiệp hóa và các mô hình công nghiệp hóa tiêu biểu; tính tất yếu và nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. Đặc biệt, nhấn mạnh những quan điểm và giải pháp nhằm thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị gồm 9 chương: Chương 1 cung cấp những tri thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của môn học; đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của khoa học kinh tế chính trị Mác - Lênin trong nhận thức cũng như trong thực tiễn. Từ Chương 2 đến Chương 9 đề cập nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh mới: Kinh tế thị trường và các quy luật kinh tế cơ bản của kinh tế thị trường; Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Tích lũy và tái sản xuất trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh, độc quyền và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường; Lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Lợi ích kinh tế và bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ.

3. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (GS.TS. Hoàng Chí Bảo -  Chủ biên) thể hiện kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa xã hội khoa học, gắn với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trang bị cho người học những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất, mở rộng và chuyên sâu về Chủ nghĩa xã hội khoa học, từ đó nâng cao hiểu biết thực tiễn và khả năng vận dụng các tri thức vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Giáo trình dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị. Ngoài chương nhập môn trình bày một cách khái quát sự ra đời, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội gắn liền với vai trò của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, giáo trình gồm 6 chương, trình bày một cách cơ bản những vấn đề về: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nền dân chủ và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị gồm 8 chương: Chương 1 trình bày sự ra đời, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội gắn với vai trò của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ Chương 2 đến Chương 8 tập trung phân tích về đặc trưng bản chất của giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đặc biệt là đề cập sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

So với giáo trình dành cho bậc đại học hệ không chuyên, giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị đã tách riêng vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo để trình bày đầy đủ và sâu sắc hơn hai nội dung được coi là “nhạy cảm”, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, xuyên tạc về bản chất của chủ nghĩa xã hội.

4. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (GS.TS. Mạch Quang Thắng - Chủ biên) thể hiện kết quả nghiên cứu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giúp người học hiểu sâu sắc, toàn diện và đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, liên hệ với thực tiễn học tập, rèn luyện.

Giáo trình dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị gồm 6 chương. Bên cạnh những vấn đề chung nhất của môn học: khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo trình tập trung làm rõ một cách cơ bản những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh: tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người.

Giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị gồm 7 chương: Chương 1 cung cấp những vấn đề chung nhất của môn học (khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh); Chương 2 chỉ ra cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ Chương 3 đến Chương 7, tập trung phân tích một cách cụ thể những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh: tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Đặc biệt, trong giáo trình dành cho hệ chuyên lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức được trình bày thành một chương riêng, nhằm nhấn mạnh nội dung này, từ đó giúp người học có thể hiểu sâu sắc và đầy đủ hơn vai trò của đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

5. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc - Chủ biên) bao quát khá đầy đủ và toàn diện các sự kiện của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Ngoài Chương nhập môn, giáo trình dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị gồm 3 chương, trình bày một cách cơ bản những vấn đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 - Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương 2 - Quá trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); Chương 3 - Quá trình Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến nay).

Giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị ngoài Chương nhập môn và 3 chương đầu như giáo trình dành cho hệ không chuyên lý luận chính trị, còn có thêm Chương 4. Nội dung chương này đã rút ra những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phạm Hương

 

 

Chia sẻ:

Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội 07/12/2022
CT&PT - Cuộc cách mạng công nghệ thông tin phát triển bùng nổ; xu hướng cá nhân hóa thông tin ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác dư luận xã hội phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
Vùng đồng bằng sông Hồng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thật tốt vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia và động lực phát triển kinh tế của đất nước* 01/12/2022
CT&PT - Ngày 29/11/2022, Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:
Phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia, quản trị địa phương 29/11/2022
CT&PT - Trong quản trị quốc gia, văn hóa được nhìn nhận là một mục tiêu bên cạnh chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng hơn thế, văn hóa cần phải được nhìn nhận rõ là một động lực quan trọng để quản trị hiệu lực, hiệu quả. Khi quản trị quốc gia vận hành dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực, chính là đang dựa trên các giá trị nền tảng để xác lập giá trị cốt lõi.