Thứ năm, 08/12/2022 19:05:36 (GTM +7)

Thực hành dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới 20/07/2022
​​​​​​​CT&PT - Dân chủ ở cơ sở và thực hành dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, thực hành dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 18/07/2022
CT&PT - Tinh thần trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm hay văn hóa bổn phận. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm “Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”1.
Công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế 13/07/2022
CT&PT - Thông tin đối ngoại là một trong những công cụ quan trọng, phổ biến trong quan hệ quốc tế, có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động đối ngoại của các quốc gia. Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng công tác thông tin đối ngoại. Bài viết tập trung làm rõ chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế, chỉ ra những kết quả đạt được và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống “lợi ích nhóm” trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật 12/07/2022
CT&PT - Đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực dưới hình thức “nhóm lợi ích” là vấn đề đã được đề cập tới trong nhiều văn kiện của Đảng, được dư luận xã hội rất quan tâm trong thời gian gần đây. Kiểm soát quyền lực để phòng, chống “lợi ích nhóm” trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế - là một trong những đột phá chiến lược trong mục tiêu phát triển đất nước.
Văn hóa từ chức từ góc nhìn lịch sử 30/06/2022
CT&PT - Ngày 03/11/2021, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Đây là quy định có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ta đang quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Quy định đã “mở đường” cho “văn hóa từ chức” trong Đảng và trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại.
Những yêu cầu cơ bản trong thực hiện văn hóa dân chủ ở Việt Nam hiện nay 29/06/2022
CT&PT - Xây dựng văn hóa dân chủ là vấn đề rất cơ bản, mấu chốt trong toàn bộ đời sống chính trị và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Bài viết đề cập quan niệm về văn hóa dân chủ và những yêu cầu cơ bản trong việc thực hiện văn hóa dân chủ ở Việt Nam hiện nay.
Nhận diện và phòng ngừa những tác động tiêu cực của phân hóa giàu - nghèo đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 24/06/2022
Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới cho thấy, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, đất nước ta đang phải đối mặt với sự biến đổi ngày càng phức tạp của tình trạng phân hóa giàu - nghèo cùng những hệ lụy tiêu cực của nó. Phân hóa giàu - nghèo đã và đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất, trực tiếp nhất đến sự ổn định, bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta. Việc nhận diện những tác động tiêu cực của tình trạng phân hóa giàu - nghèo đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó đề ra những biện pháp phòng ngừa, khắc phục đang là một vấn đề cấp thiết hiện nay.
Đặc điểm, tình hình hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay 21/06/2022
CT&PT - Trong 97 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành với những chặng đường lịch sử của dân tộc, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thực sự là “binh chủng đặc biệt” trên mặt trận văn hoá - tư tưởng với những kết quả quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Song, trong bối cảnh mới hiện nay, báo chí cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tồn tại những hạn chế, bất cập, đòi hỏi nền báo chí phải nỗ lực, chủ động hơn nữa.
Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 19/06/2022
CT&PT - Là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, giáo dục đại học ở Việt Nam luôn được cả xã hội quan tâm. Trong hơn 35 năm đổi mới, giáo dục đại học đã đạt được những thành tựu không nhỏ, song cũng còn những hạn chế, tồn tại. Do đó, đổi mới hệ thống giáo dục đại học đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.
Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân 18/06/2022
CT&PT - Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, “thế trận lòng dân” là một yếu tố quan trọng, quyết định đến việc hình thành sức mạnh chính trị, quân sự, quốc phòng to lớn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ngày nay, kế thừa truyền thống của ông cha, trong bối cảnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm và phát huy mạnh mẽ.
Bối cảnh và những yêu cầu mới đặt ra đối với hoạt động báo chí ở nước ta trong thời gian tới 17/06/2022
CT&PT - Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến những cơ hội lớn cho sự phát triển của báo chí quốc tế nói chung, báo chí Việt Nam nói riêng. Đồng thời, cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, đòi hỏi nền báo chí phải kịp thời phát triển, đáp ứng yêu cầu mới. Bên cạnh đó, bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng đưa báo chí vượt khỏi biên giới quốc gia, khi đó, hoạt động của báo chí không chỉ cần tuân thủ các nguyên tắc của quốc gia hay phải đáp ứng cả các ràng buộc trong mối quan hệ quốc tế? Trong bài viết này, tác giả tập trung trình bày bối cảnh và những yêu cầu mới đặt ra đối với hoạt động báo chí ở nước ta trong thời gian tới.