Thứ năm, 08/12/2022 19:07:22 (GTM +7)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và vận dụng vào hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam hiện nay 09/08/2022
CT&PT - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho thể chế bầu cử ở nước ta và những quan điểm tiến bộ của Người về bầu cử cho đến nay vẫn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bầu cử có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở nước ta hiện nay.
Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay 08/08/2022
CT&PT - Việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay phải tiến hành toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự trong sạch, tin cậy của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các phần tử chống đối và cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Phát triển các cụm ngành du lịch an toàn, hấp dẫn vùng đồng bằng sông Cửu Long sau đại dịch Covid-19 06/08/2022
CT&PT - Quy hoạch tích hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long xác định: Phát triển vùng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy “con người” làm trung tâm, coi tài nguyên nước là cốt lõi, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư; xây dựng thương hiệu quốc tế về du lịch nông nghiệp - nông thôn, du lịch sinh thái và du lịch biển; phát triển hai trung tâm du lịch quốc tế tại Cần Thơ và Phú Quốc và các khu, điểm du lịch cấp quốc gia, cấp vùng. Bài viết sử dụng các lý thuyết về cluster, value chain, innovation, digital economy, sharing economy để phân tích thực trạng, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp để phát triển các cụm ngành và chuỗi giá trị du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 05/08/2022
CT&PT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Tại Đại hội XIII của Đảng, đối ngoại của Đảng có những điều chỉnh, bổ sung, phát triển, vừa phù hợp với xu thế quốc tế, vừa phù hợp với chuyển biến của thực tiễn đất nước sau 35 năm đổi mới. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong giai đoạn hiện nay 04/08/2022
CT&PT - Từ khi ra đời đến nay, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Một trong những nội dung quan trọng góp phần tạo thành sức mạnh, năng lực, uy tín của Đảng, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng là hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”1.
Bàn về văn hóa trong công tác tư tưởng 03/08/2022
CT&PT - Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phong trào xây dựng, chấn hưng văn hóa đang được khơi dậy mạnh mẽ ở các cấp, ngành, địa phương và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Là một bộ phận cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng cần nhận thức, hành động theo các giá trị văn hóa của nhân loại, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giữ gìn, bồi đắp, sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới mang đặc trưng của lĩnh vực công tác tư tưởng và ngành Tuyên giáo.
Tinh thần “tự học” của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước và bài học cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay 01/08/2022
CT&PT - Trong quá trình tiếp nhận tri thức, tự học là điều cần thiết, là hoạt động có mục đích của con người. Với Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, đây là một trong những yếu tố quyết định tạo nên trí tuệ của Người không chỉ trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước mà trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Tinh thần tự học của Người đã để lại nhiều bài học và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ noi theo, đặc biệt là thế hệ trẻ; là tấm gương sáng ngời để mỗi thanh niên tự phấn đấu, rèn luyện, vươn lên trong học tập, tu dưỡng bản thân, hoàn thiện nhân cách, bồi đắp lý tưởng để trở thành một người công dân tốt, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.
Đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 28/07/2022
CT&PT - Giai cấp công nhân Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ biến đổi và phát triển. Những biến đổi và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam có liên quan chặt chẽ với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã ghi nhiều dấu ấn về sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu tổ chức.
Xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng 26/07/2022
​​​​​​​CT&PT - Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của “thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Chiến thắng Điện Biên Phủ: thắng lợi của sức mạnh văn hóa quân sự Việt Nam 25/07/2022
CT&PT - Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). Chiến thắng đó không chỉ đơn thuần là vấn đề quân sự, tài thao lược của nghệ thuật quân sự Việt Nam mà còn là kết quả từ tầng sâu văn hóa của một dân tộc có truyền thống hàng nghìn năm văn hiến và tầm cao trí tuệ. Đến lượt nó, di sản “Chiến thắng Điện Biên Phủ” lại chứa đựng những giá trị văn hóa vô cùng cao đẹp - một tiềm năng sức mạnh văn hóa to lớn, vô tận để khơi dậy ý chí quật cường cho các thế hệ mai sau.
Thực hành dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới 20/07/2022
​​​​​​​CT&PT - Dân chủ ở cơ sở và thực hành dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, thực hành dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.