Thứ năm, 08/12/2022 19:01:33 (GTM +7)

Nhận diện quan điểm sai trái, thù địch về mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội ở Việt Nam hiện nay 13/01/2022
CT&PT - Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, Đảng đã khẳng định mô hình kinh tế tổng quát là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tế nhận thức của Đảng khẳng định nhà nước, thị trường và xã hội có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hữu cơ với nhau trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tìm cách để chống phá và đưa ra luận điểm xuyên tạc về mối quan hệ và giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, nhận diện được quan điểm sai trái và giải quyết hiệu quả mối quan hệ Nhà nước – thị trường – xã hội góp phần bảo vệ đường lối xây dựng và phát triển đất nước của Đảng trong giai đoạn mới.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội nêu cao vai trò, trách nhiệm chăm lo công tác xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững 01/01/2022
CP&PT - Là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, Quốc hội các thời kỳ luôn làm tốt việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối của Đảng trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức, lề lối, phong cách và hoạt động của Quốc hội luôn hiện thân cho các giá trị văn hóa chính trị, dựa trên tinh thần pháp quyền, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Tiếp tục phát huy vai trò của hoạt động báo chí trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới 06/12/2021
CT&PT - Thực tế lịch sử cho thấy, báo chí có vai trò quan trọng, là tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Để tiếp tục phát huy vai trò của hoạt động báo chí, cần có những phương hướng hoạt động cụ thể, góp phần tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc 23/11/2021
CT&PT - Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống vô cùng quý báu, được hun đúc trong suốt hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, trở thành động lực to lớn giúp dân tộc ta vượt qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, thiên tai, địch họa để tồn tại và phát triển. Kế thừa truyền thống của dân tộc, cùng với nhãn quan chính trị sắc bén và tinh thần nhân văn cao cả, trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Cho đến nay, tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị, là cơ sở quan trọng để Đảng, Nhà nước ta vận dụng trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 03/11/2021
CT&PT - Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ này góp phần làm cho Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, được triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào thực chất và tiếp tục mang lại những kết quả tích cực trong thời gian tới.
Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 01/11/2021
CT&PT - Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết khẳng định, đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Nhận diện những yếu tố tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ này là việc làm cần thiết để thấy rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.
Góp phần xác định trọng tâm nghiên cứu lý luận trong thời kỳ mới 26/10/2021
CT&PT - Đại hội XIII của Đảng đã nêu ra nhiều quan điểm, chủ trương mới, rất cần được công tác lý luận kịp thời làm sáng tỏ, cụ thể hóa. Trên cơ sở kế thừa những kết quả, thành tựu nghiên cứu lý luận đã đạt được trong những năm vừa qua và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, cần dành trọng tâm nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cấp bách.
Nêu gương - Một phương thức lãnh đạo của Đảng cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn hiện nay 20/10/2021
CT & PT - Nêu gương của cán bộ, đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thấm đẫm đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc, với bản lĩnh cách mạng và ý chí kiên cường, bất khuất, những cán bộ, đảng viên trung kiên đã trở thành tấm gương sáng cho quần chúng noi theo đứng lên giành độc lập dân tộc. Ngày nay, trong điều kiện đất nước được độc lập, tự do, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên lại càng có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao uy tín, bản lĩnh chính trị của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân 13/10/2021
CT&PT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “cách mệnh trước phải làm cho dân giác ngộ” . Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chính là yếu tố căn bản tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, là một trong những điều kiện quan trọng quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Việc nghiên cứu và vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân là đòi hỏi cấp thiết, là nguyên tắc trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giúp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đồng thời, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng trong thời kỳ mới 13/10/2021
CT&PT - Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề xây dựng,củng cố và phát triển nền tảng tư tưởng xã hội, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, coi đó là một trong 3 bộ phận cấu thành quan trọng của công tác xây dựng Đảng và được xác định ở vị trí hàng đầu, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và quân ta.Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng trong thời kỳ mới.
Bản chất và những biểu hiện của sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên 30/08/2021
CT&PT - Thời gian qua, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc nhận thức rõ bản chất, biểu hiện và nguyên nhân của sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó ban hành các chế định pháp luật, cơ chế, chính sách và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục có hiệu quả là một yêu cầu bức thiết hiện nay.