Thứ năm, 08/12/2022 19:13:59 (GTM +7)

Báo chí cách mạng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số: Thời cơ, thách thức và định hướng phát triển 21/06/2021
Ngày nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển như vũ bão; công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng; chuyển đổi số diễn ra ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực báo chí. Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, để giữ vai trò nòng cốt và tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cần có những thay đổi căn bản, từ sáng tạo nội dung, mô hình tòa soạn, phát triển nguồn nhân lực đến tầm nhìn, tính chiến lược, tư duy và phương thức lãnh đạo, quản lý.
Bảo đảm phúc lợi xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng 28/05/2021
Phúc lợi xã hội là một bộ phận thu nhập quốc dân được sử dụng nhằm thỏa mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên trong xã hội, chủ yếu được phân phối lại, ngoài phân phối theo lao động. Bảo đảm phúc lợi xã hội cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng. Đại hội XIII của Đảng đã có bước phát triển mới về nhận thức lý luận và định hướng chính sách đối với vấn đề phúc lợi xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội chợ sách quốc tế Xanh Pêtécbua 26/05/2021
Ngày 26/5/2021, tại Thành phố Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga đã diễn ra khai mạc Hội chợ sách quốc tế Xanh Pêtécbua lần thứ XVI. Tham gia sự kiện năm nay, Việt Nam mang đến gian trưng bày, giới thiệu nhiều đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế trong lĩnh vực văn hóa ở nước ta hiện nay 24/05/2021
Văn hóa là lĩnh vực đặc thù, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội. Bên cạnh những giá trị văn hóa tốt đẹp kiến tạo nền tảng tinh thần, trở thành mục tiêu, động lực của sự phát triển thì những tập tục, thói quen cũ đang tạo những lực cản trong quá trình phát triển đất nước. Để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì việc xây dựng lối sống theo Hiến pháp và pháp luật là một yêu cầu tất yếu, trong đó có việc kết hợp giữa thực hành dân chủ với kỷ luật, kỷ cương, thực thi tốt quyền văn hóa, quyền công dân nhằm bảo đảm sự ổn định, phát triển của đời sống xã hội.
Vài suy nghĩ về nâng cao chất lượng, hiệu quả sách lý luận, chính trị đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới 10/05/2021
Hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới và khu vực có những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự đoán. Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, nhiều vấn đề thực tiễn, nhiều quan điểm, tư tưởng lý luận mới, phức tạp cần được nhận thức, tổng kết, luận giải và đánh giá để có định hướng xử lý đúng đắn, kịp thời. Tình hình đó đòi hỏi sách lý luận, chính trị phải đổi mới mạnh mẽ để thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả, bảo đảm về nội dung, thuyết phục về lập luận, tiếp tục là vũ khí sắc bén, tiên phong trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với ý nghĩa đó, bài viết là những suy nghĩ của tác giả về nâng cao chất lượng, hiệu quả sách lý luận, chính trị đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị 06/05/2021
Trong những năm qua, công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị vẫn còn những hạn chế, bất cập. Yêu cầu bức thiết hiện nay là phải đổi mới và nâng cao hiệu quả xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn vai trò của sách lý luận, chính trị trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thành phố Hồ Chí Minh lọt top thành phố có chi phí sinh hoạt rẻ nhất Đông Nam Á 28/04/2021
Theo báo cáo từ iPrice Group, chi phí sinh hoạt dành cho 1 người ở Thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn 200% so với Xingapo
Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ khai mạc vào ngày 18/4 08/04/2021
Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, nhiều hoạt động sẽ diễn ra trên cả nước nhân dịp Ngày sách Việt Nam lần thứ 8.
Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng 24/03/2021
Internet và mạng xã hội đã và đang tác động trực tiếp, xâm nhập sâu rộng vào mọi mặt của đời sống xã hội, tạo môi trường lan truyền hiệu ứng xã hội mau lẹ, rất khó quản lý, giám sát, kiểm duyệt. Trong số đó, thanh niên là đối tượng sử dụng nhiều nhất, chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất và là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Tọa đàm “Tương lai nào cho sông Tô Lịch?” 19/03/2021
Ngày 18/3/2021, chuyên trang Quản lý Môi trường thuộc Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề “Tương lai nào cho sông Tô Lịch?”.
Để xuất bản Việt Nam về đích trong kỷ nguyên số toàn diện 10/03/2021
Chuyển đổi số là yêu cầu sống còn của mọi nền kinh tế, đồng thời là yêu cầu sống còn của mỗi lĩnh vực, trong đó có xuất bản. Trong chuyển đổi số của hoạt động xuất bản, những mô hình, phương thức dựa trên nền tảng số hóa dữ liệu, ứng dụng Big Data, Internet of Things, trí tuệ nhân tạo cần được triển khai trên diện rộng để mang đến hiệu quả mới cho ngành xuất bản hiện nay.