Thứ năm, 08/12/2022 19:09:01 (GTM +7)

Giải quyết mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia 30/08/2022
CT&PT - Quan hệ dân tộc/tộc người xuyên biên giới là mối quan hệ đồng tộc hoặc khác tộc với quốc gia khác có chung đường biên giới nên luôn gắn liền với vấn đề an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia. Đây là vấn đề thường có diễn biến phức tạp, nếu giải quyết không tốt sẽ ảnh hưởng đến ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của nước ta. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay.
Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng - Bài học cho Việt Nam 29/08/2022
CT&PT - Du lịch dựa vào cộng đồng (CBT - Community Based Tourism) là loại hình du lịch gắn kết việc thăm quan danh lam thắng cảnh với các hoạt động văn hóa, xã hội, tìm hiểu cuộc sống của người dân bản địa. Du lịch dựa vào cộng đồng được hình thành và phát triển ở nhiều nước châu Âu từ thập niên 80 của thế kỷ XX và loại hình du lịch này đang được khai thác ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam những năm gần đây. Do đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới để từ đó rút ra những bài học cho việc phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và định hướng thực tiễn xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc 26/08/2022
CT&PT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết, khái quát và khẳng định chân lý lịch sử “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ở thời khắc quan trọng mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tư tưởng đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, như ước nguyện sinh thời của Người.
Mối quan hệ giữa pháp luật và quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 25/08/2022
CT&PT - Mối quan hệ giữa pháp luật và quyền lực là nội dung cốt lõi của các tư tưởng chính trị, gắn liền với tiến trình vận động và phát triển của xã hội loài người, là một nội dung cơ bản của nhà nước pháp quyền, trong đó, pháp luật được sử dụng nhằm điều chỉnh và kiểm soát cơ chế vận hành quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước; ngược lại, pháp luật không thể tồn tại nếu thiếu quyền lực nhà nước - với tư cách là điều kiện bảo đảm quan trọng nhất để pháp luật được bảo vệ và thực thi nghiêm minh.
Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên hiện nay 23/08/2022
CT&PT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên, nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh giải phóng dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thấm nhuần lời chỉ dạy của Người, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, xung kích, sáng tạo, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận không nhỏ thanh niên còn ngại học tập, lười rèn luyện, thiếu bản lĩnh chính trị, do đó, việc vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay là hết sức cần thiết.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị - Thành tựu, hạn chế và giải pháp 19/08/2022
CT&PT - Đổi mới phương thức lãnh đạo là một chủ trương lớn của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bao hàm xây dựng một phương thức lãnh đạo khoa học, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng lãnh đạo và với hoàn cảnh, điều kiện khách quan để đưa nội dung lãnh đạo vào thực tiễn cuộc sống. Bài viết làm rõ thành tựu và hạn chế trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của hệ thống chính trị qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.
Con đường xã hội chủ nghĩa - Sự lựa chọn phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử 17/08/2022
CT&PT - Trong hành trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy ở đó con đường cách mạng đúng đắn - con đường xã hội chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn đúng đắn và nhất quán của Hồ Chí Minh và Đảng ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam, nhờ đó cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, đặc biệt là những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong hơn 35 năm đổi mới. Từ thực tiễn của công cuộc đổi mới mà nhận thức của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn về mục tiêu và mô hình chủ nghĩa xã hội. Điều này đã được thể hiện sinh động, sâu sắc trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay 16/08/2022
CT&PT - Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Hiểu rõ những nội dung cơ bản của phương pháp tư duy Hồ Chí Minh - một nội dung trong di sản của Người để vận dụng vào nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
Quan điểm mácxít về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và ý nghĩa trong vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay 15/08/2022
CT&PT - Theo quan điểm mácxít, quan hệ giữa con người và tự nhiên là quan hệ đồng tiến hóa, cùng tồn tại và phát triển. Con người và xã hội loài người không thể phát triển ổn định và bền vững nếu con người đối xử thô bạo với tự nhiên. Cùng với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, trong đó nghiên cứu quan điểm mácxít về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và ý nghĩa của mối quan hệ này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng quan trọng, thiết thực.
Giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay 12/08/2022
CT&PT - 77 năm đã trôi qua nhưng hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên vẹn; là động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong mỏi.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và vận dụng vào hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam hiện nay 09/08/2022
CT&PT - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho thể chế bầu cử ở nước ta và những quan điểm tiến bộ của Người về bầu cử cho đến nay vẫn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bầu cử có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở nước ta hiện nay.