Thứ năm, 08/12/2022 19:03:27 (GTM +7)

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc 21/04/2022
CT&PT - Trong sự nghiệp đổi mới, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiếp tục vận dụng, phát triển tư tưởng của Người, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 06/04/2022
CT&PT - Là một bộ phận trong hoạt động đối ngoại của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong thời gian qua, công tác đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay 01/04/2022
CT&PT - Rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Bài viết tập trung trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp tiếp tục tăng cường hiệu quả của công tác này.
Thanh niên Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 23/03/2022
CT&PT - Sự kiên định về lập trường tư tưởng chính là “ngọn lửa thử vàng” giúp cho mỗi thanh niên luôn kiên trì với sự lựa chọn của dân tộc, có ý thức đóng góp để xây dựng, phát triển đất nước vì khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, góp sức cùng cả dân tộc đi lên con đường chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc.
Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta 16/03/2022
CT&PT - Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng công kích, xuyên tạc, đòi thay đổi chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta. Bài viết phân tích làm rõ những luận cứ khoa học và thực tiễn để phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đó, đồng thời khẳng định tính đúng đắn trong chính sách quốc phòng “bốn không” của Đảng, Nhà nước ta.
Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Giá trị truyền thống quý báu của dân tộc 15/02/2022
CT&PT - Bài viết tập trung phân tích khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - một trong những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được thể hiện, giữ gìn và phát huy xuyên suốt lịch sử dân tộc. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc tiếp tục được Đảng và nhân dân ta khơi dậy, kế thừa, phát triển và từng bước hiện thực hóa trong cuộc sống.
92 năm - Pho lịch sử bằng vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/2022
CT&PT - Mùa Xuân Nhâm Dần này, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 92 năm xây dựng và trưởng thành (1930 - 2022). 92 năm lịch sử Đảng - một chặng đường đủ dài để Đảng ta làm nên một “pho lịch sử bằng vàng”, tỏa sáng trong tiến trình lịch sử dân tộc, lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi, đưa đến những bước ngoặt căn bản làm thay đổi vận mệnh và vị thế đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và dân tộc Việt Nam.
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, phù hợp với xu thế của thời đại 29/01/2022
CT&PT - Trong khi cả hệ thống chính trị và toàn thể dân tộc Việt Nam bước sang năm 2022 với khí thế và thắng lợi mới, thì các thế lực thù địch vẫn ra sức xuyên tạc, tìm mọi cách phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu bức thiết hiện nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng - kim chỉ nam trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng 20/01/2022
CT&PT - Bài viết tập trung làm rõ nội hàm tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đây là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Trên cơ sở đánh giá khái quát thực trạng, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm tiếp tục giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.
Phương pháp tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch 20/01/2022
CT&PT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những công tác quan trọng của Đảng. Người xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác tuyên truyền, đồng thời là tấm gương mẫu mực trong thực hiện tuyên truyền. Phương pháp tuyên truyền đúng đắn, khoa học của Người không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc cổ vũ, động viên, tổ chức toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, mà còn đóng góp hiệu quả vào cuộc đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần to lớn vào sự thành công của cách mạng Việt Nam.
Nhận diện quan điểm sai trái, thù địch về mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội ở Việt Nam hiện nay 13/01/2022
CT&PT - Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, Đảng đã khẳng định mô hình kinh tế tổng quát là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tế nhận thức của Đảng khẳng định nhà nước, thị trường và xã hội có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hữu cơ với nhau trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tìm cách để chống phá và đưa ra luận điểm xuyên tạc về mối quan hệ và giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, nhận diện được quan điểm sai trái và giải quyết hiệu quả mối quan hệ Nhà nước – thị trường – xã hội góp phần bảo vệ đường lối xây dựng và phát triển đất nước của Đảng trong giai đoạn mới.