Thứ năm, 08/12/2022 19:15:34 (GTM +7)

Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới 27/10/2021
CT&PT - Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhân lực KH&CN bao gồm những người đáp ứng một trong 3 tiêu chí sau đây: 1) Đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng và làm việc trong một ngành KH&CN; 2) Đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhưng không làm việc trong một ngành KH&CN nào; 3) Chưa tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhưng làm một công việc trong một lĩnh vực KH&CN đòi hỏi trình độ tương đương
Quyền con người - giá trị chung của nhân loại, gắn với độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia 25/10/2021
CT&PT - Đảng, Nhà nước ta luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước. Để xác lập cơ sở cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người (QCN), Đảng đã nêu lên và không nhừng bổ sung, hoàn thiện quan điểm về QCN. Tuy nhiên, với mưu đồ can thiệp vào công việc nội bộ, chống phá Đảng, nhà nước ta, các thế lực thù địch, phản động đã tìm cách đưa ra những luận điệu trái chiều, phản bác các quan điểm về nhân quyền của Đảng.
Quan điểm về văn hóa của chủ tịch Hồ Chí Minh 19/10/2021
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Ngay từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tư tưởng ấy đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng. Ngày nay, văn hóa là một trong những nguồn lực to lớn, yếu tố quan trọng trong tổng thể sức mạnh nội sinh của quốc gia, dân tộc. Vì vậy, việc học tập quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa là yêu cầu hết sức cấp thiết, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh và mạnh mẽ, những nhận thức mới về giá trị cho phát triển bền vững ngày càng được định hình rõ nét.
Quản lý phát triển xã hội bền vững trong bối cảnh mới 17/09/2021
CT&PT - Quản lý phát triển xã hội hướng đến mục tiêu điều tiết các quan hệ xã hội, hoàn thiện các thiết chế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm cho con người phát triển toàn diện. Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quản lý phát triển xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đưa ra hệ quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm quản lý phát triển xã hội bền vững trong bối cảnh mới.
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch di sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số 21/08/2021
Thời gian qua, các loại hình du lịch, nhất là du lịch di sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Song, du lịch di sản cũng gây không ít tác động tiêu cực đến việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Do đó, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch là vấn đề cấp bách hiện nay ở nước ta.
Quản lý phát triển an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2030 13/08/2021
Một trong các đột phá chiến lược được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra là: “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển và quản lý xã hội”1, trong đó có quản lý phát triển an sinh xã hội. Trong quá trình này, Nhà nước sử dụng các công cụ, cơ chế, chính sách, pháp luật,... để tác động, điều chỉnh, thúc đẩy, điều tiết, xử lý các vấn đề an sinh xã hội phát sinh từ thực tiễn, bảo đảm quyền an sinh xã hội của người dân nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước, vì con người.
Đức và Tài của người cán bộ và việc trọng dụng tài năng để thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng 02/08/2021
Đức và tài có quan hệ biện chứng với nhau trong nhân cách của người cán bộ cách mạng. Trong đó, đức phải được đặt lên hàng đầu. Đức không chỉ là chính trị mà còn là khoa học và văn hóa. Còn tài thể hiện ở cái trí, cái tầm gắn chặt với cái tâm. Người có tài, trong ý nghĩa đích thực phải là người có đức, tài càng lớn đức càng cao. Đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững cần phải có nhiều cán bộ, đảng viên với thực tài, thực đức để chấn hưng dân tộc, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 28/07/2021
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Ngày nay, văn hóa còn được xác định là một trong những yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế. Vì thế, xây dựng văn hóa Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cách mạng Việt Nam hiện nay.
Tăng cường học tập lý luận chính trị, góp phần chống lại xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên hiện nay 14/07/2021
Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (năm 2016), Đảng ta đã chỉ rõ: hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là “một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Để khắc phục tình trạng trên, cán bộ, đảng viên nói chung và thanh niên nói riêng cần tích cực học tập lý luận chính trị.
Thanh niên xung phong: Biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ Việt 14/07/2021
Lực lượng Thanh niên xung phong nói riêng cũng như thế hệ trẻ Việt Nam nói chung góp phần viết nên những trang sử xanh nối tiếp bề dày truyền thống đóng góp cho Tổ quốc của tuổi trẻ.
Báo chí cách mạng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số: Thời cơ, thách thức và định hướng phát triển 21/06/2021
Ngày nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển như vũ bão; công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng; chuyển đổi số diễn ra ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực báo chí. Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, để giữ vai trò nòng cốt và tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cần có những thay đổi căn bản, từ sáng tạo nội dung, mô hình tòa soạn, phát triển nguồn nhân lực đến tầm nhìn, tính chiến lược, tư duy và phương thức lãnh đạo, quản lý.