Thứ năm, 08/12/2022 19:06:29 (GTM +7)

Nỗ lực xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, tinh gọn, hiện đại 08/06/2022
CT&PT - Đảng ta luôn xác định báo chí, xuất bản là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam 04/06/2022
​​​​​​​CT&PT - Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã xác định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975), độc lập thống nhất là mục tiêu, khát vọng lớn nhất, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được đặt ra và từng bước thực hiện. Từ năm 1975 đến nay, thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đất nước có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày nay.
Phát huy vai trò các chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 30/05/2022
CT&PT - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bài viết phân tích vị trí, vai trò của các chủ thể trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ ra những hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của các chủ thể trong hoạt động này.
Quan điểm của Lênin về xây dựng Đảng 22/05/2022
CT&PT - Để bảo đảm cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng mácxít thực sự cách mạng, dày dặn kinh nghiệm trong đấu tranh giai cấp và được sự tín nhiệm cao cả của quần chúng. Lênin khẳng định: “Không có một Đảng sắt thép được tôi luyện trong đấu tranh, không có một Đảng được sự tín nhiệm của tất cả những phần tử trung thực trong giai cấp nói trên, không có một Đảng biết nhận xét tâm trạng quần chúng và biết tác động vào tâm trạng đó thì không thể tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh ấy được”. Tư tưởng này của Lênin đã chỉ ra cho những ai chưa biết suy nghĩ hay chưa có điều kiện để suy nghĩ hiểu rằng: sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chuyên chính vô sản là tất yếu khách quan. 
Thực hiện tự phê bình và phê bình qua 92 năm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả, ý nghĩa gợi mở đối với giai đoạn hiện nay 21/05/2022
CT&PT - Trải qua 92 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vị trí tiên phong trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách để giành lấy độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Trong suốt quá trình ấy, tuân theo quy luật phát triển chung, Đảng ta luôn xác định tự phê bình và phê bình là việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức đảng và đảng viên, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh phục vụ nhân dân, Tổ quốc.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng 20/05/2022
CT&PT - Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh phải được tiến hành đồng thời, đảm bảo sự "gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả.
Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cơ bản ở thấm nhuần tư tưởng, mấu chốt ở thực hành đạo đức 19/05/2022
CT&PT - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có bài viết: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cơ bản ở thấm nhuần tư tưởng, mấu chốt ở thực hành đạo đức". Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư:
Quan điểm Hồ Chí Minh về “liêm chính” và vận dụng trong rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay 03/05/2022
CT&PT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả mọi người đều phải rèn luyện đức “liêm chính”; đặc biệt là cán bộ, đảng viên phải làm gương “liêm chính” cho nhân dân học tập, noi theo. Người chỉ rõ: “Nếu chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng, trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được”1. Ngày nay, để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước thì việc vận dụng sáng tạo quan điểm của Người về “liêm chính” là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng cán bộ lãnh đạo, quản lý 01/05/2022
CT&PT - Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin là những người đặt nền móng lý luận để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mác và Ăngghen đã chỉ ra rằng giai cấp vô sản muốn giành được chính quyền thì phải xây dựng được một đội ngũ những người đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, mặc dù Mác, Ănggen chưa đưa bàn nhiều về cán bộ nhưng các ông đã đưa ra những luận điểm có giá trị để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Phát huy sức mạnh tinh thần của bộ đội Phòng không - Không quân trong đại thắng mùa Xuân năm 1975 29/04/2022
CT&PT - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mở đầu kỷ nguyên mới huy hoàng chưa từng có - kỷ nguyên độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội. Thời gian ngày càng lùi xa, những thắng lợi vĩ đại đó vẫn còn nguyên giá trị lịch sử to lớn và ý nghĩa thời đại sâu sắc, vượt qua mọi không gian và sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian. Đặc biệt, những bài học quý giá từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 nói chung, bài học về phát huy sức mạnh tinh thần của Bộ đội Phòng không - Không quân nói riêng vẫn còn nguyên giá trị.
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới, ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc 21/04/2022
CT&PT - Trong sự nghiệp đổi mới, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiếp tục vận dụng, phát triển tư tưởng của Người, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.