Thứ năm, 08/12/2022 19:30:57 (GTM +7)

Yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với việc phát triển nguồn nhân lực 12/06/2022
CT&PT - Con người, nguồn lực con người luôn là vấn đề trọng tâm của mọi thời đại bởi con người là chủ thể của mọi quá trình phát triển, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển từ tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng sang tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu hiện nay, thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của Việt Nam là phải nhanh chóng nâng cao tiềm lực mọi mặt để thực hiện rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, với thực trạng là một nước nghèo, vốn đầu tư hạn hẹp, trình độ phát triển còn thấp thì sự phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất. Chính vì vậy,Việt Nam đã khẳng định việc phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước.
Vai trò của sự lãnh đạo của ban thường vụ huyện ủy đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 03/06/2022
CT&PT - Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội là xác định phương hướng, mục tiêu, cách thức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Đặc biệt, ở cấp huyện, Ban Thường vụ đảng bộ huyện có vai trò đề ra chủ trương lãnh đạo cụ thể phù hợp tình hình địa phương, bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.
Đường lối đối ngoại của Đảng ta qua các thời kỳ và công tác đối ngoại của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 31/05/2022
CT&PT - Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác đối ngoại. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, đường lối đối ngoại của Đảng lại có mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, đáp ứng yêu cầu của tình hình cách mạng, góp phần cấu thành nên đường lối lãnh đạo chung của Đảng ta. Trong năm 2022, bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức; cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại giữa các nước diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng về cả tác động và cường độ, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những ảnh hưởng, tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa là thời cơ, vừa là thách thức cho sự phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định; niềm tin của nhân dân ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội nước ta cũng phải tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức. Trước bối cảnh đó, công tác đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng cũng có nhiều thời cơ, đan xen những thách thức.
Kinh nghiệm xã hội hóa giáo dục - đào tạo từ điển hình thành phố Hồ Chí Minh 28/05/2022
CT&PT - Những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đã triển khai các hoạt động xã hội hóa giáo dục sôi động nhất trong cả nước. Từ thực tế triển khai các hoạt động xã hội hóa giáo dục tại các địa bàn của thành phố cho thấy rằng xã hội hóa giáo dục đã góp phần đáng kể vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố, tạo điều kiện và cơ hội học tập tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi thành phố phải có những giải pháp phù hợp để việc thực hiện xã hội hóa giáo dục đạt được hiệu quả cao. Để tiếp tục phát huy những thành tựu của xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi hơn và góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cần có những định hướng chiến lược và giải pháp cho xã hội hóa giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tính cấp thiết của việc cải thiện chỉ số PCI và PAPI gắn với nâng cao hiệu quả quản lý công tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 27/05/2022
CT&PT - Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với tăng cường hiệu quả quản lý công được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương. Với nỗ lực vươn lên, trong những năm qua, tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc cải cách hành chính, cải cách dịch vụ công và cải thiện môi trường đầu tư.
Phát triển nguồn nhân lực vùng Nam bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - những yêu cầu đặt ra 27/05/2022
CT&PT - Phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia, dân tộc, vùng, miền trong mỗi giai đoạn phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế thế giới đang chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức hiện nay. Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam nói chung và vùng Nam bộ nói riêng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, bước “đột phá” bảo đảm tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Vùng Nam bộ có vị trí vai trò đặc biệt trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước, do đó đòi hỏi Vùng này phải có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong trong bối cảnh hội nhập và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong bối cảnh chuyển đổi số - cơ hội và thách thức 19/05/2022
CT&PT - Với ưu thế năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học và công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Thế hệ trẻ, lực lượng thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật không nằm ngoài xu thế tất yếu đó. Song, để tiếp cận và bắt kịp xu thế đầy mới mẻ này, lực lượng thanh niên nói chung và đội ngũ thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng có nhiều thuận lợi, cơ hội, song cũng đứng trước không ít khó khăn thách thức.
Ứng phó với biến đổi khí hậu - Quan điểm của thế giới và Việt Nam 17/05/2022
CT&PT - Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất đối với toàn cầu, là mối đe dọa trực tiếp đời sống loài người. Nhiều hiệp ước quốc tế về chống biến đổi khí hậu đã được ký kết. Tuy nhiên, quyết tâm chính trị toàn cầu để ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay là “chưa đủ”, thế giới đang phải đối mặt với “thảm họa khí hậu”. Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu. Quan điểm của Việt Nam coi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là ưu tiên cao nhất trong quyết sách phát triển quốc gia, đồng thời tích cực hợp tác với các nước để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Bài viết khái quát quan điểm của quốc tế và Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.
Xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào 09/05/2022
CT&PT - Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nói chung và xuất bản sách tiếng Lào nói riêng là một bộ phận quan trọng trong quan hệ hợp tác đặc biệt, hữu nghị, toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào giai đoạn 2018 - 2021, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Lào trong thời gian tới.
Nghiên cứu xây dựng mô hình homestay mang tính đặc thù trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/05/2022
CT&PT - Du lịch là ngành công nghiệp “không khói” của các quốc gia, vùng, lãnh thổ trên thế giới. Với những đặc điểm như đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững, lưu giữ được dấu ấn về văn hóa, ngành nghề của các dân tộc... du lịch đã và đang nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ phát triển của Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quán triệt mục tiêu: “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác”. Phát triển du lịch thường đi đôi với việc đa dạng hóa các loại hình du lịch và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, hiện nay đặt ra các yêu cầu nghiên cứu về phát triển loại hình du lịch mới, du lịch bền vững và sản phẩm là các loại hình du lịch mới ra đời nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, văn hóa của người dân bản địa cũng như góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch, điển hình như: du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, du lịch homestay, du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá… Trong đó du lịch homestay góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả của mô hình du lịch có trách nhiệm, đa dạng hóa loại hình sản phẩm, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
“Thu hút nhân tài”: Kinh nghiệm trong đổi mới sáng tạo cho Việt Nam 10/03/2022
CT&PT - Đổi mới sáng tạo đang ngày càng khẳng định vai trò mấu chốt trong chiến lược phát triển của mọi quốc gia. Nhưng hầu như không có mẫu số chung cho bất cứ mô hình đổi mới sáng tạo nào để có thể áp dụng một cách cứng nhắc và khiên cưỡng lại đem về kết quả. Mỗi quốc gia phải tự tìm cho mình con đường để đổi mới sáng tạo mà chìa khóa có thể bắt đầu từ chiến lược thu hút nhân tài.