Thứ năm, 08/12/2022 19:17:21 (GTM +7)

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 07/05/2022
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 1909/QĐ-TTg, ngày 12/11/2021, của Thủ tướng Chính phủ) đã khẳng định quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa giữ vai trò nòng cốt. Do đó, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa để phát huy các giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Nỗ lực phấn đấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ (*) 19/04/2022
CT&PT - Ngày 15/4/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế 07/04/2022
CT&PT - Thời gian qua, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ ở nước ta đã được xây dựng, sửa đổi, bổ sung, qua đó, tạo nền tảng pháp lý cơ bản điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ cần tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế, thúc đẩy việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bàn về văn hóa chính trị 05/04/2022
CT&PT - Là một bộ phận, một biểu hiện đặc biệt của văn hóa nhân loại và văn hóa quốc gia - dân tộc, văn hóa chính trị ngày càng có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người.
Khơi dậy năng lực nội sinh của dân tộc nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc 19/03/2022
CT&PT - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, Đảng đã lãnh đạo xây dựng và phát huy sức mạnh của nền văn hóa và con người Việt Nam để đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Kinh nghiệm về quản lý và sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam 14/02/2022
Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp cần quán triệt và thực hiện thật tốt để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong đó, “quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai” là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Việc nghiên cứu kinh nghiệm quản lý, sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất những bài học cho Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.
An sinh xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số 05/02/2022
CT&PT - Kỷ nguyên số tạo ra những cơ hội to lớn cho việc tăng năng suất lao động, phát triển nền kinh tế tri thức, song cũng tạo ra những thách thức không nhỏ đối với các nước đang phát triển khi trình độ của người lao động chưa cao, thất nghiệp còn nhiều, khoảng cách giàu - nghèo còn lớn… Vì vậy, nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế tri thức, tạo điều kiện thực hiện tốt nhất an sinh xã hội, để “không ai bị bỏ lại phía sau” là yêu cầu cấp thiết trong lĩnh vực an sinh xã hội ở nước ta hiện nay.
Chính sách, pháp luật quản lý đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay 03/02/2022
CT&PT - Qua mỗi giai đoạn, mỗi kỳ Đại hội, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chính sách, pháp luật quản lý đất đai đã có sự bổ sung, hoàn thiện và phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội qua mỗi thời kỳ, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững đất nước. Song, trước bối cảnh mới hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách, pháp luật quản lý đất đai cần có sự đổi mới và cải cách nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng và thực thi.
Vấn đề xã hội nổi bật trước diễn biến mới của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam 27/01/2022
CT&PT - Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam với biến thể Delta lây lan nhanh và kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại nặng về kinh tế và đặt ra nhiều vấn đề xã hội mới nảy sinh trong đời sống xã hội, trong đó nổi bật là các bất cập trong lao động - việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội.
Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam 29/10/2021
CT&PT - Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay
Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới 27/10/2021
CT&PT - Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhân lực KH&CN bao gồm những người đáp ứng một trong 3 tiêu chí sau đây: 1) Đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng và làm việc trong một ngành KH&CN; 2) Đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhưng không làm việc trong một ngành KH&CN nào; 3) Chưa tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhưng làm một công việc trong một lĩnh vực KH&CN đòi hỏi trình độ tương đương