Thứ năm, 08/12/2022 19:13:11 (GTM +7)

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc 02/11/2022
CT&PT - Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc là dấu mốc mới cho sự phát triển của Trung Quốc. Trước bối cảnh thế giới đầy biến động, trong khi Trung Quốc vẫn triển khai nghiêm ngặt chính sách Zero-COVID, tình hình tăng trưởng kinh tế có thể không đạt mục tiêu 5,5% như kỳ họp Lưỡng hội (tháng 3/2022) đặt ra, Đại hội lần này cần tạo đột phá, trong đó nổi lên một số vấn đề lý luận và thực tiễn cần được thảo luận nhằm đưa Trung Quốc phát triển trong giai đoạn mới.
Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 31/10/2022
CT&PT - Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.
Cách mạng Tháng Mười - Bài học đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế 27/10/2022
CT&PT - Cách mạng Tháng Mười, cả những thành công và hạn chế của nó, đã để lại nhiều bài học quý giá, khơi dậy bao nhiêu cảm xúc và trăn trở trong lương tri của nhân loại. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở vẫn là giải pháp đúng đắn và cần thiết cho cho nhân loại yêu chuộng hòa bình nói chung và Việt Nam nói riêng.
Một số giải pháp nâng cao công tác phát triển đảng viên ở Đồng Nai trong thời gian tới 25/10/2022
CT&PT - Công tác phát triển đảng viên là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng muốn mạnh cần phải xây dựng đội ngũ đảng viên tiền phong, đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực cống hiến vì lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân. Tại Đồng Nai trong thời gian qua đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác phát triển đảng viên của tỉnh Đồng Nai, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.
Tác phẩm “Dân vận” và sự chỉ dẫn với công tác dân vận hiện nay 18/10/2022
CT&PT - Cách đây 73 năm, ngày 15/10/1949 - thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận - một tác phẩm tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng quan điểm mang tầm chiến lược về vai trò của nhân dân, vấn đề dân chủ, về vị trí, phương pháp, cách thức của công tác dân vận. Từ đó, ngày 15/10 trở thành Ngày truyền thống Công tác dân vận của Đảng, đồng thời là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời chỉ dẫn sâu sắc, thiết thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.
Xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới: yêu cầu đặt ra và định hướng giải pháp 07/10/2022
CT&PT - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới đất nước, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị hóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong bối cảnh hiện nay 06/10/2022
CT&PT - Đối với mỗi quốc gia có chủ quyền trên thế giới, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc là vấn đề có tính nguyên tắc, “bất biến” trong quan hệ quốc tế. Lợi ích quốc gia - dân tộc hàm chứa các mục tiêu chiến lược của quốc gia trong những giai đoạn lịch sử cụ thể. Theo đó, việc xác định, bảo đảm và tối đa hóa lợi ích quốc gia - dân tộc luôn là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia trên thế giới.
Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách thông qua hoạt động xuất bản trong trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế 05/10/2022
CT&PT - Công tác xuất bản thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong việc góp phần truyền thông chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua hoạt động xuất bản, góp phần đáp ứng yêu cầu cách mạng trong thời kỳ mới.
Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ trong sáng về đạo đức 29/09/2022
CT&PT - Xây dựng đội ngũ cán bộ trong sáng về đạo đức là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Vì vậy, đẩy mạnh nghiên cứu, đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm thực hiện tốt vấn đề này góp phần thiết thực xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát huy vai trò của thanh niên Quân đội trong xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại 27/09/2022
CT&PT - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân… cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội… tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân… cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Quá trình này đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ, có hệ thống, nhiều nội dung và giải pháp khác nhau. Trong đó, phát huy vai trò của thanh niên Quân đội có ý nghĩa quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài.
Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới 26/09/2022
CT&PT - Phản biện xã hội là một trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản, quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; qua đó, tổ chức mặt trận tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phản biện xã hội, để thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.