Thứ năm, 08/12/2022 19:08:13 (GTM +7)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh 29/07/2022
​​​​​​​Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"1, để giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"2. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là "một việc hết sức quan trọng và rất cần thiết"3.
Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay​​​​​​​ 08/07/2022
CT&PT - Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc là vấn đề vừa mang tính lịch sử vừa mang tính thời đại. Đây là vấn đề lĩnh vực nhạy cảm không chỉ mang tính quốc gia mà còn mang tính quốc tế. Việc thực hiện chính sách dân tộc và giải quyết các vấn đề dân tộc tốt đảm bảo sự phát triển ổn định cho mỗi quốc gia, đặc biệt là một đất nước có tới 54 dân tộc như Việt Nam hiện nay. Thành tựu của chính sách dân tộc thể hiện tính khoa học, đúng đắn của quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc.
Bàn về tính đồng bộ trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để thực hiện các mục tiêu không muốn, không thể, không dám, không cần tham nhũng 07/07/2022
CT&PT - Chống tham nhũng là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặt ra từ lâu và ngày càng quan tâm, chỉ đạo sát sao. Tăng cường tính đồng bộ trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để thực hiện các mục tiêu không muốn, không thể, không dám, không cần tham nhũng. Đây được coi là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Theo đó, Đảng ta một lần nữa thể hiện quyết tâm rất lớn trong cuộc đấu tranh đầy khó khăn, phức tạp này để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
Phê phán luận điệu xuyên tạc “nhân quyền ở Việt Nam là hết sức tồi tệ” 06/07/2022
CT&PT - Tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người, nhưng các thế lực phản động, thù địch cố tình xuyên tạc, vu cáo, kích động Việt Nam với luận điệu “Hồ sơ nhân quyền là hết sức tồi tệ”. Bài viết tập trung phân tích, nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, phản động về nhân quyền ở Việt Nam, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động báo chí trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 04/07/2022
CT&PT - Báo chí có vai trò quan trọng, là tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thực tiễn cho thấy, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đang đứng trước nhiều thuận lợi mới, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức to lớn. Thành tựu, kết quả của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực báo chí có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện chính trị, tư tưởng - lý luận và thực tiễn, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đất nước tiếp tục phát triển vững vàng trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế.
Yếu tố tác động đến công tác định hướng dư luận xã hội đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội 02/07/2022
CT&PT - Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ mang tính quan trọng, cấp bách, cần phải huy động sự tham gia của rất nhiều chủ thể. Trước bối cảnh xã hội xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp, điển hình là tình trạng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội, Đảng ta xác định công tác định hướng thông tin có vai trò hết sức quan trọng. Việt Nam là một trong những nước có lượng người dùng mạng xã hội đứng trong nhóm dẫn đầu trên thế giới. Do đó, cần xác định không gian mạng là môi trường tác chiến mới, cần tích cực sử dụng dư luận xã hội trong việc phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch trên không gian mạng, trong đó có việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến công tác định hướng dư luận xã hội đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Xây dựng lý luận sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 28/06/2022
​​​​​​​CT&PT - “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”1 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng và hệ thống chính trị, của các lực lượng vũ trang nhân dân. 
Báo chí và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới 23/06/2022
Theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí nước ta hiện nay là chủ động tiến công, kiên quyết và thường xuyên “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay 22/06/2022
Cương lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc bản chất cách mạng, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, Cương lĩnh, đường lối đó đứng vững và được hiện thực hóa, có khả năng chống lại mọi sự xuyên tạc và chống phá của các thế lực thù địch cả về lý luận và thực tiễn.
Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành” 16/06/2022
CT&PT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Người chỉ rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Quán triệt tư tưởng của Người, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.
Nỗ lực xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, tinh gọn, hiện đại 08/06/2022
CT&PT - Đảng ta luôn xác định báo chí, xuất bản là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân; tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.