Thứ năm, 08/12/2022 19:31:39 (GTM +7)

Nắm chắc pháp luật, kiểm soát quyền lực để cầm quyền - khâu mấu chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng 30/09/2022
CT&PT - Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng. Muốn vậy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.
Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc 31/08/2022
CT&PT - Phát huy vai trò của bộ đội địa phương trong xây dựng “thế trận lòng dân” là biện pháp trực tiếp trong tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.
Thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững 30/07/2022
CT&PT - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định “bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ… tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”1. Đây là quan điểm đúng đắn, sáng tạo, kịp thời của Đảng ta nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước; đồng thời tạo hành lang pháp lý để thu hút, trọng dụng nhân tài vào tất cả các ngành, lĩnh vực, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước. 
Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị 21/07/2022
CT&PT - Lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã đẩy mạnh chuyển đổi số và thu được nhiều kết quả tích cực; hoạt động giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) cũng đã chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang trực tuyến. Sự thay đổi này bước đầu đã cho thấy những triển vọng của chuyển đổi số trong GDLLCT, mặc dù về lâu dài còn rất nhiều vấn đề cần thực hiện một cách khoa học, đồng bộ. Bài viết tập trung phân tích các điều kiện và đề xuất một số khuyến nghị bảo đảm chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị.
Kinh nghiệm xây dựng chính quyền đô thị ở một số địa phương - bài học cho Thành phố Hồ Chí Minh 16/07/2022
CT&PT - Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung, tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở các thành phố nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị các cấp trong bối cảnh đô thị hóa ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm triển khai mô hình chính quyền đô thị ở một số thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng… tác giả rút ra một số bài học có ý nghĩa quan trọng cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Nam bộ trong thời gian tới 05/07/2022
CT&PT - Có thể nói, đến nay, các địa phương vùng Nam bộ là những địa phương đạt được những thành tựu đáng tự hào về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, đưa vùng Nam bộ ngày càng phát triển, thật sự là một trong những trung tâm kinh tế - công nghiệp lớn của đất nước. Có được những thành quả đó một phần quan trọng là nhờ vào sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng Nam bộ. Bài viets tạp trung làm rõ các yêu cầu và phương hướng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy ở các địa phương vùng Nam bộ trong thời gian tới.
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Lào Cai 01/07/2022
CT&PT - Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ các chủ trương, định hướng của Chính phủ, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tỉnh Lào Cai đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào đại phương.
Yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay 29/06/2022
CT&PT - Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế mà các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Thông qua một chu trình sản xuất khép kín, các chất thải được quay trở lại, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó làm giảm tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người. Đây là một mô hình ưu việt, hạn chế tối đa việc tạo ra rác thải, đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
Kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế của một số quốc gia và địa phương – bài học cho Thành phố Hồ Chí Minh 28/06/2022
CT&PT - Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hoá diễn ra rộng khắp. Hội nhập tạo động lực cho kinh tế các địa phương trong nước đổi mới và phát triển, nhưng hội nhập cũng mang lại những thách thức lớn đối với các nền kinh tế. Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế của mỗi địa phương. Qua khảo sát và nghiên cứu những kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số quốc gia và địa phương, tác giả rút ra một số bài học cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với việc phát triển nguồn nhân lực 12/06/2022
CT&PT - Con người, nguồn lực con người luôn là vấn đề trọng tâm của mọi thời đại bởi con người là chủ thể của mọi quá trình phát triển, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển từ tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng sang tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu hiện nay, thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của Việt Nam là phải nhanh chóng nâng cao tiềm lực mọi mặt để thực hiện rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, với thực trạng là một nước nghèo, vốn đầu tư hạn hẹp, trình độ phát triển còn thấp thì sự phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất. Chính vì vậy,Việt Nam đã khẳng định việc phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước.