Thứ năm, 08/12/2022 19:14:45 (GTM +7)

Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội 07/12/2022
CT&PT - Cuộc cách mạng công nghệ thông tin phát triển bùng nổ; xu hướng cá nhân hóa thông tin ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội; các thế lực thù địch không ngừng chống phá quyết liệt bằng mọi hình thức, thủ đoạn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác dư luận xã hội phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
Phát huy các hệ giá trị trong quản trị quốc gia, quản trị địa phương 29/11/2022
CT&PT - Trong quản trị quốc gia, văn hóa được nhìn nhận là một mục tiêu bên cạnh chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng hơn thế, văn hóa cần phải được nhìn nhận rõ là một động lực quan trọng để quản trị hiệu lực, hiệu quả. Khi quản trị quốc gia vận hành dựa trên các nguyên tắc và chuẩn mực, chính là đang dựa trên các giá trị nền tảng để xác lập giá trị cốt lõi.
Quản lý phát triển xã hội gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay 28/11/2022
CT&PT - Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, kinh tế tăng trưởng khá cao, người dân được bảo đảm hưởng lợi từ quá trình phát triển, quản lý phát triển xã hội luôn gắn liền với việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
Đấu tranh chống những luận điệu phủ nhận giá trị công bằng xã hội của chủ nghĩa Mác 24/11/2022
CT&PT - Cơ sở lý luận về công bằng xã hội của các nhà kinh điển mácxít có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Việc quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công bằng xã hội là cơ sở củng cố và khẳng định niềm tin vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội nói chung và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói riêng.
Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo đổi mới và bài học kinh nghiệm dành cho đội ngũ cán bộ hiện nay 23/11/2022
CT&PT - Sinh thời, đồng chí Võ Văn Kiệt là một trong những nhà lãnh đạo luôn đi tiên phong trong công cuộc đổi mới. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, gần gũi với nhân dân để đưa ra những chính sách có tính đổi mới, dám đột phá, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. Cho đến nay, những tư tưởng, phong cách lãnh đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt vẫn vẹn nguyên giá trị, là bài học chỉ dẫn cho đội ngũ cán bộ hiện nay.
Công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay 22/11/2022
CT&PT - Một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác thông tin đối ngoại là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, thu hút sự ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng quốc tế. Công tác thông tin đối ngoại cần phát huy tinh thần chủ động, đổi mới nội dung và hình thức, huy động sự tham gia tích cực của tất cả các lực lượng ở lĩnh vực trọng yếu này.
Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng lãnh đạo xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 15/11/2022
CT&PT - Khi nói tới xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, không ít ý kiến cho rằng, không thể xây dựng được Nhà nước pháp quyền trong điều kiện một Đảng Cộng sản cầm quyền và nếu có thì đó là nhà nước pháp quyền không hoàn toàn theo đúng chuẩn mực quốc tế? Bài viết này khẳng định, dù có những khó khăn của đất nước thì duy nhất chỉ có một Đảng Cộng sản cầm quyền, Việt Nam có thể xây dựng được Nhà nước pháp quyền theo những chuẩn mực chung. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn có khả năng và cần phải lãnh đạo quá trình này. 
“Nhốt” quyền lực vào trong “lồng” cơ chế, pháp luật để không thể tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 09/11/2022
CT&PT - Trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trên cơ sở làm rõ những kết quả đạt được, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, pháp luật trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Đảng 04/11/2022
CT&PT - Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nhân tố quan trọng quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng trong điều kiện mới, lãnh đạo các tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế - xã hội, đoàn thể nhân dân bảo đảm cho các hoạt động ở cơ sở đi theo đường lối, quan điểm của Đảng, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, tăng cường củng cố, xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc 02/11/2022
CT&PT - Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc là dấu mốc mới cho sự phát triển của Trung Quốc. Trước bối cảnh thế giới đầy biến động, trong khi Trung Quốc vẫn triển khai nghiêm ngặt chính sách Zero-COVID, tình hình tăng trưởng kinh tế có thể không đạt mục tiêu 5,5% như kỳ họp Lưỡng hội (tháng 3/2022) đặt ra, Đại hội lần này cần tạo đột phá, trong đó nổi lên một số vấn đề lý luận và thực tiễn cần được thảo luận nhằm đưa Trung Quốc phát triển trong giai đoạn mới.