Thứ năm, 08/12/2022 19:09:52 (GTM +7)

Phê phán các quan điểm sai trái, thù địch về tự do tôn giáo ở Việt Nam 11/11/2022
CT&PT - Một trong những chiêu bài thường được các thế lực thù địch, phản động sử dụng là đăng tải, công bố các thông tin phiến diện, lệch lạc, thù địch, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đấu tranh trên lĩnh vực này là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp cộng đồng trong nước và quốc tế nắm rõ, nhận thức đúng đắn về tình hình tự do tôn giáo và pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam.
Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 31/10/2022
CT&PT - Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.
Nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay 26/10/2022
CT&PT - Nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Khả năng tham mưu, dự báo đúng và trúng của đội ngũ cán bộ sẽ góp phần giúp cho Đảng có những quyết sách sát hợp, tận dụng, khai thác một cách hiệu quả nhất các yếu tố thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở vùng Tây Nam Bộ 19/10/2022
CT&PT - Lợi dụng những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long), thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động từ đó đề ra những giải pháp phòng, chống có hiệu quả là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa vùng Tây Nam Bộ tiếp tục phát triển bền vững.
Xuất bản sách lý luận, chính trị góp phần Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay - từ thực tiễn khu vực Đông Nam Bộ 02/10/2022
Đông Nam Bộ là một trong những khu vực trung tâm về kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ của cả nước. Quán triệt quan điểm của Đảng, căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn, Quân khu 7 nói chung và các tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ nói riêng đã triển khai nhiều giải pháp để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực xuất bản sách lý luận, chính trị đã có nhiều đóng góp quan trọng, kịp thời để phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giáo dục, y tế… Qua đó củng cố niềm tin, niềm tự hào của nhân dân ta đối với những thành tựu đổi mới của đất nước.
Sáng tạo lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới 01/09/2022
CT&PT - Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Đại hội XIII của Đảng khẳng định, sau 35 năm đổi mới, “lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa”1. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới cho thấy sự sáng tạo lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 18/08/2022
CT&PT - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Song, các thế lực thù địch, phản động lại xuyên tạc, bóp méo sự thật rằng: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự ăn may của lịch sử”, nhằm hạ thấp ý nghĩa của sự kiện này, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những luận điệu phản khoa học, hoàn toàn bịa đặt.
Bản chất lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam 09/08/2022
CT&PT - Bản chất lý luận về đường lối đổi mới của Đảng là sự đổi mới nhận thức về bản chất, con đường, cách thức, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Trong quá trình đổi mới, bản chất lý luận về đường lối đổi mới của Đảng không ngừng được bổ sung, phát triển sáng tạo qua từng kỳ đại hội, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và học hỏi kinh nghiệm quốc tế.
Quan điểm của V.I. Lênin về bảo vệ Đảng và sự vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay 02/08/2022
CT&PT - Trên cơ sở khẳng định tính khoa học, cách mạng trong cách tiếp cận của V.I. Lênin về bảo vệ Đảng, bài viết đề xuất một số nội dung cơ bản, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh 29/07/2022
​​​​​​​Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"1, để giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"2. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là "một việc hết sức quan trọng và rất cần thiết"3.