Thứ năm, 08/12/2022 21:08:23 (GTM +7)

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở (*) 05/05/2022
CT&PT - Ngày 04/5/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Think tanks - “túi khôn” của các chính trị gia hiện đại: một vài cảm nghĩ khi đọc chuyên khảo “Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam” 17/11/2021
CT&PT - “Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam” là một công trình chuyên khảo của TS. Đoàn Trường Thụ, tập trung nghiên cứu think tanks - một chủ đề khoa học mới mẻ, có giá trị lý luận cao, mang tính khái quát sâu sắc về thực tiễn hoạt động của các think tanks trong đời sống chính trị tại các nước phát triển nhất thế giới là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó tham chiếu, gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam. Với những kiến giải sâu sắc, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần nâng cao nhận thức của giới chuyên môn, các cơ quan quản lý và các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam, đặc biệt là trong việc định hình hệ thống chính sách công của nền chính trị hiện đại.
Sự phát triển lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 17/11/2021
CT&PT - Công tác lý luận là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, có ý nghĩa quyết định nội dung, hình thức và nhiệm vụ của công tác tuyên truyền, cổ động. Trong thời kỳ đổi mới, công tác lý luận của Đảng đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, phát triển lý luận đổi mới ở Việt Nam.
Toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương 30/10/2021
CT&PT - Sáng ngày 30/10/2021, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài phát biểu tại buổi Lễ. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Quan điểm về văn hóa của chủ tịch Hồ Chí Minh 19/10/2021
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Ngay từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tư tưởng ấy đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng. Ngày nay, văn hóa là một trong những nguồn lực to lớn, yếu tố quan trọng trong tổng thể sức mạnh nội sinh của quốc gia, dân tộc. Vì vậy, việc học tập quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa là yêu cầu hết sức cấp thiết, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh và mạnh mẽ, những nhận thức mới về giá trị cho phát triển bền vững ngày càng được định hình rõ nét.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 08/10/2021
CT&PT - Sáng 07/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 05/10/2021
CT&PT - Ngày 04/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:
Kinh tế truyền thông đang là nỗi trăn trở của báo chí trong và ngoài nước 04/10/2021
CT&PT - Sáng 01/10/2021, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm”. GS, TS. Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS, TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng chủ trì Hội thảo.
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính 15/09/2021
CT&PT - Sáng 15/9/2021, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng 13/09/2021
Tại Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026. Tạp chí Chính trị và Phát triển trân trọng giới thiệu bài viết.