Thứ năm, 08/12/2022 20:27:39 (GTM +7)

Thống nhất nhận thức về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay 14/10/2022
CT&PT - Đảng ta là “Đảng khoa học và cách mạng”, “Đảng cầm quyền”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng là đạo đức, là văn minh”, người cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng; đạo đức cách mạng là “gốc” của người cách mạng, của người cán bộ, đảng viên. Người cũng chỉ rõ, đạo đức cách mạng là thay đi cái cũ, chế độ cũ xấu xa, xây nên cái mới, chế độ mới tốt đẹp hơn, phù hợp hơn, vì thế cán bộ, đảng viên càng cần phải có đạo đức cách mạng.
Phát huy giá trị văn hóa đạo đức của con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 25/07/2022
CT&PT - Phát huy giá trị văn hóa đạo đức của con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được nhấn mạnh ở các nội dung: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân; nguồn lực con người và lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tinh thần đại đoàn kết dân tộc gắn bó cộng đồng và đoàn kết quốc tế cao cả; sự khiêm tốn, cần cù, tự giác, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo...
Thanh niên xung phong: Biểu tượng tinh thần yêu nước của tuổi trẻ 14/07/2022
CT&PT - Trải qua 72 năm xây dựng, truyền thống cách mạng, phẩm chất của Thanh niên xung phong trong kháng chiến là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi, tiếp bước cha anh, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giáo dục, đào tạo - vấn đề cốt lõi trong phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc 30/06/2022
CT&PT - Dù là quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Anh hay là những con rồng mới nổi như Singapore, Hàn Quốc… Tất cả họ đều có một triết lý chung: Phát triển nguồn nhân lực nhất định phải bắt đầu bằng giáo dục - đào tạo. Là đất nước chỉ trong vòng 50 năm đạt được thành tựu của hàng trăm năm châu Âu công nghiệp hóa, Hàn Quốc đã làm nên sự ngưỡng mộ của thế giới đối với mình bắt đầu bằng giáo dục - đào tạo.
Phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới 26/06/2022
CT&PT - Ngay từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng ta đã đề cập đến vấn đề phát triển văn hóa, con người. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị văn hóa toàn quốc (tháng 11/2021) đã đánh giá toàn diện kết quả công tác, bài học kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, trong đó, phát triển văn hóa, con người Việt Nam là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển đất nước thời kỳ mới.
Giải pháp bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa trong kỷ nguyên số 09/06/2022
CT&PT - Bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nòng cốt trong tổ chức xây dựng nền văn hóa dân tộc, các cơ quan an ninh là nòng cốt trong bảo vệ, chống lại sự phá hoại tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 
 Hoàn thiện chính sách hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 27/05/2022
CT&PT - Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam trong điều kiện số lượng và quy mô doanh nghiệp thấp hơn một số nước trong khu vực và thế giới. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Xây dựng khung khổ pháp luật, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hỗ trợ, khuyến khích sự ra đời, hoạt động của những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới”1. Tuy nhiên, để hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cần có những giải pháp đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động này.
Trọng dụng người tài trong kỷ nguyên số 26/05/2022
CT&PT - Phát hiện sớm, chọn đúng người tài; thật sự trọng dụng người tài; tạo môi trường thuận lợi để người tài phát huy sáng tạo; biết dùng người tài đúng lúc, đúng việc, đúng chỗ; có chính sách đãi ngộ xứng đáng... là một phần của khâu đột phá trong công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.
Bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng 16/05/2022
CT&PT - Một trong những nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến những thảm họa thiên tai, môi trường, dịch bệnh là do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Do đó, bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững là một trong những vấn đề nhiều quốc gia quan tâm, trong đó có Việt Nam.
Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 07/05/2022
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 1909/QĐ-TTg, ngày 12/11/2021, của Thủ tướng Chính phủ) đã khẳng định quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa giữ vai trò nòng cốt. Do đó, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa để phát huy các giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.