Thứ sáu, 03/02/2023 13:25:20 (GTM +7)

Tối ưu hóa hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 27/06/2022
CT&PT - Giám sát, phản biện xã hội là hoạt động thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng từ khi đổi mới đến nay, hoạt động giám sát và phản biện xã hội dần trở nên hoàn thiện, cùng với các hoạt động khác của thể chế chính trị, góp phần bảo đảm phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng từng bước được thực hiện trong thực tế.
Quan điểm “Dân là gốc” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 15/06/2022
CT&PT - “Dân là gốc” là một trong những nội dung phản ánh quan điểm của Đảng ta về mục tiêu, động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những nội dung toàn diện và sâu sắc của quan điểm “dân là gốc” trong Văn kiện Đại hội XIII sẽ tiếp tục định hướng công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh mới. 
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới 01/06/2022
CT&PT - Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để Nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.
Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 28/03/2022
CT&PT - Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 24/02/2022
CT&PT - Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là chủ trương nhất quán trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định những kết quả phát triển kinh tế biển của nước ta trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ mới cho giai đoạn tiếp theo, trong đó, một lần nữa khẳng định vị trí và tầm quan trọng trong phát triển kinh tế biển, đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ phấn đấu để nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
Tư duy mới về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 18/02/2022
CT&PT - Quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh trong Văn kiện Đại hội XIII là những định hướng chiến lược xác định vị trí, vai trò, mục tiêu, sức mạnh, phương thức, giải pháp thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; đồng thời, là quan điểm xuyên suốt, nhất quán, có sự kế thừa từ các kỳ Đại hội trước và được Đại hội XIII bổ sung, phát triển, làm sâu sắc thêm nhiều nội dung quan trọng.
Quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng của Đại hội XIII 17/02/2022
CT&PT - Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới, được Đại hội XIII của Đảng phát triển với tư duy mới, trở thành một quan điểm cơ bản và chủ trương lớn của Đảng trong thời kỳ mới. Sức mạnh của Đảng, của hệ thống chính trị và chế độ XHCN bắt nguồn từ sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân, của mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh nghĩa là năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng ngày càng được nâng cao, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc và chính nhân dân được thụ hưởng thành quả đó.
Kinh nghiệm về quản lý và sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam 14/02/2022
Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp cần quán triệt và thực hiện thật tốt để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong đó, “quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai” là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Việc nghiên cứu kinh nghiệm quản lý, sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất những bài học cho Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.
Định hướng phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 24/01/2022
CT&PT - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến những thay đổi sâu sắc đối với các lĩnh vực, trong đó có công nghệ sinh học. Trên nền tảng những công nghệ lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành công nghệ sinh học của Việt Nam bước đầu đã có những bước tiến quan trọng, mở ra nhiều triển vọng phát triển mới...
Xây dựng Đảng về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam 20/01/2022
CT&PT - Bài viết tập trung phân tích công tác xây dựng Đảng về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trên một số nội dung chủ yếu: xác định nền tảng tư tưởng chính trị; xây dựng cương lĩnh chính trị, đường lối chính trị; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị của toàn Đảng và của mỗi đảng viên; thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Qua đó khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng Đảng về chính trị trong sự thống nhất hữu cơ với xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.