Chủ nhật, 25/09/2022 03:08:25 (GTM +7)

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị 21/07/2022
CT&PT - Lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã đẩy mạnh chuyển đổi số và thu được nhiều kết quả tích cực; hoạt động giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) cũng đã chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang trực tuyến. Sự thay đổi này bước đầu đã cho thấy những triển vọng của chuyển đổi số trong GDLLCT, mặc dù về lâu dài còn rất nhiều vấn đề cần thực hiện một cách khoa học, đồng bộ. Bài viết tập trung phân tích các điều kiện và đề xuất một số khuyến nghị bảo đảm chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị.
Ứng phó với biến đổi khí hậu - Quan điểm của thế giới và Việt Nam 17/05/2022
CT&PT - Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất đối với toàn cầu, là mối đe dọa trực tiếp đời sống loài người. Nhiều hiệp ước quốc tế về chống biến đổi khí hậu đã được ký kết. Tuy nhiên, quyết tâm chính trị toàn cầu để ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay là “chưa đủ”, thế giới đang phải đối mặt với “thảm họa khí hậu”. Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu. Quan điểm của Việt Nam coi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là ưu tiên cao nhất trong quyết sách phát triển quốc gia, đồng thời tích cực hợp tác với các nước để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Bài viết khái quát quan điểm của quốc tế và Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.
“Thu hút nhân tài”: Kinh nghiệm trong đổi mới sáng tạo cho Việt Nam 10/03/2022
CT&PT - Đổi mới sáng tạo đang ngày càng khẳng định vai trò mấu chốt trong chiến lược phát triển của mọi quốc gia. Nhưng hầu như không có mẫu số chung cho bất cứ mô hình đổi mới sáng tạo nào để có thể áp dụng một cách cứng nhắc và khiên cưỡng lại đem về kết quả. Mỗi quốc gia phải tự tìm cho mình con đường để đổi mới sáng tạo mà chìa khóa có thể bắt đầu từ chiến lược thu hút nhân tài.
Hành lang Kinh tế Đông - Tây: Thành tố quan trọng thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế ở Tiểu vùng sông Mê Công 24/02/2022
CT&PT - Với giá trị địa chiến lược đặc biệt quan trọng, Tiểu vùng sông Mê Công ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước lớn. Cùng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, sự hiện diện của các nước lớn ở Tiểu vùng chính là cơ hội để thúc đẩy các hợp tác song phương và đa phương thông qua các cơ chế, sáng kiến, mà nổi bật là sáng kiến Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC). Với quá trình hình thành, phát triển và triển khai trên thực địa, EWEC góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân khu vực hạ lưu sông Mê Công.
Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay 23/02/2022
CT&PT - Bài viết đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) qua kết quả điều tra, khảo sát tại địa bàn 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị. Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài “Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực trạng và giải pháp” do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.
Ban Công tác đại biểu góp phần xây dựng Quốc hội chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và hiệu quả 16/02/2022
​​​​​​​CT&PT - Ban Công tác đại biểu là cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự với nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Năm 2021 khởi đầu cho một nhiệm kỳ Quốc hội, Ban đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. Sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Quốc hội đã tạo động lực để Ban ý thức sâu sắc hơn, nỗ lực hoàn thành trọng trách được giao.
Thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 15/02/2022
CT&PT - Thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là một nhiệm vụ quan trọng để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần có những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nguyên tắc này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay 14/02/2022
CT&PT - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống “chạy chức, chạy quyền”. Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần có những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tinh thần khởi nghiệp của Israel - giá trị tham khảo trong khơi dậy khát vọng Việt Nam và động lực khởi nghiệp của thế hệ trẻ 26/01/2022
CT&PT - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề cập và quán triệt thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, khởi nghiệp sáng tạo nói chung, thanh niên khởi nghiệp nói riêng chính là minh chứng thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong những năm qua, Israel nổi lên như một hình mẫu về khởi nghiệp. Tuy là một quốc gia nhỏ bé, nghèo tài nguyên và thường xuyên xảy ra chiến sự, song Israel luôn sáng tạo không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên trở thành quốc gia có sự đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo thành công bậc nhất thế giới. Thông qua việc nghiên cứu tinh thần khởi nghiệp của Israel, chúng ta có thể rút ra nhiều giá trị tham khảo trong khơi dậy khát vọng Việt Nam và động lực khởi nghiệp của thế hệ trẻ.
Thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay 26/01/2022
CT&PT - Đạo đức công vụ là phạm trù chính trị - pháp lý, cần được luật hóa trên cơ sở quan điểm của Đảng về một nền công vụ liêm chính, vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định sự cần thiết và đề ra yêu cầu xây dựng đội ngũ những người thực thi công vụ có đức, có tài; rèn đức, luyện tài luôn phải song hành với nhau. Trên cơ sở phân tích các quan điểm của Đảng và quy định của pháp luật về đạo đức công vụ, bài viết hệ thống việc thực hiện đạo đức công vụ ở nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất giải pháp bảo đảm thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam.