Thứ sáu, 03/02/2023 13:11:58 (GTM +7)

Xuất bản cuốn sách “Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay” 03/02/2023
CT&PT - Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam, góp phần thôi thúc mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có thanh niên, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện lòng yêu nước chân chính, phát huy phẩm chất anh hùng cách mạng, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, là cơ sở để nâng cao tri thức, tình cảm, ý chí, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, xứng đáng là thế hệ kế cận, chủ nhân tương lai của đất nước, vì lợi ích đất nước mà phấn đấu, dấn bước và cống hiến.
Tài liệu học tập, hỏi - đáp, nghiên cứu các Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII - Một bộ sách có giá trị chính trị sâu sắc 15/12/2022
CT&PT - Thực hiện Chương trình làm việc khóa XIII, từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức họp Hội nghị lần thứ sáu, tiến hành thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc với nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc với các tờ trình, báo cáo, đề án. Từ đó, Hội nghị đã thống nhất thông qua: Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời thông qua các kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
“Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới” - Cuốn tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt 19/11/2022
CT&PT - Đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 11/6/2008), tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh là Sáu Dân, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1938, khi mới 16 tuổi, đồng chí đã tham gia phong trào Thanh niên phản đế. Tháng 11/1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ, đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tham gia lãnh đạo quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Thủ tướng Chính phủ. Trên mỗi cương vị công tác, đồng chí đều để lại những dấu ấn đậm nét về phong cách của một người lãnh đạo luôn hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 20/11/2021
CT&PT - Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày toàn văn bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, ngày 16/5/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyển chọn hơn 150 bài viết, bình luận, đánh giá, phân tích về bài viết của Tổng Bí thư được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ trung tuần tháng 5/2021 đến nay. Các bài viết đều đánh giá cao giá trị tư tưởng, ý nghĩa, tính lý luận sắc bén trong bài viết của Tổng Bí thư, bày tỏ sự đồng thuận, niềm tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Think tanks - “túi khôn” của các chính trị gia hiện đại: một vài cảm nghĩ khi đọc chuyên khảo “Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam” 17/11/2021
CT&PT - “Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam” là một công trình chuyên khảo của TS. Đoàn Trường Thụ, tập trung nghiên cứu think tanks - một chủ đề khoa học mới mẻ, có giá trị lý luận cao, mang tính khái quát sâu sắc về thực tiễn hoạt động của các think tanks trong đời sống chính trị tại các nước phát triển nhất thế giới là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó tham chiếu, gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam. Với những kiến giải sâu sắc, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần nâng cao nhận thức của giới chuyên môn, các cơ quan quản lý và các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam, đặc biệt là trong việc định hình hệ thống chính sách công của nền chính trị hiện đại.
Một số ấn phẩm tiêu biểu mới xuất bản của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 10/09/2021
CT&PT - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện tốt vai trò của mình, trong nhiều năm qua, Nhà xuất bản đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành hàng nghìn đầu sách với các mảng đề tài phong phú.
Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi 31/08/2021
Lịch sử cách mạng Việt Nam gắn với tên tuổi, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và  nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Với tấm lòng yêu nước thương dân và sự đồng cảm trước cảnh ngộ của muôn triệu người cùng khổ, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và nhận ra chân lý: con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản. Từ đây, trong tư tưởng của Người, chủ nghĩa yêu nước gắn với chủ nghĩa quốc tế chân chính, độc lập dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội và giải phóng con người. Đó chính là cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày nay, trước bối cảnh quốc tế đầy sôi động và phức tạp, kéo theo sự biến đổi lớn về văn hóa - tư tưởng, nhiều nhận thức mới đã xuất hiện, song với những giá trị và ý nghĩa to lớn của mình, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong kho tàng văn hóa của nhân loại.
Xuất bản sách điện tử về Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp 25/08/2021
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chọn lọc và giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều công trình nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách của vị Đại tướng tài ba, kiệt xuất của dân tộc và nhân loại.
Xuất bản bộ giáo trình các môn lý luận chính trị dùng cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên Lý luận chính trị 22/07/2021
Thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tổ chức biên soạn giáo trình các môn lý luận chính trị dùng cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị. Trải qua 5 năm biên soạn nghiêm túc, công phu, cẩn trọng, bộ giáo trình lý luận chính trị đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Bộ giáo trình gồm 5 môn, mỗi môn học gồm hai cuốn giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị và bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức trân trọng giới thiệu đến bạn đọc các ấn phẩm trên.
Phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Đất nước nhìn từ biển" 01/07/2021
Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 26/NQ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 và Ngày Đại dương thế giới 18/6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực và Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống phối hợp tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật với chủ đề "Đất nước nhìn từ biển". Tạp chí Nhịp cầu tri thức trân trọng giới thiệu toàn văn kế hoạch và thể lệ cuộc thi: